Hadithe....

Violetta

>> KS- AL. etnike <<
Nga Ebu Hamza Enes ibn Maliku radijall-llahu anhu transmeton se Profeti Muhammed sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë:


"Nuk do të jetë besimtar (mu'min) askush nga ju, deri sa nuk i dëshiron vëllaut të tij atë çka i dëshiron vetes."


Buhariu dhe Muslimi
 

Violetta

>> KS- AL. etnike <<

Nga Ebu Mes'ud Ukbe Amr el-Ensarij el-Bedrij radijall-llahu anhu transmetohet se Profeti Muhammed sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë:


"Vërtet nga fjalët /urtësitë/, që bota i ka mbajtur mend nga ligjërimet e Profetëve të mëparshëm është:

*Kur nuk turpërohesh, atëherë vepro ç'të duash."


Buhariu
 

Violetta

>> KS- AL. etnike <<
Nga Enesi radijall-llahu anhu transmetohet se ka thënë:

"E kam dëgjuar Resulull-llahun Muhammed sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, duke thënë:

All-llahu i madhëruar ka thënë: O biri i Ademit, deri sa të mbështetesh në Mua dhe të kërkosh ndihmë nga Unë, do të falë çka ke vepruar. O biri i Ademit, qofshin mëkatet e tua deri te vrënësirat në qiell dhe nëse kërkon falje nga Unë, do të fal ty. O biri i Ademit, nëse tek Unë vjen me mëkate të mëdha gati sikur toka, pastaj më drejtohesh, duke mos më përshkruar asgjë, do ta falë po aq."

(Tirmidhiu, hadith hasen-sahih)
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
"Mëshironi që të mëshiroheni, falni që t'ju falet. Vaj për ata që i zbukurojnë fjalët dhe vaj për ata që insistojnë në gabimet e tyre edhe pse e dinë".

(Sahih, Ahmedi).
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Muhammedi a.s.thotë:

"Kush e shet lëkurën e kurbanit, për të s'ka kurban."
(Sahih El-Xhami', 6118)
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Transmetohet se njeherë kishte ardhur një njeri te Pejgamberi a.s. dhe e kishte pyetur: "O i derguar i Zotit, deri sa herë duhet ta falim sherbëtorin (kur ai gabon)"?

E Pejgamberi a.s. ishte përgjigjur: "Çdo ditë deri në shtatëdhjetë herë"!


Nëse kjo falje dhe tolerancë kërkohet të jetë në raport me gabimet e sherbëtorit që shërben në familje, a thua çfarë falje dhe mëshire duhet të kemi për vetë anëtarët e familjes, për prindrit, bashkëshortet, fëmijët, vllëzërit dhe motrat tona!!!?
Zoti dhashtë mëshirë, butësi e lumturi në çdo familje!
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Ka thene Muhammedi a.s:

“Pasha Ate ne doren e te Cilit eshte shpirti im, do te vije koha kur vrasesi nuk do te dije se per cka ka vrare ndersa i vrari per cka eshte vrare”(Muslimi)
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
FB_IMG_1566094439777.jpg
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Nese beson se Meshira e Zotit, ia ka tejkaluar Hidherimit te Tij, atehere a nuk eshte me primare, me e dobishme qe njerezve t'ju flasim me shume rreth Meshires se sa Hidherimit te Zotit ?

Profeti yne i dashur, Muhammedi a.s., nxiti per ne pergezim dhe ndaloj nga te frikesuarit. Ai tha:

“Përgëzoni dhe mos frikësoni, lehtësoni dhe mos vështirësoni”.

Sahabet i urdheroi dhe ju tha:
“Thirrni njerëzit, dhe përgëzoni dhe mos frikësoni, lehtësoni dhe mos vështirësoni”.
P.s.
Mëshira Ime tejkalon hidhërimin Tim (Hadith Kudsij)

tumblr_pjys460Gog1ul63vpo1_1280.jpg
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Enesi r.a. tregon se:

“Njëherë Pejgamberi ynë i dashur s.a.v.s. shkoi tek një i ri që ishte në shtratin e tij të vdekjes dhe e pyeti: Si po ndihesh? Djaloshi i tha: Unë kam shumë shpresë tek Allahu i Madhërishëm, mirëpo kam frikë edhe për mëkatet e mia. Pejgamberi a.s. tha: Besimtari që i ka këto dy ide njëherësh, Allahu i Madhërishëm ia përmbush shpresat e tija dhe i dhuron siguri e mbrojtje ndaj frikës.”

(Tirmidhiu)


44115882_291597094786245_8303892269757366272_n.jpg
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Ka thene Muhammedi a.s. (Paqja dhe meshira e Zotit qofshin mbi te)

"Ne Xhennet, ti do ta shikosh shpendin duke fluturuar dhe ke dëshirë qe ta hash kështuqë ai te bie para duarve i pjekur".

(Bezzari, Bejhekiu, 318, Ebu Ja'la, 6/155)

90980129_2775873879198441_8735611906926051328_n.jpg
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Pejgamberi (alejhissalatu uesselam) ka thënë:
“Vërtet Allahu kënaqet me robin e tij kur ai ha ose pi dhe e falënderon Zotin për atë mirësi.”
Transmetoi Muslimi.
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të)kaloi pranë famijëve dhe u dha selam, pastaj tha:

“Kështu ka vepruar Pejgamberi alejhi selam".

(Rijadus Salihin)
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Pejgamberi salallahu alejhi ve selem asnjëherë nuk ka goditur ndonjë shërbëtor ose grua.

— Hazreti Aisheja radiallahu anha, nga Sunen Ebi Davud, vol. VII, hadithi 4786.
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Pejgamberi kur fliste nuk fliste si ju. Të folurit e bënte qartë dhe me pushime. Kushdo që ulej me të, i mbante mend fjalët e tija.

— Hazreti Aisheja radiallahu anha, nga Sunen Tirmidhi, vol. VI, fq. 231.
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Profeti Muhamed a.s ka thënë:

“Kur babai ia hedh sytë djalit të tij dhe mbushet me gezim, do të ketë shpërblim sikur t’i ketë falur lirinë një skllavi.” Dikush e pyeti: O i dërguari i Zotit! Po sikur ta shohë fëmijën e tij njëqind herë në ditë?! Profeti (a.s.) u përgjigj:- “Zoti është më i madhi!” Pra, Zoti do ta shtojë më shumë shpërblimin dhe sevapin.
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
"Sjellja e butë sa herë që është pjesë e diçkaje, e zbukuron atë dhe kurdo që hiqet prej saj e shëmton".

(Muhammedi a.s. )
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Enesi r.a. tregon se:


“Njëherë Pejgamberi ynë i dashur s.a.v.s. shkoi tek një i ri që ishte në shtratin e tij të vdekjes dhe e pyeti: Si po ndihesh? Djaloshi i tha: Unë kam shumë shpresë tek Allahu i Madhërishëm, mirëpo kam frikë edhe për mëkatet e mia. Pejgamberi a.s. tha: Besimtari që i ka këto dy ide njëherësh, Allahu i Madhërishëm ia përmbush shpresat e tija dhe i dhuron siguri e mbrojtje ndaj frikës.”
(Tirmidhiu)


121691865_799019604255562_1669424154962659288_o.jpg
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
“E dini se cila vepër është një shkallë më lartë se agjërimi, namazi dhe sadakaja? Vendosja e paqes mes njerëzve”.

(Muhammedi a.s. )
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Muhammedi a.s. ne nje thenje te tij ndalon tri gjera, njera nga te cilat eshte: "Dhe të bisedojnë fshehurazi dy vetë e të tretin ta lënë anash, ngase kjo shkakton shqetesim tei ai"
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Modestia e Muhamedit s.a.v.s.:

I Derguari i Zotit ishte në udhëtim. Gjatë udhëtimit i tha ashabëve (shokeve) të tij që të therrnin një dele. Ata pranuan këtë vendim të të Dërguarit. Ashtu që, njëri prej tyre tha: '' O Resulallah, therrjen e bëj unë ''. Një tjetër tha: '' O Resulallah, lëkuren e rrjep unë ''. Ndërsa, një tjetër tha: '' O Resulallah, pjekjen e bëj unë ''. Atëherë, Resulullahu(sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) tha: '' Ndërsa unë po mbledh drutë ''. Duke ndëgjuar këto fjalë, ashabët thanë: O Resulallah, ne mjaftojmë për ta bërë këtë punë. Por Resulullahu(sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) u tha atyre: Edhe unë e di që ju jeni të mjaftueshëm, por mua nuk më duket e përshtatshme që ta konsideroj vetën timë sipër jush sepse Allahut i duket e shëmtuar që robi i tij ta konsiderojë vetën sipër shokëve të vet.
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
“Ju nëse nuk keni mundësi t’i kaploni njerëzit me pasuri, mund t’i kaploni me fytyrë të hapur dhe moral të mirë”. (Transmeton: Muslimi ).
-Muhammedi a.s. -
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
"Sjellja e butë sa herë që është pjesë e diçkaje, e zbukuron atë dhe kurdo që hiqet prej saj e shëmton".

(Muhammedi a.s. )
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Është shënuar se I dërguari i All-llahut a.s.v.s. ka thënë:

“Pasha All-llahun, në Xhennet do të hyjë vetëm ai që ka qenë i mëshirshëm”. Shokët e kanë pyetur: “A nuk jemi të gjithë ne të mëshirshëm, o I dërguari i All-llahut”? Në këtë ai iu tha: “Nuk është kjo mëshirë e dikujt nga ju ndaj fëmijës së vet apo dikujt të afërm, por mëshira ndaj gjithë asaj që ka shpirt”. Këtu I dërguari i All-llahut e ka ngritur zërin.
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Muadhi rrëfen:

“I Dërguari a.s. më tha: - O Muadh! Të këshilloj të frikësohesh prej Allahut, të flasësh të vërtetën, të mbashë premtimet, të meritosh besimin, të mos tradhëtosh, të mbrosh komshiun, të tregosh mëshirë ndaj jetimit, të flasësh butë, t’i japësh selam çdokujt dhe të jesh modest, të jesh në punë të mira, të mos jesh pesimist, t’a ruash besimin (iman), ta kuptosh Kur’anin, dashurinë ndaj Xhennetit, frikë nga dhënia e llogarisë dhe shtrirje e dorës ndaj çdokujt me dashamirësi. Ndërsa të ndaloj të flasësh fjalë të këqija ndaj të mençurit, që ta gënjesh të vërtetën, t’i përshtatesh gjynahqarit, të bëhesh kryengritës ndaj udhëheqësit të drejtë, dhe nxitjen e përçarjen. Të këshilloj: në çdo vend të jesh me devotshmëri dhe menjëherë të bësh teube (pendim) - nëse ke bërë gjynah fshehurazi, atëherë bëj edhe teube fshehtas, e nëse bën gjynah haptazi, atëherë haptazi bëj teube.

============================================================================


Një beduin në praninë e tij filloi që të urinonte në një qoshe të xhamisë. As’habët u vërsulën drejt tij, e Resulallahu, s.a.v.s., u tha:

“Mos e ndërpreni” (derisa të kryej urinimin), e më pastaj tha: “Nuk ka hije në xhami papastërtia, si urina dhe jashtëqitja. Në një transmetim tjetër: “Afroni (njerëzit), e mos i bëni që të ndjejnë urrejtje.”

============================================================================
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
73247857_465872424025377_2068870933140996096_n.jpg
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
I Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë:

“Do të vij një kohë pas juve kur do të duhet të tregoni durim të madh, andaj kush do t’i përmbahet fortë fesë në atë kohë, do të ketë shpërblimin sa pesëdhjetë prej jush.”

Sahabët e pyetën: “O i Dërguari i Allahut, shpërblimi do të jetë sa pesëdhjetë prej tyre?! I Dërguari u përgjigj: Jo, Por shpërblimi i tyre do të jetë sa pesëdhjetë prej jush!”
(Tirmidhiu, Ebu Davudi, Ibn Maxhe, Ibn Hibban, Et-Taberani i El-Bezzar – sahih)
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin me të ) thotë:

“Bëjini gjërat të lehta e jo të vështira, bëhuni të qetë për njerëzit e mos ngjallni neverinë e tyre.” (Buhariu në “Edebul-mufred”)
 

Loverboy

A pretty face can never trick me
Ibn Mesudi r.a. tregon se dikush tha:

"O i Dërguari i Allahut! A do të ndëshkohemi për atë që kemi bërë në periudhën e padijes paraislame?" Pejgamberi a.s. tha: "Kush punon mirësi e drejtësi në Islam, nuk do të ndëshkohet për çfarë ka bërë në kohën e padijes paraislame dhe, kush vepron të keqen në Islam, do të ndëshkohet për veprat e këqija që ka bërë në kohën e parë dhe të dytë." (Transmeton Buhariu)

Enesi r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë:

"Ndihmoje vëllanë tënd qoftë kur ai bën padrejtësi, qoftë kur atij i bëjnë padrejtësi." Njerëzit e pyetën: "O i Dërguari i Allahut! Mirë e ndihmojmë atë, kur atij i bëjnë padrejtësi, por si ta ndihmojmë, kur ai bën padrejtësi?!" Ai a.s. u tha: "Duke e penguar atë që të mos u bëjë padrejtësi të tjerëve." (Transmeton Buhariu)

Ebu Hurejra r.a. tregon se një burrë shkoi tek i Dërguari i Allahut a.s. dhe e pyeti:


"O i Dërguari i Allahut! Cili është njeriu që i meriton më shumë mirësjelljen dhe përkujdesin tim?" Pejgamberi a.s. iu përgjigj: "Nëna jote." Burri e pyeti: "Pastaj kush?" Pejgamberi a.s. iu përgjigj: "Pastaj nëna jote." Burri e pyeti përsëri: "Po pastaj kush?" Pejgamberi a.s. iu përgjigj: "Pastaj nëna jote." Ai e pyeti sërish: "Po pas saj, kush?" Pejgamberi a.s. i tha: "Babaiyt." (Transmeton Buhariu)
 
Top