Perkufizimi i Aktit

WxP

Staf në FV.AL
Cili eshte qellimi I rregullores se kshillit te ministrave!
Qellimi I kesaj rregullore eshte percaktimi I rregullave dhe procedurave liudhur me
1. Pergatitjen dhe paraqitjen e projektakteve si dhe shqyrtimin e tyre nga KM
2. Organizimi I mbledhjeve te KM.

Perkufizoni termat e meposhtem.
Ministri propozues, ESHTE ministri qe ka fillu procedure per te hartuar project aktin.
Nisme propozuese, eshte ushtrimi I se drejtes ligjore per te hartuar dhe propozuar project akte.
Projekt akti, eshte projekti I nje ligji. Vendimi ose udhezimi qe paraqitet per shqyrtim ne mbledhjen e Km.

Programi Analitik I project Akteve Eshte lista e projektakteve qe parashikohen te hartohen dhe te paraqiten per shqyrtim ne mbledhejn e KM.

Nisma per project Aktin.
Kush e ka te drejten e propozimeve te projektAkteve per shqyrtim ne Km:
Te drejten per propozim te projektakteve per shqyrtim e ka Kryeministri dhe cdo minister.
Ministrat, E ushtrojne kete te drejte ne perputhje me fushat e veprimtarise qe kane ne kopetence.
Kryeministri e ushtron kete te drejte ne cdo rast.


Si eshte I ndare projektprogrami I projektakteve per cdo fushe veprimtarie dhe cfare permban
Projektprogrami I projektakteve te cdo fushe veprimtarie duhet te jete I ndare ne 4 mujore dhe te permbaje.
Listen e projektakteve qe parashikohet per propozim.
Afatin e paraqitjes tyre pran Sek te Pergj te KM
Dhe nje relacion me shpjegimet e nevojshme.

Si procedon Kryeministri per miratimin e projektakteve.
Kryeministri, propozon dhe miraton pragramin analitik te projektakteve pas miratimit ja delegon Ministrave sipas kopetencace qe kane. Ministri propozues ja dergon projektaktin ministrive dhe institucioneve te interesuara jo me vone se 30 dite para dates percaktuar ne prog analitik.

Si pergatitet projektakti.

 • Se pari duhet te fokusohemi se cili do te jet qellimi dhe objektivat qe synohen te arrihen.PRojektaktet duhet te kene perputhshmeri me programin politik, si dhe me strategjite dhe programet e miratuara mbi drejtimet kryesore te politikes se pergjithshme shtetrore. Duhet te kene pajtushmeri me kushtetuten dhe legjislacionin ne fuqi. Parashikimet dhe masat qe kane te bejne me zbatueshmerine e projektaktit shpenzimet buxhetore dhe efektet financiare te pritshme.

 • Me urdher te vecante Ministri Cakton Ceshtjet qe duhen rregulluar, ne vlersimin paraprak te projektaktit. Format e pjesmarrjes, hapat kryesore te realizimit dhe bashkrendimit te procesit legjislativ, afatet perkatese per realizimin e tyre, strukturat pergjegjese si dhe burimet njerzore dhe material qe ngarkohen te bashkpunojne me strukturen juridike per hartimin e cdo projektakti.
 • Ne bashkrendim me strukrat juridike, strukturat pergjegjese perpilojne: Relacionin shpjegues te projektaktit raportin e vlersimit te te ardhurave dhe shpenzimet buxhetore si dhe burimet financiare plotesojne dokumentacionin e nevojshme shoqerues perpara se ti dergohet per shqyrtim Ministrit, pasi vlerson dhe Brenda afatit te caktuar ja dergon institucioneve te interesuara per mendim.

Cfare permban relacioni shpjegues: Qellimin dhe objektivat, Vlersimin politik dhe lidhjen ose jot e projektaktit me programin politik te KM. Permban analizen ne lidhje me perparsit dhe problemet e mundshme ne zbatim te projektaktit. Permban vlersimin paraprak te ligjshmerise perputhshmerise dhe permbajtjes se projektaktit me kushtetuten legjislacionin ne fuqi dhe funksionet e se drejtes nderkombtare. Vlersim per projektaktet normative. Permbledhje shpjeguese te permbajtjes se projektaktit. Institucionet qe ngarkohen per zbatimin e aktit, personat dhe institucionet qe kan kontribuar per hartimin e projektit.Cfare permban raporti I vlersimit te te ardhurave dhe shpenzimeve buxhetore.
1.Shumen e pergjithshme te shpenzimeve vjetore per zbatimin e aktit.
2.Parashikimet e detajuara per cdo ze te buxhetit.
3.Kohen e fillimit te efekteve financiare.
4.Shpenzimet e Detajuara.
5. Burimet e sigurta dhe te pritshme te financimit.
6.Analizen e rritjes apo te pakesimit te shpenzimeve buxhetore.
7.Vleren e detyrimeve fiskale
8.Preventivin perkates.

Cfare vendos Ministri propozues kur ministrant kundershtojne pjeserisht ose teresisht projektaktin

 1. Terheqen e plote ose te pjesshme te propozimit te projektaktit
 2. Rishikimin e permbajtjes se tij duke u konsultuar me ministrant perkates.
 3. Kur cmon se nga procesi I konsultimeve nuk u gjet zgjidhje I dergon menjeher kryeministrit nepermjet sek.te.Pergjithshme kerkesen per zgjidhjen e mosmarveshjeve ndermjet tij dhe ministrave perkates.


Me cfare shoqerohen propozimet e projektakteve

 1. Projektatin e bashkerenduar me ministrit perkatese.
 2. Relacionin shpjegues
 3. Mendimet e minstrave dhe te drejtueseve te institucioneve te interesuar. Ne cdo rast Mendimi ministrit Drejtesise.
 4. Tekstin e plote te traktatit a marrveshjeve nderkombetare ne gjuhe te huaj ose ne shqip.

Kur sek I pergj I Km kthen Projektaktin min propozues?
1.Mungon njeri nga dok e percaktuar ne piken 45 te rregullores!
2. Nuk eshte respektuar forma dhe permbajtja e parashikuar ne kete rregullore.
3. Projektakti nuk eshte ne pajtim me kushtetuten ose ne harmoni me marrveshjet nderkombetare te ratifikuar dhe legjslacionin e brendshem.
4. Mangesit e projektaktit jane shume te dukshme dhe te pranishme gjate gjithe permbajtjes se tije.

Cfare permban rendi I dites dhe kur shperndahet?
Permbledhjet e jashtzakonshme rendi I dites shperndahet jo me pak se dy ore para ores caktuar.
REndi I dites permban:

 1. Tematiken qe do trajtohet,
 2. Daten dhe oren e caktuar per mbledhjen e KM.
 3. Listen e titujve te projektakteve qe do shqyrtohen ne mbledhje.
 4. Listen e Ceshtjeve dhe problemeve qe do te diskutohen.

Cfare vendos KM ne perfundim te shqyrtimit te projektaktit


 1. Miratimin ne gjendjen e paraqitur
 2. Miratimin me ndryshime
 3. Shtyrjen per shqyrtim te mevonshem
 4. Mosmiratim

Masat qe merr sek.pergj I Km

 1. Zbardhjen e te gjitha akteve te Km
 2. Rregullimin e akteve te miratuara me ndryshime
 3. Nenshkrimin e akteve
 4. Shperndarjen e tyre ne institucionet qe kane detyrime ose lidhje me permbajtjen e aktit .
 

Konkursi Letërsisë

 • 1-Kur flet shpirti.

  Votat: 4 28.6%
 • 2-Buzëqeshje Maskuar.

  Votat: 7 50.0%
 • 3-Jam femër.

  Votat: 2 14.3%
 • 4-Je ti Nënë.

  Votat: 0 0.0%
 • 5-Ne duart e kohes.

  Votat: 1 7.1%
Back
Top