Funksionet Manaxheriale.

Gjarperesha

Anëtar i Respektuar

Funksionet Manaxheriale.

Të manaxhosh do të thotë te parashikosh dhe te planifikosh,te organizosh,te komandosh,te koordinosh dhe te kontrollosh.
Katër funksionet baze manaxheriale janë: planifikimi, organizimi, udhëheqja dhe kontrolli.
Këto funksione janë te lidhura ngushtë midis tyre dhe ndihmojne për arritjen e objektivave te organizates.

a- Planifikimi
ثshtë funksioni baze i manaxhimit, sepse te gjithë funksionet e tjera(organizimi,udhëheqja dhe kontrolli) zbatojne vendimet e mara ne momentin e planifikimit. Gjatë procesit te planifikimit percaktohen objektivat e përgjithshme e specifikes si edhe programet, politikat dhe strategjite qe duhen ndjekur për arritjen e tyre.

b- Organizimi
Nepermjet organizimit manaxheret bëjnë ndarjen e detyrave ndermjet grupeve te punonjesve.

c- Udhëheqja
Për te qenë efektiv ne punën e tij manaxheri duhet te kuptoj sjelljen e individit dhe grupit te tij, te njoh e te aplikoj me efikasitet teknikat e motivimit dhe sjelljet e lidershipit.Lidersh ipi efektiv është thelbi i manaxhimit efektiv.

d- Kontrolli
Gjatë funksionit te kontrollit manaxheret ne mënyrë sistematike bëjnë krahasimin e performances se organizates me objektivat e planifikuara, dhe ne qoftëse konsistohen devijime ndermeren veprimet e duhura korrektuese.


Zeriyt.com
 
Top