Sistemi Financiar - Tregu i Kapitaleve ne Shqiperi

Loyalty

Anëtar i Nderuar

Sistemi Financiar - Tregu i Kapitaleve

Baza Ligjore, Operatoret dhe Institucionet ne Tregun e Kapitaleve:

Komisioni i Letrave me Vlere (KLV)
 • Ligji nr.8080, datë.1.3.1996, "Per letrat me vlere", ndryshuar me ligjin nr. 8168, datë 5.12.1996 dhe me ligjin nr. 8745 datë 22.02.2001
 • rregulloret mbi:
  - mbi detyrimin per pergatitjen e prospektit
  - mbi licencimin, kuotat dhe komisionet
  - mbi liçensimin e tregtarit te letrave me vlere dhe perfaqesuesit te tij
  - mbi marrjen e paketes kontrolluese te aksioneve
  - mbi organizimin e provimit te individeve qe kerkojne te pajisen me license si perfaqesues tregtari
  - mbi liçencimin e regjistruesve te letrave me vlere
  - per kerkesat mbi burimet financiare te personave te licensuar
  - per liçensimin e tregut te letrave me vlere
 • VKM mbi:
  - per kërkesat financiare dhe ato kontabël te pjesmarresve ne tregun e letrave me vlere mbi licencimin, kuotat dhe komisionet
  - per rregullat mbi detyrimet e emetuesve për informim të vazhdueshem
  - per rregullat per formen dhe permbajtjen e njoftimeve ne veprimtarine e investimit ne letrat me vlere
  - per rregullat e drejtimit ne veprimtarine e investimit ne letrat me vlere

Bursa e Tiranes

- Ligji nr. 8080, datë.1.3.1996 “Për letrat me vlerë” ndryshuar me ligjin nr. 8168, datë 5.12.1996 dhe me ligjin nr. 8745 datë 22.02.2001
- Statuti i Burses se Tiranes
- Rregulloret

Qendra e Regjisitrimit te Aksioneve (QRA)
 
Top