Strategjite e Marketingut

Loyalty

Anëtar i Nderuar
Strategjia e marketingut specifikon se SI duhet të arrihen objektivat e marketingut

- Si të futen produkte të reja në treg?
- Si të rritet shitja e produkteve në tregjet e tanishme?
- Si të penetrohet tregu i ri me produktet e tanishme?
- A duhet të ndryshohet dhe si duhet që të zhvillohet procesi i ndryshimit?
- Sa është e avancuar politika e çmimeve dhe a (si) duhet të rishikohet ajo?
- Cilat forma të shperndarjes se produkteve duhet të aplikohen?
- Si duhet të jetë e organizuar shitja? etj

Këto dhe shumë çështje te tjera strategjike janë pjesë e aktiviteteve të CMB të cilat do të ju ofronin një plan të detajizuar se si duhet të përcaktohet strategjia juaj. Në përpilimin e strategjisë së marketingut sikurse edhe planit të marketingut çelësi i suksesit është shkalla e bashkëpunimit të menaxhmentit të ndërmarrjes.
 
Top