Perkufizime Ligji

ida angel

:)
V.I.P
Kompensim - nënkupton shpërblimin e drejtë, sipas vlerës së tregut në momentin e njohjes së shpërblimit, të kryer sipas këtij ligji.

Pronë - nënkupton një send të paluajtshëm, sipas përcaktimit në Kodin Civil.

Subjekt i shpronësuar – nënkupton personat juridikë ose fizikë apo trashëgimtarët e tyre, prona e të cilëve është shtetëzuar, shpronësuar, konfiskuar ose e marrë me çdo mënyrë tjetër të padrejtë nga shteti.

Tjetërsim – nënkupton kalimin e pronësisë ose kalimin e të drejtave të tjera reale nga një person fizik ose juridik te një tjetër, sipas Kodit Civil.

Truall - nënkupton tokën që ndodhet brenda vijave kufizuese të qyteteve e qendrave të banuara në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji. Kur qendra e banuar nuk ka vijë kufizuese, truall do të jetë sipërfaqja e tokës që zë objekti i ndërtuar mbi të dhe oborri funksional. Sipërfaqja e këtij të fundit llogaritet sa trefishi i sipërfaqes së objektit, por jo më shumë se 500 metra katrorë.


Prokurim – do te thote blerja, marrjame qira ose cdo menyre tjeter kontraktimii mallrave, ndertimeve dhe sherbimeve.

Ent prokurues – eshte cdo organ shteteror qendrora lokal, sidhe cdo person juridik tjeter, qei vihen ne dispozicion fonde publike per prokurim.

Prokurim public - do te thote prokurimin orgaentet prokuruese.

Mallra – jane lendete para, produktet, makinerite dhe paisjet, materialet ne forme te ngurte, te lengshme e te gazte dhe e nergjiaelektrike, si dhe sherbimet lidhurme furnizimine mallra vesitran sporti, instalimi, mirembajtja dhe detyrimete tjerate ngjashme, nese vlerae tyre nuke kalonte tevete mallrave.

Ndertime – jane te gjitha punimet qe shoqerojne ndertimin, rindertimin, shkaterrimin, riparimina rinovimine nje objekti ose struktura te tilla siper gatitjae truallit, germimet, instalimii paisjeve dhe i materialeve, zbukurimet sidhe sherbimet qelidhenme to, nese vlera e ketyre sherbimeve nuk e kalon ate te veten dertimeve.

Sherbime - jane cdo object prokurimi, pervec mallrave dhe ndertimeve.

Përgjegjshmëria – Me pergjegjeshmeri kuptohet përgjegjësia e zyrtareve, për formulimin,cilësinëdhe kohëzgjatjen e realizimit te politikave e programeve, rritjen e efikasitetit kontrollimin e kostos dhe menaxhimin e zbutjen e tendencave te kundërta qe rrjedhin nga zbatimi i programeve me dobi kursim dhe frytëshmëri.

Pjesëmarrja – i referohet përfshirjes sëqytetarëve nëprocesin e zhvillimit dhe te përfitimit nga ky proces.Qytetaret ne qender te zhvillimeve.

Parashikueshmëria – Mjedisi ligjor i një vendi duhet të ndikoje ne nje mase te madhe zhvillimin. Njëqeveri duhet të jetë në gjendje të rregullohet vetëm nëpërmjet ligjeve, rregulloreve dhe politikave, të cilat përfshijnë të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara mirë, mekanizmat për forcimin e zbatimin tyre.

Transparenca – i referohet disponibilitetit të informacionit ndaj publikut të gjerë dhe qartësisë për rregullat qeverisëse, rregulloret, dhe vendimet.

Tender – do te thote nje procedure prokurimi, nete cilen ftohen, shqyrtohen dhe vleresohen te gjitha ofertat e marra per tezgjedhur oferten me te mire per te lidhur kontrate.

Tenderii hapur – do te thote nje procedure prokurimi, nete cilen te gjithe kandidatet e interesuar mund te paraqesin oferta te tyre.

Tenderii kufizuar – eshte procedure prokurimi, nete cilen vetem kandidate te ftuar nga enti prokurues mund te paraqesin oferta.

Tender me dyfaza – do te thotenjeprocedure prokurimi, nete cilen enti prokurues kerkon oferta ne dyfaza: ne fazen e pare oferta per informacion te plote pa cmime, kurse ne fazen e dyte oferta me cmime.

Kerkese per propozim – do te thote nje procedure prokurimi, nete cilen enti prokurues kerkon propozime nga candidate te zgjedhur prej tij.

Prokurimi i drejt per drejte – do te thote nje procedure prokurimi, nete cilen enti prokurues kontakton dhe kerkon nje propozim nga nje kandidat.

Kerkese per kuotim – do te thote nje procedure prokurimi, nete cilen enti prokurues kerkon kuotime nga same shume candidate te jete e mundur.
 
Top