Nullaosta (leja e dhënë) për punë sezonale dhe leja e qëndrimit për punë sezonale - Nullaosta e permesso di soggiorno per lavoro stagionale

WxP

Staf në FV.AL
Ç'farë është nullaosta (leja e dhënë) për punë sezonale
Është e nevojishme për të marrë në punë një puntorë jokomunitar për punë sezonale (i cili punon vetëm disa periudha në vit).
“Nullaosta” (leja e dhënë) i lejon puntorit të marri një vizë për punë të vartur dhe mbasi hyn në Itali të kërkoji lejen e qëndrimit për punë sezonale.

Kush mund të kërkoji “nullaostën” për punë sezonale
Kërkesa mund të prezantohet nga një pundhënës italian ose jokomunitar, i cili banon në Itali, ka një punë sezonale dhe të ardhura vjetore të mjaftueshme për të mund të marrë në punë një puntorë.
Kërkesa mund të prezantohet edhe nga disa pundhënsa në të njëjtë kohë të cilët dëshirojin të marrin në punë të njëjtin puntorë në periudha të ndryshme (kërkesa komulative)

Për cilët persona mund të kërkohet “nullaosta”
Personat të cilët:

 • kanë mbaruar shkollën e detyruar ose kanë mbushur 16 vjeç
 • kanë nënshtetësin e një prej Vendeve të treguara çdo vit nga Dekreti i Flukseve për punë sezonale i publikuar në Gazetën Zyrtare.
  Lista e vendeve për 2015: Shqipëria, Algjeria, Bosnje-Herxegovina, Korea (republika e Koresë) Egjypti, Ish Republika jugosllave e Maaqedonisë, Filipine, Gambia, Gana, Japonia, India, Kosova, Maroku, Mauritius, Moldavia, Mali i zi, Nixheria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri-Lanka, Ukraina dhe Tunisia ose të jesh puntorë jokomunitar, qytetar i një nga vendeve e lartpërmendura, të cilët kanë hyrë në Itali për punë të varur sezonale për të paktën dy vjet rrjesht dhe për të cilët pundhënësi prezanton kërkesën e “nullosta” shumëvjeçare për punë të vartur sezonale.
Kur mund të bëhet kërhesa e “nullaosta”
Pundhënsi mund të bëji kërkesën për “nullaosta” vetëm mbas publikimit të Dekretit të Flukseve për punë sezonale në Gazetën Zyrtare.

Si mund të dërgohet kërkesa për “nullaosta”

 1. Të regjistroheni në sitin web të Ministrisë së Brendshme: https://nullaostalavoro.interno.it
 2. te faqia e internetit seleksiononi zërin “Richiesta moduli”
 3. zgjidhni Formularin C “Nulla Osta al lavoro subordinato stagionale”
 4. mbushni formularin online
 5. dërgoni formularin duke klikuar tastin “Invia”
Për të marrë asistenc në dërgimin e kërkesës mund të drejtoheni në Pikat e informimit për qytetarë të huaji.
Pundhënësit mund edhe të prezantojin kërkesën më anë të shoqatës së tyre të kategoris së akredituar.

Verifikimi online i kërkesës për “nullaosta”
Nga faqja e internetit https://nullaostalavoro.interno.it pundhhttps://nullaostalavoro.interno.it pundhënsi mund të kontrolloji në çfarë pike është kërkesa e tji.

Çfarë duhet të bëjë pundhënsi mbasi ka dërguar kërkesën
Prefektura thërret pundënësin i cili duhet të sjelli këto dokumenta:

 • pullë pagesa ose fatura e pagesës së pullë pagesës preji 16,00 euro të përdorura për dërgesën e kërkesës online
 • n.f.s pundhënsi nuk është komunitar: leja e qëndrimit origjinale e pa skaduar dhe një fotokopje ose riçevuta e kërkesës së rinovimit.
 • Dokumenti i identitetit origjinal i pundhënsit dhe fotokopja
 • kopia e pashaportës së puntorit
 • 1 pull pagesë preji 16,00 euro
N.f.s dokumentat janë në rregull Prefektura i lëshon pundhënsit “nulla osta” për ti lejuar puntorit të bëjë kërkesën për vizën e hyrjes në konsullatë ose në ambasadën italiane në vendin e banimit.

Brenda 8 ditësh pune nga hyrja në Itali puntori duhet të prezantohet së bashku me pundhënsin në Prefekturë dhe duhet të dorëzojin dokumentat e mëposhtme:

 • 1 pullë pagesë preji 16,00 euro
 • cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità (link scheda semplificata)
 • çertifikata e përshtatmërisë së shtëpisë
Prefektura ditën e takimit i dorëzon atyre:

 • kotratën e ndenjes
 • formularin e kërkesës së lejes së qëndrimit (Formulari 209) i cili duhet të firmoset nga puntori.
Si mund të dërgohet kërkesa e lejes së qëndrimit
Puntori shkon në zyrën postare “Sportello amico” dhe tërheq kidin për të dërguar kërkesën e lejes së qëndrimit (një zarf, formularin, dhe këshillat per mbushjen e tji). Mbasi ka mbushur formularin dërgon kërkesën e lejes së qëndrimit dhe dokumentat.

Para se të dërgoji kitin postarn në zyrën postare duhen bërë fotokopiet e këtyre dokumentave:

 • 4 kopie të kërkesës së lejes së qëndrimit (Formulari 209) i firmosur në Prefekturë të cilat duhen dorëzuar në zyrat e mëposhtme: Kuesturë (ditën e takimit të fiksuar nga zyra postare)
  • Komunë (për të kërkuar rezidencën dhe kartën e identitetit)
  • ASL (për të kërkuar librezën shëndetsore)
  • kopia që duhet ruajtur për punën
 • 2 kopie të kontratës së ndenjes të firmosura në Prefekturë:
  • njëra duhet futur në kidin postar
  • njëra duhet dorëzuar në Kuesturë
Puntori shkon në një zyrë postare “Sportello amico” dhe me zarfin që i është dordzuar në Prefekturë dërgon kërkesën e lejes së qëndrimit dhe dokumentat e mëpostme:

 • fotokopien e pashaportës (vetëm faqet me foto dhe viza)
 • fotokopien e kontratës së ndenjes
 • fotokopien e lejes së qëndrimit ose në rast se kjo e fundit është e skaduar riçevutën e kërkesës së rinovimit
 • riçevutën e pagesës së lejes së qëndrimit (LINK) skeda n.8
Operatori i zyrës postare i komunikon puntorit datën në të cilën duhet të prezantohet në Kuesturë për takimin e parë gjithashtu i dorëzon ricevutën postare të kërkesës së lejes së qëndrimit. Kjo ruiçevut është e rëndësishme sepse dëshmon rregullsin e puntorit në territor.

Çfarë duhet të bëjë puntori në Kuesturë
Në Kuesturë puntori duhet të dorëzoji 4 fotografi format pashaporte, kopien e kotratës së ndenjes, kopien e Formularit 209 dhe duhet të marri shenjat e gishtërinjve.
Puntori merr një mesazh SMS i cili i komunikon ditën në të cilën duhet të prezantohet në Kuesturë dhe të tërheqi lejen e qëndrimit e cila është gati.

Verifikimi online i kërkesës së lejes së qëndrimit
Nga faqja e internetit Controlla online il permesso di soggiorno | Polizia di Stato Pundhënsi mund të kotrolloji në çfarë pike ështe kërkesa e tji.

Për informacione

Sportelli Unik për Emigrimin (Prefektura e Firences)

Rruga Giacomini, 8 – Firence
Telefoni 055 2783643 – të henë, të martë, të mërkurë dhe të enjte nga ora 9.00 - 12.00
e-mail: [email protected]
posta e çertifikuar: [email protected]

Kuestura e Firences
Rruga della Fortezza, 17 - Firence
Fax 055 4977062
e-mail: [email protected]
posta e çertifikuar: [email protected]

marrur nga: Nullaosta (leja e dhënë) për punë sezonale dhe leja e qëndrimit për punë sezonale - Nullaosta e permesso di soggiorno per lavoro stagionale | PAeSI - Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati
 
PUNËSIM


Dokumentacioni i duhur për kërkesën e vizës për punësim:

formulari i kërkesës për vizë (duhet përdorur një formular për secilin aplikues për vize, i plotësuar në secilën pjesë të tij dhe i firmosur);

pasaporta e vlefshme (skandenca e pasaportës duhet të jetë të paktën tre muaj pas mbarimit të afatit të vizës që kërkohet);

një fotokopje e pasaportës;

2 fotografi të kohëve të fundit të formatit pasaporte;

çertifikatë lindje shumëgjuhëshe me apostile (e lëshuar prej jo më shumë se tre muaj, vetëm nëse është kërkesa e parë për vizë, për të verifikuar kompetencën territoriale të Kancelarisë Konsullore të Ambasadës së Tiranës).

fotokopje e Autorizimit (Nulla Osta) lëshuar nga Sporteli i Vetëm për Emigracionin (SUI) prej jo më shumë se gjashtë muaj nga kërkesa e vizës (i referohemi datës së parë të kontaktit nga ana e kërkuesit me Zyrën konsullare)

Kërkesat mund të paraqiten duke filluar që nga tre muaj nga fillimi i udhëtimit të parashikuar; viza do të lëshohet me vlefshmëri nga data e fillimi të marrdhënies së punës.

Rekomandohet që takimi të caktohet më përpara se data e nisjes.


Shënim: të gjitha dokumentat dhe deklaratat në shqip të lëshuara nga autoritetet lokale, duhet të jenë të përkthyera në gjuhën italiane dhe të apostiluara nga Ministria e Punëve të Jashtme Shqiptare.


Formularët për kërkesën e vizës dhe modularet në përdorim mund të shkarkohen nga siti i Ambasadës www.ambtirana.esteri.it (në vecanti konsultoni sektoret “viza” dhe “modulistikë”) si dhe shpërndahen pa pagesë në Zyrën e Informacionit të Ambasadës.


Kujdes:

P
ërfaqësia Diplomatike apo Konsullore ka të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në rast nevojë.

Nënvizohet se paraqitja e dokumentacionit të kërkuar nuk sjell domosdoshmerisht lëshimin e vizës.

 

Konkursi Letërsisë

 • 1-Stoli i trëndafilave

  Votat: 6 26.1%
 • 2-Papucet e gjyshes

  Votat: 8 34.8%
 • 3-Ndjesi Gruaje

  Votat: 3 13.0%
 • 4-Vjeshtë në shi.

  Votat: 1 4.3%
 • 5- "Udhëtar i jetës"

  Votat: 2 8.7%
 • 6-Elena.

  Votat: 3 13.0%
Back
Top