Sistemi Financiar - Tregu i Sigurimeve ne Shqiperi

Loyalty

Anëtar i Nderuar
Sistemi Financiar - Tregu i Sigurimeve
(under construction)

Baza Ligjore, Operatoret dhe Institucionet ne Tregun e Sigurimeve:

Kuadri Ligjor

· Kushtetuta e shqiperise
· Kodi civil 01/01/1994
· Ligji 8081, 07/03/2001
· Ligji 7641, 01/12/1992
· VKM nr 229, 08/10/1998
· VKM nr.229, 28/04/1999
· VKM nr. 470, 03/10/2002
Kuadri ligjor i mesiperm lejon:
• krijimin shoqerive private te sigurimit
• veprimtaria e sigurimeve dhe ose e risigurimeve ushtrohet nga shoqeri te thmeluara ne formen e shoqerive anonime me kapital vendas ose te huaj, ndersa shoqeria e huaj e sigurimit ose e risigurimit mund te ushtroje veprimtari ne territorin e RSH vete nepermjet deges se saj te vendosur ne kete territor.
• Nje shoqeri sigurimi nuk mund te ushtroje ne te njejten kohe veprimtari sigurimi per jeten dhe jo-jeten.
• Shoqerite e sigurimit dhe te risigurimit duhet te kene nje kapital kapital themeltar, pa perfshire kontributet ne natyre, qe varion nga 50-100 milion leke, ne varesi te grupeve te sigurimit qe shoqeria do te ushtroje ne sigurimin e demeve, dhe jo me te vogel se 120 milion leke nese shoqeria do te ushtroje veprimtari ne sigurimin e jetes.
• shoqerite qe do te ushtrojne veprimtari sigurimi dhe/ose risigurimi do te nisin veprimtarine e tyre vetem pasi te kene marre autorizim zyrtar nga KMS.
• Nje shoqeri sigurimi vendase ose dege e shoqerise se huaj mund te pajiset me autorizim zyrtar nga KMS ne qofte se permbush kushte te tilla si:

- te jete themeluar ne formen e percaktuar nga Ligji 8081, date 7/03/1996
- te kete nje program veprimtarie te hartuar sipas kerkesave te ligjit 8081, date 7/03/1996
- te zoteroje kufijte minimal te fondit te garancise
- drejtimi efektiv i shoqerise t'u jete besuar besuar personave personave fizike me kualifikim e pervoje profesionale te mjaftueshme
- shoqerite e autorizuara per te ushtruar veprimtari sigurimi ose risigurimi ne RSH mbikqyren nga KMS, me qellim mrojten e interesave te te siguruarve
- shoqerite e sigurimit qe kryejne sigurime motorrike krijojne Byrone Motorike qe i perfaqeson keto shoqeri ne tregun vendas dhe te huaj
- pjesemarrja ekapitalit te huaj ne nje shoqeri sigurimi vendase eshte e pakufizuar
- shoqerite e huaja te sigurimit dhe te risigurimit te cilat kerkojne te ushtrojne veprimtari sigurimi ne territorin e RSH nepermjet degeve te tyre duhet te kene nje eksperience ne fushen e sigurimeve te pakten prej 5 vjeteshne shtetin e origjines
- kufijte minimal te fondit te garancise te nje shoqerie sigurime dhe/ose risigurimi variojne nga 30-60 milion leke ne fillim te veprimtarise dhe 50-90 milion leke ne fund te vitit ne fund te vitit te dyte finaciar te kompanise, ne varesi te gurpeve te sigurimeve qe shoqeria do te ushtroje ne ne sigurimin e demeve; nese shoqeria do te ushtroj veprimtari ne sigurimin e jetes, 120 milion like ne fillim te veprimtarise dhe 180 milion milion leke ne fund te vitit te dyte financiar.
- tarifat e primeve te sigurimit vullnetar caktohen nga vete shoqeria e sigurimit, tarifat e primeve te te sigurrimit te detyrueshem caktohen nga Ministri i Financave
- sigurimi i detyrueshem perfshin klasen perfshin klasenklasen e pergjegjesive civile nga perdorimi i i automjeteve, pra kontraten e sigurimit te mbajtesve te mjeteve motorrike, per pergjegjesine ndaj paleve te treta brenda territorrit te vendit (TPL); kontraten e sigurimit te mbajtesit te mjetit motorrik qe vihet ne qarkullim me targe te perkohshme; kontraten ee sigurimit te mbajtesit te mjetit motorrik per pergjegjesite jashte territorit te vendit (kartoni jeshil ); kontraten e sigurimit te mbajtesit te mjetit motorik me targe regjidtrimi te huaj por qe e ka lidhur me nje sigurues vendas 9kontraten e sigurimit kufitar)
- te gjitha kontratat e sigurimit (deme dhe jete) jane subjekt i TVSH prej 20%


Komisioni Mbikqyres i Sigurimeve (KMS)

  • KMS eshte Enti Rregullator i Tregut te Sigurimeve ...

Operatoret ne Tregun e Sigurimeve

Ne Tregun e Sigurimeve kane operuar 5 kompani.
- SIGAL
- SIGMA
- INSIG
- ATLANTIK
- INTERSIG
- INTERALBANIAN
- DUKAGJINI
- ALBSIG
- SICRED
- SIGAL-LIFE

Se fundmi kane marre license edhe 5 kompani te tjera duke e cuar ne 10 numrin e operatoreve ne treg...
 
Top