E drejtat e autorit Ligji 35/2016

Neni 24
E drejta e tërheqjes së lejes për shfrytëzimin e veprës
1. Autori ose trashëgimtarët e tij, të cilët e fitojnë këtë të drejtë sipas legjisla cionit civil dhe dispozitave të këtij ligji, ka/kanë të drejtë të tërheqë/in lejen/autor izimin për shfrytëzimin e veprës dhe të ndalojë/në përdorimin në vazhdimësi të saj që është bërë publike, duke u bazuar në arsye të mirëqena, mbrojtjen e reputa cionit, nderit ose rrethanave të tjera. Në këtë rast, autori është i detyruar të paguajë të gjitha dëmet që i shkaktohen titullarit të ligjshëm të autorizimit, si pasojë e ush trimit të së drejtës së përmendur në këtë pikë.
2. E drejta e tërheqjes së lejes/autor izimit për shfrytëzimin e veprës hyn në fuqi nga dita kur autori/trashëgimtari de poziton garancinë monetare për kompen simin e dëmit, sipas parashikimit të këtij neni.
3. Përdoruesi që shfrytëzon të drejtat e autorit mbi veprën, brenda tre muajve nga dita e marrjes së njoftimit për tërheqjen e lejes/autorizimit, parashikuar në pikën 1, të këtij neni, i komunikon autorit/trashëgim tarit vlerën e shpenzimeve të kryera për përdorimin e veprës së tij deri në atë ditë. Nëse përdoruesi nuk ushtron këtë të dre jtë, tërheqja e lejes për shfrytëzimin e ve prës hyn në fuqi me përfundimin e afatit të përmendur në këtë pikë.
4. E drejta e përmendur në pikën 1, të këtij neni, nuk zbatohet në rastin e një vepre që krijohet në bazë të një kon trate punësimi ose porosie, as në rastin e veprave audiovizuale ose programeve kompjuterike dhe bazës së të dhënave. Në rastin e këtyre veprave, autori mund të kërkojë vetëm që emri i tij të mos për mendet në kopjet e veprave ose në çdo përdorim të tij.
5. Brenda një periudhe prej 10 vjetësh, nëse, pas ushtrimit të së drejtës për tërheq jen e lejes/autorizimit për shfrytëzimin e veprës, autori lejon/autorizon përdorim in e së njëjtës vepër ose një vepre thel bësisht të ngjashme me të, ai është i de tyruar t’i ofrojë paraprakisht mundësinë e përtëritjes së kontratës së përdorimit sub jektit që kishte të drejtën e përdorimit të veprës përpara ushtrimit të kësaj të drejte, në bazë të të njëjtave kritere apo kritereve thelbësisht të ngjashme, përkatësisht, siç është rënë dakord fillimisht në kontratën me shkrim.
6. Nëse autori nuk lë trashëgimtarë, trashëgimia për ushtrimin e të drejtave vetjake jopasurore, të përmendura në këtë seksion, do të përcaktohet sipas dispozi tave të Kodit Civil.
7. Të drejtat vetjake jopasurore nuk përbëjnë objekt dorëheqjeje, nuk janë të transferueshme, të licencueshme, të tjetër sueshme dhe nuk parashkruhen.
Seksioni 2
Të drejtat ekskluzive pasurore të au torëve
 
Neni 25
Të drejtat ekskluzive pasurore
1. Përveçse kur parashikohet ndryshe në këtë ligj, autori/trashëgimtarët gëzo jnë të drejta ekskluzive pasurore për të gëzuar, autorizuar apo ndaluar përdorimin e veprave ose kopjeve të veprave të tyre.
Të drejtat ekskluzive pasurore parashiko jnë në mënyrë specifike:
a) të drejtën e riprodhimit të veprës;
b) të drejtën e shpërndarjes së veprës; c) të drejtën e komunikimit në publik
të veprës;
ç) të drejtën për të bërë vepra të prejardhura.
2. Çdo mënyrë e shfrytëzimit të origji
nalit të një vepre ose të kopjeve të saj, pa lejen e autorit/trashëgimtarit/ose personit të autorizuar prej tij, do të konsiderohet e paligjshme, me përjashtim të rasteve të parashikuara në këtë ligj.
 
Neni 26
E drejta e riprodhimit
E drejta e riprodhimit është e drejta ekskluzive pasurore e autorit për të au torizuar ose ndaluar bërjen e një ose më shumë kopjeve të një vepre apo objekti të të drejtave të lidhura, qoftë pjesërisht ose plotësisht, qoftë drejtpërdrejt apo tërt horazi, në mënyrë të përkohshme ose të përhershme, në çfarëdolloj forme dhe mjeti, përfshirë regjistrimin audio ose vid eo, si dhe për ruajtjen e përkohshme apo të përhershme të veprës apo objektit të të drejtave të lidhura në një mjedis elektron ik.
 
Neni 27
E drejta e shpërndarjes
1. E drejta e shpërndarjes është e drej ta ekskluzive pasurore e autorit për të au torizuar ose ndaluar vënien, në mënyrë të ligjshme, në dispozicion të publikut, orig jinalet ose kopjet e veprave apo të drejtat e tjera të lidhura me të, nëpërmjet shitjes apo tjetërsimeve të tjera dhe që i ofrohen publikut me këtë qëllim, si dhe impor timin, eksportimin, shpërndarjen e kop jeve të veprave të prodhuara me pëlqimin e tij.
2. Në kuptim të këtij ligji:
a) me “import” kuptohet vendosja në
qarkullimin e lirë ose hyrjet në tregun vendas, për qëllime tregtare, të veprave origjinale ose kopjeve të tyre të ligjshme, të fiksuara në çdo formë;
b) me “eksport” kuptohet vendosja në tregun e lirë ose daljet nga tregu vendas, për qëllime tregtare, të veprave origjinale ose kopjeve të tyre të ligjshme, të fiksuara në çdo formë;
c) me “shpërndarje” kuptohet shitja ose çdo mënyrë tjetër e përcjelljes, për një shërbim të caktuar, me ose pa pagesë, e veprave origjinale ose kopjeve e tyre, si dhe ofrimi i tyre për publikun.
3. Me transferimin e parë të pronësisë së veprës origjinale ose të kopjeve të lig jshme të tij nga autori ose me autorizimin e tij tek të tretët, autorit i shuhet e drejta ekskluzive e shpërndarjes së asaj vepre në Republikën e Shqipërisë.
4. Shuarja e së drejtës ekskluzive të shpërndarjes nuk përbën shkak për shua rjen e së drejtës së qiradhënies, ekspor tit, importit, ashtu si edhe të së drejtës së përfitimit nga huadhënia publike e një ve pre të autorizuar, sipas parashikimeve të këtij ligji.
5. Në rastet e përmbledhjeve, shuar ja e së drejtës së shpërndarjes i referohet vetëm shitjes së mëtejshme.
 
Neni 28
E drejta e qiradhënies
1. E drejta e qiradhënies është e drej ta ekskluzive pasurore për të gëzuar ose autorizuar dhënien me qira për një periu dhë të kufizuar kohore ose për të ndaluar dhënien me qira të veprës së:
a) autorit, në lidhje me origjinalin dhe kopjet e veprës së tij;
b) interpretuesit, në lidhje me fiksimin e performancës së tij;
c) prodhuesit të fonogramit, në lidhje me fonogramet e tij;
ç) prodhuesit të fiksimit të parë të një filmi, në lidhje me origjinalin dhe kopjet e filmit të tij.
2. Autori, i cili ka hequr dorë nga e dre jta e tij e dhënies me qira në favor të një prodhuesi të fonogrameve ose një produ centi filmash, ruan të drejtën për të marrë një shpërblim të drejtë për qiranë e veprës së tij, për të cilën ka të drejtën e autorit. Autori nuk mund të heqë dorë nga e dre jta e shpërblimit të drejtë. Shpërblimi për qiranë do të paguhet nga personi që ka marrë me qira veprën e autorit.
3. E drejta e qirasë së një vepre autori, sipas këtij ligji, nuk do të zbatohet për ve prat ekzistuese arkitekturore dhe të artit të aplikuar.
4. Të drejtat e përmendura në pikën 1, të këtij neni, mund të transferohen, të ka lohen ose të jenë objekt kontraktual mes palëve.
 
Kur te kem kohe do e mesoj ligjin permendesh , qe te di deri ku mund ta coj abuzimin tim virtual

faleminderit @WxP per keto info qe ndave me ne!
 
Neni 29
Komunikimi në publik i një vepre të mbrojtur nga e drejta e autorit

Autori ka të drejtë ekskluzive për të autorizuar ose ndaluar komunikimin e ve prës së tij në publik, e drejtë që përfshin në veçanti:
a) të drejtën e shfaqjeve publike si:
i) e drejta e recitimit/shfaqjes në pub
lik të veprave të fushës letrare ose shken core që lexohen ose recitohen/shfaqen në mënyrë të drejtpërdrejtë;
ii) e drejta e shfaqjes muzikore në pub lik të veprave muzikore të interpretuara në mënyrë të drejtpërdrejtë;
b) të drejtën e shfaqjes skenike në pub lik, që do të thotë prezantim i drejtpërdre jtë i veprave dramatike, dramatiko-muz ikore, si dhe veprave koreografike apo në pantomime në publik;
c) të drejtën e përcjelljes në publik të një vepre, që është e drejta për të përc jellë një recitim, shfaqje muzikore ose një shfaqje skenike të një vepre tek publiku që nuk është i pranishëm në vendin ku inter pretohet vepra dhe tek i cili përcillet me anë të altoparlantit, ekranit apo mjeteve të tjera teknike;
ç) të drejtën e përcjelljes në publik të veprave të palëvizshme/të fiksuara, që do të thotë paraqitja e veprave të vendosura në fonogram ose videogram, me anë të fonogramit ose videogramit;
d) të drejtën e paraqitjes publike, që do të thotë ekspozimi publik i veprave të artit pamor, të arkitekturës, të arteve të aplikuara, i një punimi fotografik; kri jimi kinematografik ose çdo punim tjetër audiovizual, një punimi hartografik ose një prezantimi me natyrë shkencore apo teknike me anë të mjeteve teknike;
dh) të drejtën e transmetimit për publi-
 
Neni 23
E drejta e nderit, personalitetit dhe reputacionit
Pavarësisht nga të drejtat pasurore të autorit, edhe pas transferimit të të drejtave në fjalë, autori ka të drejtën të kundërsh tojë çdo shtrembërim, ndryshim, tjetërsim ose veprime të tjera denigruese që nuk re spektojnë tërësinë e veprës, duke cenuar nderin, personalitetin dhe reputacionin e tij, sipas rregullave të përcaktuara në leg jislacionin në fuqi.
Po shyqyr qe u bere mbare te shpalosesh dijenite dhe zotesite e tua ne profesionin tend?
 
Keto informacione jane me shume vlere.
Ne ende nuk e kemi ne kulture te drejten e autorit, ashtu sic e ka e gjithe bota.
 

Konkursi Letërsisë

  • 1-Brenga ime dashuri

    Votat: 7 41.2%
  • 2-Botë e mjerë

    Votat: 4 23.5%
  • 3-Shitësja e farave

    Votat: 6 35.3%
Back
Top