Ligji per proceduren e permbarimit i Kosoves

fcbesia

Anëtar i Respektuar
1
Republika e Kosovës
Republika Kosova
Kuvendi
LIGJI Nr. 03/L-008
PثR PROCEDURثN PثRMBARIMORE
Kuvendi i Republikës së Kosovës,
Në bazë të nenit 65(1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
Me qëllim të krijimit të dispozitave ligjore për ekzekutimin e vendimeve të gjykatave civile dhe
eliminimin e pengesave procedurale gjatë ekzekutimit;
Me qëllim të ndërtimit të një sistemi ligjor të ekzekutimit të vendimeve të gjykatave civile në
përputhje më standardet ndërkombëtare,
Miraton këtë
LIGJ PثR PROCEDURثN PثRMBARIMORE
P J E S A E P A R ث
K R E U I
DISPOZITAT THEMELORE
Neni 1
Përmbajtja e ligjit
1.1 Me këtë ligj caktohen rregullat për procedurën e gjykatës sipas të cilës realizohen kërkesat në bazë
të titujve ekzekutiv ( procedura e përmbarimit), po qe se me ligj të posaçëm nuk është paraparë diçka
tjetër.
1.2 Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe për përmbarimin e vendimit të dhënë në procedurën
administrative dhe për kundërvajtje me të cilin është caktuar detyrimi në të holla, përveçse kur për
përmbarimin e tillë është paraparë me ligj kompetenca e organit tjetër.
2
Neni 2
Domethënia e fjalëve dhe shprehjeve të përdorura
Shprehjet dhe fjalët e caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë këtë domethënie:
“Kredia” është e drejtë për realizimin e shumës së të hollave apo të ndonjë dhënieje, veprimi,
mosveprimi apo pësimi;
“Kreditor“ është personi kredia e të cilit realizohet në procedurën e përmbarimit të dhunshëm;
“Debitor” është personi ndaj të cilit realizohet kredia;
“Propozues i sigurimit” është personi që e fillon procedurën për sigurimin e ndonjë kredie;
“Kundërshtar i sigurimit” është personi ndaj të cilit sigurohet kredia;
“Pjesëmarrës” është personi që në procedurën e përmbarimit e realizon ndonjë të drejtë apo interes
juridik, e që nuk është palë në procedurën e përmbarimit;
“Titulli ekzekutiv” është dokument në bazë të cilit fillohet procedura e ekzekutimit;
“Aktvendimi për përmbarimin” është vendim me të cilin pjesërisht apo në tërësi aprovohet
propozimi për përmbarim;
“Gjykatë” nënkupton gjykatësin e ngarkuar për ekzekutimin e titujve ekzekutiv në procedurën
përmbarimore;
“Person zyrtar” është i punësuari në gjykatë i cili drejtpërdrejt kryen veprime ekzekutive të caktuara;
“Libri publik i palujtshmërive” nënkupton të gjitha librat publike në të cilat regjistrohen të drejtat
për sendet e paluajtshme;
“Letra me vlerë” nënkupton formën e materializuar të letrave me vlerë (dokumentet);
“Aksioni” nënkupton letrën me vlerë që lëshohet në formë të shënimit elektronik dhe që regjistrohet
në regjistrin e letrave me vlerë;
“Banka” nënkupton bankën apo organizatën financiare e cila kryen punët e qarkullimit të pagesave;
“Parashënimi” është lloj regjistrimi në librat publike me të cilin kushtimisht fitohen, barten apo
shuhen të drejtat për sendet e paluajtshme dhe sendet tjera që janë objekt përmbarimi.
Neni 3
Vënia në veprim e procedurës
3.1 Procedura e përmbarimit fillohet me propozimin e kreditorit.
3.2 Procedura e përmbarimit fillohet sipas detyrës zyrtare kur me ligj parashihet një gjë e tillë.
3
Neni 4
Kompetenca
4.1 Përmbarimin e cakton dhe zbaton gjykata e paraparë me këtë ligj, po qe se me ligj tjetër nuk është
paraparë ndryshe.
4.2 Kompetenca tokësore e gjykatave caktohet me dispozitat e këtij ligji, varësisht nga mjetet dhe
objekti i përmbarimit.
Neni 5
Ngutshmëria dhe radha e veprimit
5.1 Në procedurën e përmbarimit gjykata ka për detyrë të veprojë me ngutshmëri.
5.2 Gjykata ka për detyrë që lëndët t’i marrë në procedim sipas radhës me të cilën i kanë ardhur
propozimet për përmbarim, përpos kur natyra e kredisë ose rrethanat e posaçme kërkojnë që gjykata të
veprojë ndryshe.
Neni 6
Mjetet dhe objekti i përmbarimit
6.1 Mjete të përmbarimit janë veprimet ekzekutive ose sistemi i veprimeve të tilla, me të cilat sipas
ligjit kredia realizohet më dhunë..
6.2 Objekt përmbarimi janë sendet dhe të drejtat për të cilat sipas ligjit mund të kryhet përmbarimi për
realizimin e kredisë.
6.3 Veprimet ekzekutive mund të kryhen drejtpërdrejtë kundër debitorit dhe personave tjerë, në pajtim
me këtë ligj.
Neni 7
Përjashtimi nga përmbarimi
7.1 Objekt përmbarimi nuk mund të bëhen sendet jashtë qarkullimit juridik, pasuritë nëntokësore dhe
pasuritë tjera natyrore.
7.2 Objekt përmbarimi nuk mund të bëhen objektet, armatimi dhe pajisjet e forcave të armatosura dhe
të policisë, e as mjetet financiare të siguruara për dedikime të këtilla.
4
Neni 8
Kufizimi i mjeteve dhe i objekteve të përmbarimit
8.1 Gjykata me aktvendim e cakton përmbarimin me anë të atij mjeti dhe në atë objekt përmbarimi që
është përmendur në propozimin për përmbarimin.
8.2 Në qoftë se janë propozuar më shumë mjete apo objekte përmbarimi, gjykata mund ta kufizojë
përmbarimin vetëm në disa nga mjetet dhe objektet e tilla, po qe se mjaftojnë për realizimin e kredisë.
8.3 Po qe se aktvendimi i përmbarimit nuk mund të zbatohet në objektin apo mjetin e caktuar, atëherë
propozuesi i përmbarimit me qëllim të realizimit të kërkesës së njëjtë, mund të propozojë mjet ose
objekt tjetër përmbarimi.
Neni 9
Përbërja e gjykatës dhe vendimet
9.1 Procedurën e përmbarimit në shkallë të parë e udhëheqë dhe në të jep vendime gjykatësi individual
(i vetëm).
9.2 Vendimet në procedurën e përmbarimit gjykata i jep në formë të aktvendimit ose në formë të
konkluzionit.
Neni 10
Parashtresat, seancat dhe dosjet
10.1 Në procedurën përmbarimore gjykata vepron në bazë të parashtresave dhe shkresave të tjera.
10.2 Gjykata cakton seanca gjyqësore atëherë kur një gjë e tillë është paraparë me këtë ligj, ose kur
mendon se një gjë e tillë është e dobishme.
10.3 Për punën e kryer në seancë, në vend të procesverbalit gjykata mund të përpilojë shënim zyrtar.
10.4 Jashtë seancës gjyqësore gjykata e dëgjon palën apo pjesëmarrësin tjetër në procedurë, po qe se
një gjë e tillë është paraparë me këtë ligj, apo kur vlerëson se një gjë e tillë është e nevojshme për
sqarimin e ndonjë çështjeje, apo për deklarimin lidhur me ndonjë propozim të palës.
10.5 Mungesa e njërës apo e të dy palëve, ose e pjesëmarrësit tjetër në procedurë nga seanca
gjyqësore, apo mosveprimi sipas letërthirrjes së gjykatës me qëllim të dëgjimit të tyre, nuk e pengon
gjykatën që të veprojë në seancë.
10.6 Parashtresat në procedurën përmbarimore paraqiten në numër të mjaftueshëm për gjykatën dhe
për palën kundërshtare.
5
Neni 11
Dërgimi i parashtresave dhe shkresave
11.1 Sipas rregullave të Ligjit për Procedurën Kontestimore, të parapara për dërgimin e padisë,
dërgohet edhe aktvendimi për propozimin për përmbarimin, aktvendimi pas prapësimit kundër
aktvendimit për përmbarimin dhe aktvendimi për gjobën me të holla.
11.2 Në rastin e përmbarimit në bazë të dokumentit të besueshëm, po qe se pala të cilës duhet dorëzuar
shkresa nuk gjendet në adresën e treguar në propozimin e përmbarimit, e as në adresën apo selinë e
paraqitur në organin shtetëror, atëherë dorëzimi bëhet nëpërmjet tabelës për shpallje të gjykatës edhe
në rastin e dorëzimit të vendimeve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni.
Neni 12
Mjetet e goditjes së vendimeve
12.1 Në procedurën përmbarimore janë mjete të zakonshme goditjeje prapësimi dhe ankesa, po qe se
nuk janë përjashtuar me këtë ligj.
12.2 Kundër aktvendimit të shkallës së parë mundë të paraqitet prapësimi, kurse ankesa vetëm në
rastet e parapara me këtë ligj.
12.3 Prapësimi i paraqitet gjykatës që e ka dhënë aktvendimin brenda afatit prej 7 ditësh nga dita e
dorëzimit të aktvendimit, po qe se me këtë ligj nuk është paraparë ndryshe. Për prapësimin e paraqitur
vendosë gjykata që e ka dhënë aktvendimin.
12.4 Kundër aktvendimit të dhënë lidhur me prapësimin mund të paraqitet ankesa brenda afatit prej 7
ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit.
12.5 Për ankesën e paraqitur është kompetente të vendos gjykata e shkallës së dytë.
12.6 Prapësimi dhe ankesa nuk e ndalin procedurën përmbarimore, por përmbushja e kërkesës së
propozuesit të përmbarimit shtyhet deri sa mos të vendosë gjykata e shkallës së parë për prapësimin e
paraqitur. Përjashtimisht kur me titullin ekzekutiv është caktuar detyrimi i ushqimit ligjor, apo kur
përmbarimi kryhet duke u kaluar të hollat nga llogaria e transaksionit të personit juridik në llogarinë e
llojit të njëjtë të propozuesit të përmbarimit, por edhe në rastet tjera të parapara me këtë ligj, mund të
realizohet kredia edhe para se të vendoset për prapësimin e debitorit.
12.7 Kundër konkluzionit si lloj i vendimit në parim nuk lejohet mjeti i goditjes.
Neni 13
Forma e prerë dhe përmbarueshmëria
13.1 Aktvendimi kundër të cilit nuk është paraqitur brenda afatit ligjor prapësimi, bëhet i formës së
prerë dhe i përmbarueshëm.
6
13.2 Aktvendimi kundër të cilit është refuzuar prapësimi bëhet i përmbarueshëm, e po qe se kundër tij
nuk është e lejueshme ankesa, ai bëhet edhe i formës së prerë.
13.3 Aktvendimi me të cilin është refuzuar prapësimi bëhet i formës së prerë po qe se kundër tij nuk
paraqitet ankesë brenda afatit ligjor, ose në qoftë se ankesa e paraqitur refuzohet si e pathemeltë.
13.4 Po qe se me këtë ligj është paraparë se kundër aktvendimit të shkallës së parë mund të paraqitet
ankesa në vend të prapësimit, atëherë aktvendimi i tillë bëhet përmbarimore, kurse i formës së prerë
po qe se nuk paraqitet ankesa brenda afatit ligjor, ose kur ankesa e paraqitur refuzohet si e pabazë.
Neni 14
Mjetet e goditjes së jashtëzakonshme
14.1 Kundër aktvendimit të nxjerrë në formë të prerë në procedurën përmbarimore dhe të sigurimit
nuk lejohet revizioni as përsëritja e procedurës.
14.2 Kthimi në gjendjen e mëparshme lejohet vetëm në rast të mosruajtjes së afatit për paraqitjen e
prapësimit dhe të ankesës kundër aktvendimit të përmbarueshëm për përmbarimin e detyrueshëm.
Neni 15
Afatet ligjore për kryerjen e veprimeve
15.1 Për propozimin e përmbarimit të detyrueshëm gjykata ka për detyrë të vendos brenda afatit prej
15 ditësh, nga dita e paraqitjes së propozimit të tillë.
15.2 Për prapësimin e paraqitur gjykata ka për detyrë të vendos brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita në
të cilën janë plotësuar kushtet për vendosje për te.
Neni 16
Radha e realizimit të kredive të më shumë kreditorëve
Kërkesat e më tepër kreditorëve që i realizojnë kredit e tyre në të holla ndaj debitorit të njëjtë dhe për
të njëjtin objekt përmbarimi, e bëjnë një gjë të tillë sipas radhës me të cilën e kanë fituar të drejtën për
realizimin e kërkesës për objektin e tillë, përveçse në rastet në të cilat me këtë ligj është paraparë
ndryshe.
7
Neni 17
Përmbarimi i vendimit të gjykatës së huaj
Përmbarimi i vendimit të gjykatës së huaj caktohet dhe zbatohet sipas këtij ligji, vetëm kur ai i
plotëson kushtet e parapara me ligj apo kontratë ndërkombëtare për njohje dhe përmbarim.
Neni 18
Përmbarimi për pasurinë e shtetit të huaj
Për pasurinë e shtetit të huaj ose të organizatës ndërkombëtare në Kosovë nuk mund të caktohet
përmbarimi pa pëlqimin paraprak të organit shtetëror kompetent, përveç kur shteti i huaj shprehimisht
pajtohet që përmbarimi të kryhet.
Neni 19
Shpenzimet e përmbarimit
19.1 Shpenzimet e procedurës lidhur me caktimin dhe kryerjen e përmbarimit paraprakisht i paguan
kreditori .
19.2 Shpenzimet nga paragrafi 1 i këtij neni, propozuesi i përmbarimit ka për detyrë t’i parapaguaj
brenda afatit të caktuar nga gjykata. Gjykata do ta pezulloj përmbarimin po qe se nuk parapaguhen
shpenzimet brenda afatit të tillë. Po qe se brenda afatit gjyqësor nuk parapaguhen shpenzimet për
kryerjen e një veprimi konkret, atëherë nuk do të kryhet vetëm veprimi i tillë.
19.3 Shpenzimet e procedurës së filluar sipas detyrës zyrtare, paraprakisht i përballon vetë gjykata nga
mjetet financiare të buxhetit të saj.
19.4 Debitori ka për detyrë që propozuesit të përmbarimit t’ia paguaj shpenzimet që kanë qenë të
domosdoshme për përmbarimin.
19.5 Propozuesi i përmbarimit duhet t’ia kompensojë debitorit shpenzimet e shkaktuara pa nevojë të
justifikueshme.
19.6 Kërkesa për pagimin e shpenzimeve paraqitet më së voni brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita e
përfundimit të përmbarimit.
19.7 Për kërkesën për pagimin e shpenzimeve procedurale gjykata vendos në procedurën e
përmbarimit dhe po në këtë procedurë sipas propozimit të palës, e cakton përmbarimin me qëllim të
realizimit të tyre.
8
Neni 20
Garancioni
20.1 Në rastet në të cilat ky ligj e parasheh dhënien e garancionit, atëherë ai jepet në para të gatshme.
Gjykata mund ta lejoj dhënien e garancionit në formë të garancisë bankare, të letrave me vlerë, si dhe
në sende të çmueshme, vlera e të cilave lehtë caktohet në treg dhe që mund të shëndërrohet në të holla
shpejtë dhe në mënyrë të thjeshtë.
20.2 Institucionet e Kosovës dhe organet ose shërbimet e tyre nuk janë të detyruara të deponojnë
garancion kur në procedurën përmbarimore paraqiten si palë.
20.3 Në garancionin e deponuar pala kundërshtare e fiton të drejtën e pengut ligjor.
20.4 Po qe se gjykata në procedurën përmbarimore vendos për të drejtën e palës kundërshtare që t’i
paguhen shpenzimet procedurale lidhur me veprimin për kryerjen e të cilit është dhënë garancioni,
atëherë me propozimin e saj, gjykata me të njëjtin aktvendim do të vendos edhe për pagimin e
kërkesës së konstatuar nga garancioni i tillë.
Neni 21
Gjobat dhe masat e dhunshme në procedurën përmbarimore
21.1 Kur me këtë ligj dënimi në të holla është paraparë si mjet përmbarimi, atëherë ai mund t’i
shqiptohet personave fizik në shumë prej 100 deri 1000 Euro, kurse personit juridik në shumë prej
1000 deri 10.000 Euro.
21.2 Në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni, dënimi në të holla në shumë prej 500 deri 2500 Euro, mund
t’i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik.
21.3 Dënimi në të holla nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni, mund të shqiptohet në mënyrë të përsëritur,
po qe se debitori nuk vepron sipas urdhrit të përsëritur të gjykatës apo vazhdon të veprojë në
kundërshtim me të.
21.4 Para shqiptimit të dënimit në të holla, gjykata ia mundëson debitorit deklarimin dhe kur e do
nevoja ajo mund të caktojë seancë me qëllim të marrjes së provave.
21.5 Dënimin në të holla e shqipton gjykatësi duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit konkret,
e sidomos fuqinë ekonomike të debitorit dhe rëndësinë e veprimit që ka pas për detyrë ta kryej. Me
aktvendimin për gjobitjen, caktohet edhe afati për pagimin e shumës së të hollave që e përbënë
dënimin.
21.6 Personi i gjobitur mund të paraqesë prapësim kundër aktvendimit brenda afatit prej 7 ditësh, nga
dita kur i është dorëzuar ai.
21.7 Personi i gjobitur duhet t’i paguaj shpenzimet e krijuara me shqiptimin dhe përmbarimin e kësaj
gjobe.
9
21.8 Pas përmbarimit të aktvendimit, gjobën në të holla e realizon gjykata sipas detyrës zyrtare, në
dobi të llogarisë rrjedhëse nga e cila financohet gjykata përmbarimore. Shpenzimet e përmbarimit e
ngarkojnë buxhetin e gjykatës, kurse pagimi i këtyre shpenzimeve që caktohet me anë të konkluzionit,
zbatohet në procedurën e realizimit të dhunshëm të dënimit në të holla.
21.9 Dënimi në të holla mund të shqiptohet dhe zbatohet edhe kundër debitorit dhe personave fizik të
tjerë, si dhe kundër personave përgjegjës në personin juridik edhe kur refuzojnë të epin të dhëna për
pasurinë e debitorit, si dhe kur me veprimet dhe sjelljet e tyre në kundërshtim me urdhrin ose ndalimin
e gjykatës, e dëmtojnë apo asgjësojnë pasurinë e debitorit, apo e pengojnë gjykatën në kryerjen e
veprimeve përmbarimore.
21.10 Dënimi në të holla i shqiptuar sipas dispozitave të këtij neni nuk mund të shndërrohet në dënim
me burgim.
Neni 22
Zbatimi i dispozitave të ligjeve tjera
Në procedurën përmbarimore përshtatshmërish zbatohen dispozitat e Ligjit për Procedurën
Kontestimore, po qe se në këtë ligj ose në ndonjë ligj tjetër nuk parashihet diçka tjetër.
P J E S A E D Y T ث
PROCEDURA E PثRMBARIMIT
K R E U II
DOKUMENTI PثRMBARIMOR DHE DOKUMENTI I BESUESHثM
Neni 23
Bazat juridike për caktimin e përmbarimit
Gjykata e cakton përmbarimin vetëm në bazë të titullit ekzekutiv (titulus executionis) apo të
dokumentit të besueshëm, po qe se me këtë ligj nuk është parashikuar diçka tjetër.
Neni 24
Titulli ekzekutiv
24.1 Tituj ekzekutiv janë:
a) vendimi ekzekutiv i gjykatës dhe ujdia gjyqësore ekzekutive ;
10
b) vendimi ekzekutiv i dhënë në procedurë administrative dhe ujdia administrative, po qe se ka të
bëjë me detyrimin në të holla dhe po qe se me ligj nuk është paraparë diçka tjetër ;
c) dokumenti noterial ekzekutiv;
d) dokumenti tjetër që me ligj është quajtur dokument ekzekutiv.
Neni 25
Vendimi dhe ujdia
25.1 Sipas këtij ligji, vendim gjyqësor konsiderohet aktgjykimi, aktvendimi, si dhe vendimi tjetër i
dhënë në procedurën gjyqësore ose të arbitrazhit, kurse ujdi gjyqësore konsiderohet ujdia e arritur
përpara gjykatës dhe arbitrazhit.
25.2 Vendim i organit administrativ, sipas këtij ligji konsiderohet aktvendimi dhe konkluzioni i dhënë
në procedurë administrative nga organi ose shërbimi administrativ apo nga personi juridik i ngarkuar
me autorizime publike, kurse ujdi administrative konsiderohet ujdia e arritur në procedurën
administrative përpara organit ose shërbimit, përkatësisht personit juridik të tillë.
Neni 26
Përmbarueshmëria e vendimit
26.1 Vendimi gjyqësor me të cilin është urdhëruar përmbushja e kredisë për ndonjë dhënie apo bërje,
është ekzekutiv po që se ka marrë formë të prerë, si dhe po qe se ka skaduar afati për përmbushje
vullnetare (afati paritiv). Afati për përmbushje vullnetare fillon të ecë nga dita e dorëzimit të vendimit
debitorit ekzekutiv dhe përfundon me skadimin e ditës së fundit të caktuar me vendimin gjyqësor, po
qe se me ligj nuk është paraparë ndryshe.
26.2 Vendimi gjyqësor me të cilin është urdhëruar përmbushja e kredisë për mosveprim, ose pësim,
është ekzekutiv po qe se është bërë i formës së prerë, përveçse kur në dokumentin ekzekutiv është
caktuar afat i posaçëm për akordimin e sjelljeve të debitorit me detyrimin e tij.
26.3 Vendimi i dhënë në procedurë administrative është përmbarimorë, po qe se i tillë është bërë sipas
rregullave me të cilat është rregulluar procedura e tillë.
26.4 Në bazë të vendimit i cili është bërë ekzekutiv vetëm në një pjesë të tij, përmbarimi mund të
lejohet vetëm për sa i përket pjesës së tillë.
26.5 Përmbarimi caktohet në bazë të vendimit gjyqësor që ende nuk është bërë i formës së prerë, ose
në bazë të vendimit të dhënë në procedurën administrative që nuk është bërë definitiv, vetëm po qe se
me ligj është paraparë se ankesa, apo mjeti juridik tjetër nuk e pengon përmbarimin.
11
Neni 27
Përmbarueshmëria e ujdisë
27.1 Ujdia gjyqësore dhe ujdia e lidhur në procedurën administrative është ekzekutive në qoftë se
kredia të cilën duhet përmbushur sipas saj është bërë e realizueshme.
27.2 Realizueshmëria e kredisë provohet me anë të procesverbalit për ujdinë, me anë të dokumentit
publik, ose me anë të dokumentit të vërtetuar sipas ligjit.
27.3 Realizueshmëria që nuk mund të provohet në mënyrën e treguar në paragrafi 2 të këtij neni,
provohet me anë të vendimit të dhënë në procedurën kontestimore me të cilin konstatohet
kërkueshmëria e kredisë (kërkesës).
27.4 Në bazë të ujdisë që është bërë e ekzekutueshme vetëm në një pjesë të saj, përmbarimi mund të
caktohet vetëm sa i përket pjesës së tillë.
Neni 28
Përshtatshmëria e dokumentit ekzekutiv për përmbarim
28.1 Dokumenti ekzekutiv është i përshtatshëm për përmbarim në qoftë se në të është treguar kreditori
dhe debitori ekzekutiv, si dhe objekti, lloji, vëllimi dhe koha e përmbushjes së detyrimit.
28.2 Në qoftë se me anë të dokumentit ekzekutiv nuk është caktuar afati për përmbushje vullnetare të
detyrimit, afati i tillë do të caktohet me anë të aktvendimit për përmbarimin.
28.3 Në rastin nga paragrafi 2 i këtij neni, gjykata e cakton përmbarimin e propozuar me kusht që
debitori brenda afatit që i është caktuar për përmbushje vullnetare nuk e përmbushë detyrimin e tij.
28.4 Dispozitat e paragrafit 2 dhe 3 të këtij neni, nuk zbatohen në procedurën përmbarimore në bazë të
dokumentit ekzekutiv të noterit.
Neni 29
Kamatëvonesa
29.1 Në qoftë se pas krijimit të dokumentit ekzekutiv është ndryshuar lartësia e kamatëvonesës,
atëherë gjykata sipas propozimit të kreditorit apo debitorit ekzekutiv, me aktvendimin për
përmbarimin e cakton pagimin e kamatës ndëshkuese sipas shkallës së ndryshuar për kohën me të
cilën ka të bëjë ndryshimi i tillë.
29.2 Po qe se në dokumentin ekzekutiv janë caktuar edhe shpenzimet procedurale, gjykata sipas
propozimit të kreditorit, me aktvendimin për përmbarimin do ta caktojë pagimin e kamatëvonesës , në
shumën e shpenzimeve të caktuara sipas shkallës së parashikuar, nga dita e dhënies së dokumentit
ekzekutiv deri në ditën e pagimit.
12
Neni 30
Dokumenti i besueshëm
30.1 Përmbarimi për realizimin e kërkesës në të holla caktohet edhe në bazë të dokumentit të
besueshëm.
30.2 Sipas këtij ligji, dokument i besueshëm është fatura, kambiali dhe çeku, me potest dhe faturë
kthyese po qe se nevojitet për themelimin e kredisë, dokumenti publik, ekstrakti nga librat afariste për
pagesat e shërbimeve komunale të ujit, energjisë elektrike dhe hedhurinave, dokumenti privat i
verifikuar sipas ligjit.
30.3 Konsiderohet faturë edhe llogaritja e kamatës.
30.4 Dokumenti i besueshëm është i përshtatshëm për përmbarim po qe se në të është treguar
propozuesi i përmbarimit dhe debitori, si dhe objekti, lloji, vëllimi dhe koha e përmbushjes së
detyrimit.
Neni 31
Kërkueshmëria e kredisë
Kur nga dokumenti i besueshëm nuk shihet se a është bërë e kërkueshme kredia, atëherë përmbarimi
caktohet vetëm në qoftë se kreditori paraqet deklaratë me shkrim se kredia e tij është bërë e
kërkueshme duke u treguar edhe dita për një gjë të tillë.
Neni 32
Kalimi i kredisë apo i debisë
32.1 Përmbarimi caktohet edhe sipas propozimit të personit dhe në dobi të tij i cili në dokumentin
ekzekutiv nuk është shënuar si kreditor, po qe se ai me anë të dokumentit publik apo me dokument
privat por të vërtetuar sipas ligjit provon se kredia i është kaluar atij, apo se në ndonjë mënyrë tjetër ka
kaluar në të. Po qe se kalimi ose në ndonjë mënyrë tjetër është bërë kalimi i kredisë nuk mund të
provohet në këtë mënyrë, atëherë një gjë e tillë mund të provohet me anë të vendimit të formës së
prerë të dhënë në procedurën kontestimore.
32.2 Përmbarimi caktohet edhe kundër personit të tretë i cili në dokumentin ekzekutiv nuk përmendet
si debitor, po qe se propozuesi i përmbarimit me anë të dokumentit publik apo privat, por të vërtetuar
sipas ligjit provon se personi i tillë në mënyrë të ligjshme e ka marrë përsipër borxhin (debinë) nga
dokumenti ekzekutiv, apo se ai borxhin e tillë sipas ligjit është i detyruar ta shlyejë. Po qe se detyrimi i
personit të tretë për shlyerjen e borxhit kontestohet, atëherë palët para se të lejohet përmbarimi,
kontestin duhet ta zgjidhin në procedurë kontestimore.
13
Neni 33
Detyrimi i kushtëzuar dhe detyrimi reciprok
33.1 Përmbarimi që varet nga përmbushja paraprake e ndonjë detyrimi nga ana e propozuesit të
përmbarimit, ose nga plotësimi i ndonjë kushti, caktohet në qoftë se propozuesi i përmbarimit me
dokument publik apo privat, por të vërtetuar provon se e ka përmbushur detyrimin e vet, apo se e ka
siguruar përmbushjen e tij, përkatësisht se kushti është plotësuar.
33.2 Përmbushja e detyrimit, respektivisht plotësimi i kushtit provohet me anë të aktgjykimit të formës
së prerë të dhënë në procedurën kontestimore, po qe se propozuesi i përmbarimit nuk ka mundësi që
një gjë të tillë ta provojë në mënyrën e shënuar në paragrafin 1 të këtij neni.
33.3 Në qoftë se debitori sipas dokumentit ekzekutiv është i detyruar që ta përmbushë detyrimin e tij
me kusht që në të njëjtën kohë të përmbushet ndonjë detyrim në dobi të tij, atëherë gjykata do ta caktoj
përmbarimin vetëm po qe se propozuesi i përmbarimit paraqet provë se e ka siguruar përmbushjen e
detyrimit të vet.
33.4 Konsiderohet se propozuesi e ka siguruar mjaftësisht përmbushjen e detyrimit të vet në vështrim
të paragrafit 3 të këtij neni, në qoftë se objektin e detyrimit e ka depozituar të gjykata.
33.5 Propozuesi i përmbarimit që pretendon se e ka përmbushur detyrimin e tij duhet ta provojë një gjë
të tillë sipas mënyrës së parashikuar në paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni.
Neni 34
Detyrimi alternativ sipas zgjedhjes së debitorit
34.1 Në qoftë se debitori ekzekutiv sipas dokumentit ekzekutiv ka të drejtë zgjedhjeje midis disa
objekteve të detyrimit të vet, propozuesi i përmbarimit ka për detyrë që në propozimin për përmbarim
ta caktojë objektin me të cilin duhet të përmbushet detyrimi.
34.2 Debitori ekzekutiv ka të drejtë zgjedhjeje deri sa kreditori mos ta pranoj tërësisht apo pjesërisht
objektin që e ka përmendur në propozimin për përmbarim.
Neni 35
Autorizimi alternativ i debitorit ekzekutiv
35.1 Debitori ekzekutiv ndaj të cilit me anë të dokumentit ekzekutiv është shqiptuar detyrimi jo në të
holla, krahas të drejtës së lirimit nga detyrimi i përmbushjes së tij, duke paguar shumën e caktuar në
para të shënuar në dokumentin ekzekutiv, mund ta paguaj shumën e tillë derisa kreditori as pjesërisht
nuk ka filluar ta pranojë objektin e detyrimit.
35.2 Kreditori ka të drejtë që ti paguhen shpenzimet e procedurës së përfunduar e cila është ndaluar
nga shkaku se debitori pas fillimit të saj në vend të detyrimit primar e ka përmbushur prestimin tjetër
të caktuar me dokumentin ekzekutiv.
14
Neni 36
Ndërprerja e procedurës
36.1 Gjykata nuk mund ta ndërprenë procedurën përmbarimore me qëllim që të presë vendimin e
gjykatës kompetente, apo të ndonjë organi tjetër për çështjen paraprake.
36.2 Në rastet tjera të ndërprerjes së procedurës, të parapara me Ligjin për Procedurën Kontestimore,
gjykata mundet po qe se e lejojnë rrethanat e rastit një gjë të tillë, sipas propozimit të palës apo sipas
detyrës zyrtare me e caktua vazhdimin e procedurës duke ia emëruar përfaqësuesin e përkohshëm
palës për të cilën ka të bëjë shkaku nga i cili vjen gjerë të ndërprerja e procedurës.
36.3 Në rast të vdekjes së propozuesit të përmbarimit që nuk ka përfaqësues me prokurë apo
përfaqësues ligjor, secili nga trashëgimtarët apo personat e interesuar mund të propozojë që deri sa të
zgjasë bashkësia trashëgimore, gjykata me shpenzime të propozuesit t’ua emërojë përfaqësuesin e
përkohshëm dhe ta vazhdojë procedurën. Gjykata do ta emërojë përfaqësuesin e përkohshëm brenda
afatit prej 7 ditësh, nga dita e parashtrimit të propozimit. Në rast se propozimi i këtillë i trashëgimtarit,
apo personave të interesuar nuk parashtrohet brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita e vdekjes së
propozuesit të përmbarimit, gjykata e pezullon procedurën përmbarimore.
36.4 Në rast të vdekjes së debitorit ekzekutiv që nuk ka përfaqësues ligjor apo me prokurë, gjykata
trashëgimtarëve po qe se propozon kreditori i përmbarimit, brenda afatit prej 15 ditësh nga dita në të
cilën ka marrë njohuri nga gjykata për vdekjen e debitorit, ua emëron përfaqësuesin e përkohshëm në
ngarkim të shpenzimeve të kreditorit, si rregull nga radha e personave që e kanë në posedim pasurinë
që është objekt ekzekutimi dhe ta vazhdojë procedurën. Gjykata e emëron përfaqësuesin e përkohshëm
brenda afatit prej 7 ditësh, nga dita e parashtrimit të kërkesës. Po qe se personat e autorizuar nuk e
propozojnë vazhdimin e procedurës brenda afatit që u është caktuar, gjykata e pezullon procedurën
përmbarimore.
36.5 Shpenzimet definitive të propozuesit të përmbarimit nga paragrafi 4 i këtij neni, realizohen nga
pasuria e debitorit.
36.6 Pas mbarimit të bashkësisë trashëgimore, secili nga trashëgimtarët mund ta marrë përsipër
procedurën duke iu paraqitur gjykatës.
36.7 Për marrjen përsipër të procedurës dhe shkarkimin e përfaqësuesit të përkohshëm, gjykata
vendosë me vendim të dhënë në formë të konkluzionit.
Neni 37
Vërtetimi për përmbarueshmërinë
37.1 Në qoftë se propozimi për përmbarim paraqitet në gjykatën që nuk ka vendosur në shkallë të parë
për kërkesëpadinë, bashkë me propozimin paraqitet edhe dokumenti përmbarimorë, në origjinal apo
kopje të vërtetuar, në të cilën është vënë vërtetimi për përmbarueshmërin.
37.2 Vërtetimin për përmbarueshmërinë e jep gjykata, respektivisht organi shtetëror që ka vendosur
për kërkesën në procedurën e shkallës së parë.
37.3 Përjashtimisht nga dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni, dokumenti përmbarimorë i noterit,
në bazë të të cilit është paraqitur propozimi për përmbarim, nuk ka nevojë të jetë i pajisur me
15
vërtetimin për përmbarueshmërinë , por përmbarueshmëria e tij përcaktohet sipas dispozitave të ligjit
për noterinë.
37.4 Vërtetimin për ekzekutushmerinë të dhënë pa qenë të plotësuara kushtet e parapara me ligj e
anulon me aktvendim e njëjta gjykatë, respektivisht i njëjti organ i pushtetit sipas propozimit të
debitorit i cili duhet të parashtrohet brenda afatit prej 7 ditësh, nga dita në të cilën i është dorëzuar
aktvendimi për përmbarimin.
Neni 38
Përmbarimi në bazë të dokumentit të besueshëm/autentik/
Kur propozimi për përmbarim paraqitet në bazë të dokumentit të besueshëm, mjafton që propozimit t’i
bashkëngjitet dokumenti i tillë origjinal apo kopja e tij e vërtetuar.
K R E U III
PROPOZIMI DHE CAKTIMI I PثRMBARIMIT
Neni 39
Propozimi për përmbarim
39.1 Propozimi për përmbarim duhet ta përmbajë kërkesën për përmbarim në të cilën do të tregohet
dokumenti përmbarimorë, apo dokumenti i besueshëm në bazë të cilit kërkohet përmbarimi, kërkuesi i
përmbarimit dhe debitori, kredia që kërkohet të realizohet, si dhe mjeti me anë të të cilit duhet kryer
përmbarimi, objekti i përmbarimit po qe se është i njohur, si dhe të dhënat e tjera që janë të nevojshme
për zbatimin e përmbarimit.
39.2 Po qe se bashkë me propozimin për përmbarim është bërë edhe kërkesa për konstatimin e
pasurisë së debitorit, për rezultatin e konstatimit të tillë gjykata do ta njoftojë propozuesin e
përmbarimit duke i lënë afat që ta rregullojë propozimin e paraqitur, respektivisht që ta ndryshoj apo
plotësoj atë.
Neni 40
Propozimi në bazë të dokumentit të besueshëm
Propozimi për përmbarim në bazë të dokumentit të besueshëm duhet të përmbajë:
a) kërkesën përmbarimore nga paragrafi 1 i nenit 39 të këtij ligji;
16
b) kërkesën që gjykata ta detyrojë debitorin e përmbarimit që brenda afatit prej 7 ditësh, kurse në
kontestet nga raportet ku ekziston kambiali dhe çeku brenda afatit prej 3 ditësh,nga dita në të
cilën i dorëzohet aktvendimi ta përmbushë detyrimin bashkë me shpenzimet e caktuara.
Neni 41
Përmbarimi në sendet e luajtshme
Kur propozohet përmbarimi në sendet e luajtshme, në propozimin për përmbarim nuk ka nevojë që më
për së afërmi të tregohen sendet e tilla.
Neni 42
Konstatimi i pasurisë së debitorit
42.1 Propozuesi i përmbarimit në propozimin e tij që bazohet në dokumentin përmbarimorë mund të
kërkojë nga gjykata që para se ta jep aktvendimin për përmbarimin, të kërkojë nga vet debitori dhe nga
subjektet tjera të cekura në propozim, respektivisht nga organet apo shërbimet administrative ose
institucionet tjera, dhënia e të dhënave për pasurinë e debitorit, po qe se propozuesi e bënë të
besueshëm faktin se subjektet e përmendura mund t’i posedojnë të dhënat e tilla.
42.2 Kërkesën nga paragrafi 1 të këtij neni kërkuesi i përmbarimit mund ta parashtrojë edhe pas
dhënies së aktvendimit për përmbarimin, po qe se përmbarimi nuk ka qenë i suksesshëm me anë të
mjetit dhe objektit paraprak.
42.3 Gjykata, pasi t’i arrijë kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni, me anë të konkluzionit e urdhëron
debitorin apo personin tjetër që në formularin e caktuar nga Këshilli Gjyqësor apo Ministria e
Drejtësisë, t’i tregojë të dhënat e plota që i ka lidhur me pasurinë e luajtshme apo të paluajtshme të
debitorit, e sidomos lidhur me llojin dhe lartësinë e të ardhurave dhe depozitave në para, si dhe vendin
ku ndodhet pasuria e këtillë.
42.4 Formulari i plotësuar dhe nënshkruar duhet t’i dërgohet gjykatës brenda afatit të caktuar nga
gjykata me anë të konkluzionit.
42.5 Personat që nuk veprojnë sipas urdhëresës së gjykatës mund të gjobiten në mënyrën e paraparë në
nenin 20 të këtij ligji. Këto gjoba u shqiptohen edhe personave përgjegjës në personin juridik apo
organin administrativ, shërbimin administrativ dhe në institucionin tjetër.
42.6 Personi fizik apo personi përgjegjës i përmendur në paragrafi 5 të këtij neni, përgjigjet edhe
penalisht për dhënien e deklaratës së rreme, po qe se jep të dhëna jo të plota ose të pasakta lidhur me
pasurinë e debitorit. Për këtë pasojë gjykata duhet ta paralajmërojë subjektin përkatës me anë të
konkluzionit me të cilin nga ai kërkohen të dhënat në fjalë.
42.7 Gjykata mundet në vend se të kërkojë plotësimin e formularit përkatës nga debitori që është
person fizik, apo nga personi fizik tjetër, të kërkojë deklaratën verbale në seancë gjyqësore. Po qe se
17
personi i ftuar nuk vjen në seancë apo refuzon të jep deklaratë verbale, gjykata i zbaton dispozitat e
paragrafit 5 të këtij neni.
Neni 43
Tërheqja dhe kufizimi i propozimit
43.1 Propozimi për përmbarim mundet gjatë zhvillimit të procedurës përmbarimore pa pëlqimin e
debitorit me u tërheqë tërësisht apo pjesërisht nga kërkuesi i ekzekutimit.
43.2 Në rast të tërheqjes së propozimit për përmbarim gjykata e përfundon ekzekutimin në tërësi apo
pjesërisht, varësisht nga ajo se a është tërhequr ai në tërësi apo vetëm pjesërisht.
43.3 Propozimi për përmbarim i tërhequr plotësisht apo pjesërisht mund të paraqitet përsëri në
gjykatën përmbarimore.
Neni 44
Aktvendimi për përmbarimin
44.1 Në aktvendimin për përmbarimin duhet të tregohet dokumenti ekzekutiv, respektivisht dokumenti
i besueshëm në bazë të të cilit caktohet përmbarimi, propozuesi i përmbarimit dhe debitori, kredia që
duhet të realizohet, mjeti dhe objekti i përmbarimit, si dhe të dhënat tjera të nevojshme për zbatimin e
përmbarimit.
44.2 Në qoftë se me anë të aktvendimit është caktuar pagimi i kamatave, atëherë llogaritjen e tyre me
shpenzime të propozuesit të përmbarimit, e bënë gjykata përmbarimore, përpos kur realizimi i
kamatave duhet të bëhet nga paratë e depozituara në llogarinë bankare. Në rast të këtillë llogaritjen e
bënë banka me shpenzime të debitorit.
Neni 45
Aktvendimi në bazë të dokumentit të besueshëm
Me aktvendimin për përmbarimin në bazë të dokumentit të besueshëm gjykata :
a) e detyron debitorin ekzekutiv që brenda afatit prej 7 ditësh, kurse në kontestet që lidhen me
kambialin dhe çekun brenda afatit prej 3 ditësh, nga dita e dorëzimit të aktvendimit ta shlyejë
borxhin bashkë me shpenzimet procedurale të caktuara në të;
b) e cakton përmbarimin për realizimin e kërkesave nga pika 1 e këtij neni.
18
Neni 46
Pjesët përbërëse të aktvendimit për përmbarimin
46.1 Aktvendimi për përmbarimin nuk duhet ta ketë domosdo pjesën arsyetuese. Ky aktvendim mund
të nxjerrët edhe duke u vënë vula katrore në propozimin për përmbarim.
46.2 Aktvendimi për përmbarimin duhet ta përmbajë udhëzimin për mjetin e goditjes të cilin palët
kanë të drejtë ta përdorin kundër tij.
46.3 Aktvendimi me të cilin propozimi për përmbarim tërësisht ose pjesërisht refuzohet apo hedhet
poshtë, domosdo duhet ta ketë arsyetimin.
Neni 47
Dorëzimi i aktvendimit për përmbarim
47.1 Aktvendimi për përmbarimin i dërgohet propozuesit të përmbarimit dhe debitorit të përmbarimit.
Aktvendimi me të cilin hedhet poshtë apo refuzohet propozimi për përmbarim i dërgohet vetëm
propozuesit të përmbarimit.
47.2 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit për realizimin e kredisë së tij e propozon përmbarimin për
pasurinë në të cilën debitori e ka të drejtën e bashkëpronësisë ose të pronësisë së përbashkët, gjykata
për aktvendimin e dhënë i njofton të gjithë bashkëpronarët, respektivisht titullarët e së drejtës së
pronësisë së përbashkët.
47.3 Aktvendimi për përmbarimin mbi kredinë në të holla të debitorit i dërgohet edhe debitorit të
debitorit, kurse aktvendimi për përmbarimin për mjetet në llogarinë rrjedhëse të debitorit i dërgohet
edhe bankës.
47.4 Aktvendimi për përmbarimin i dhënë në bazë të dokumentit të besueshëm i dërgohet bankës pasi
të bëhet i formës së prerë, përveçse kur përmbarimi është caktuar në bazë të kambialit dhe çekut me
protestë dhe faturë kthyese, po qe se janë të nevojshme për themelimin e kredisë.
47.5 Aktvendimi për përmbarimin i dhënë në bazë të kambialit dhe çekut u dërgohet palëve menjëherë
pas nxjerrjes, me qëllim të sekuestrimit të mjeteve në llogarinë rrjedhëse të debitorit ekzekutiv.
47.6 Aktvendimi për përmbarimin për sendet e luajtshme i dorëzohet debitorit me rastin e kryerjes së
veprimit të parë përmbarimorë. Po qe se sendi i luajtshëm nuk ndodhet në posedimin e debitorit,
atëherë aktvendimi i dorëzohet edhe personit të i cili ndodhet sendi i tillë.
K R E U IV
ZBATIMI I PثRMBARIMIT
19
Neni 48
Përmbarimi në bazë të aktvendimit të formës jo të prerë
48.1 Përmbarimi zbatohet edhe para se të bëhet i formës së prerë aktvendimi për përmbarimin, në
qoftë se për veprimet e caktuara përmbarimore nuk është paraparë diçka tjetër.
48.2 Përmbarimi i caktuar në bazë të dokumentit të besueshëm nuk mund të kryhet para se të ketë
marrë formë të prerë aktvendimi për përmbarimin.
Neni 49
Kufijtë e përmbarimit
Përmbarimi kryhet brenda kufijve të caktuar në aktvendimin për përmbarimin.
Neni 50
Koha e përmbarimit
50.1 Përmbarimi kryhet në ditët në të cilat punohet dhe atë gjatë ditës në kohën midis orës 07 - 20.
50.2 Gjykata mund të vendosë me anë të konkluzionit që përmbarimi të bëhet në ditët kur nuk punohet
apo gjatë natës, vetëm kur për një gjë të tillë ekzistojnë shkaqe të justifikueshme.
Neni 51
Veprimet e personit zyrtar të gjykatës
51.1 Personi zyrtar ka për detyrë që me rastin e bastisjes së banesës dhe lokaleve tjera të debitorit apo
të kontrollimit personalisht të tij, por edhe me rastin e kryerjes së veprimeve të tjera, që të veprojë me
respektin e duhur të personalitetit të debitorit dhe të anëtarëve të familjes së tij.
51.2 Me rastin e kryerjes së veprimeve përmbarimore në banesën e debitorit, në të cilën nuk është i
pranishëm debitori, përfaqësuesi ligjor apo me prokurë i tij, apo personi i moshës madhore i familjes
së tij, domosdo duhet të jenë të pranishëm së paku dy qytetar të moshës madhore.
51.3 Përmbarimi në lokalin afarist apo në lokalin tjetër të personit juridik bëhet gjatë orarit të punës
dhe në prani të personit të cilin e cakton organi kompetent i personit juridik, e kur ky i fundit nuk e
cakton personin e tillë, veprimet përmbarimore kryhen pa praninë e askujt.
51.4 Kur veprimi përmbarimorë duhet të kryhet në lokalin që është i mbyllur, kurse debitori nuk është
i pranishëm ose nuk pajtohet që ta hapë lokalin vet, atëherë personi zyrtar do ta hapë lokalin në
praninë e një qytetari të moshës madhore dhe policisë.
20
51.5 Gjatë kryerjes së veprimeve përmbarimore sipas dispozitave të paragrafit l, 2 3 dhe 4 të këtij neni,
personi zyrtar i gjykatës duhet të përpilojë procesverbal të posaçëm të cilin do ta në nënshkruajnë
qytetarët e pranishëm, kurse një kopje e tij ose njoftimi për veprimin përmbarimor të kryer, do të
afishohet në derën e banesës apo të lokalit afarist.
Neni 52
Parregullsitë me rastin e kryerjes së përmbarimit
52.1 Pala ose pjesëmarrësi tjetër i procedurës mund të kërkojë nga gjykata me anë të parashtresës që
t’i heqë parregullsitë e bëra nga personi zyrtar i gjykatës gjatë kryerjes së veprimeve përmbarimore.
52.2 Sipas kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni, po qe se parashtruesi e ka propozuar këtë, gjykata
nxjerrë aktvendim brenda 3 ditësh nga dita e dorëzimit të parashtresës.
Neni 53
Pengimi i personit zyrtar të gjykatës në punën e tij
53.1 Personi zyrtar i gjykatës është i autorizuar ta largoj personin nga vendi në të cilin kryhen
veprimet e përmbarimore, po qe se ai e pengon kryerjen e tyre.
53.2 Me rastin e kryerjes së veprimeve të dhunshme të parapara me këtë ligj, dhuna dhe forca e
përdorur duhet të jenë në proporcion me rrethanat e rastit konkret.
53.3 Gjatë procedurës së përmbarimit organet e policisë kanë për detyrë që personit zyrtar të gjykatës
t’i japin ndihmën e duhur për kryerjen e veprimeve të përmbarimit. Personi zyrtar i gjykatës, në rast
nevoje mund ta urdhërojë marrjen e masave përkatëse ndaj personit që e pengon kryerjen e veprimeve
të përmbarimit.
53.4 Me rastin e veprimit të organeve të policisë sipas urdhrit të personit zyrtar të gjykatës, në mënyrë
të përshtatur aplikohen dispozitat e ligjit për punët e brendshme respektivisht të policisë gjyqësore.
53.5 Në rast se policia nuk i zbaton urdhrat e personit zyrtar të gjykatës për dhënien e ndihmës gjatë
kryerjes së përmbarimit, gjykata ka për detyrë që menjëherë ta njoftojë për një gjë të tillë organin
kompetent.
K R E U V
MJETET E GODITJES Sث VENDIMEVE
1. P R A P ث S I M I
21
Neni 54
Objekti i goditjes me anë të prapësimit
54.1 Me anë të prapësimit mund të goditet vetëm aktvendimi për përmbarimin me të cilin pranohet
propozimi për përmbarim.
54.2 Lidhur me përmbajtjen e prapësimit në mënyrë të përshtatur aplikohen dispozitat për ankesën, të
Ligjit për Procedurën Kontestimore.
54.3 Aktvendimin me të cilin është hedhur poshtë apo është refuzuar propozimi për përmbarim,
propozuesi i përmbarimit mund ta godas vetëm me anë të ankesës.
Neni 55
Shkaqet e prapësimit
Prapësimi kundër aktvendimit për përmbarimin mund të paraqitet nga shkaqet që e pengojnë
përmbarimin e lejuar nga gjykata, e sidomos në qoftë se:
a) dokumenti në bazë të të cilit është dhënë aktvendimi për përmbarimin nuk është titull
ekzekutiv, ose në qoftë se ai nuk e ka marrë cilësinë e përmbarueshmërisë;
b) dokumenti ekzekutiv në bazë të të cilit është dhënë aktvendimi për përmbarimin është prishur,
anuluar, ndryshuar apo në ndonjë mënyrë tjetër është hequr nga fuqia, respektivisht në qoftë se
në mënyrë tjetër e ka humbur efektin e vet ose është konstatuar se është pa efekt juridik;
c) palët me anë të dokumentit publik apo dokumentit të verifikuar sipas ligjit të hartuar pas
krijimit të dokumentit ekzekutiv, janë marrë vesh që mos të kërkohet për kohë të kufizuar apo
përgjithmonë përmbarimi në bazë të dokumentit ekzekutiv;
d) ka skaduar afati brenda të cilit sipas ligjit mund të kërkohet përmbarimi;
e) përmbarimi është caktuar për sendet që janë përjashtuar nga përmbarimi i dhunshëm,
respektivisht në të cilat mundësia e përmbarimit është e kufizuar;
f) propozuesi i përmbarimit nuk është i autorizuar të kërkojë përmbarimin në bazë të dokumentit
ekzekutiv, respektivisht po qe se nuk është i autorizuar ta kërkojë ekzekutimin kundër
debitorit;
g) nuk është plotësuar kushti që është përcaktuar me anë të dokumentit ekzekutiv, përveçse kur
me ligj është paraparë ndryshe;
h) është shuar kredia në bazë të faktit të lindur në kohën kur debitori nuk ka mundur më ta
parashtrojë faktin e tillë në procedurën nga e cila rrjedhë vendimi, respektivisht në qoftë se
kredia është shuar në bazë të faktit të krijuar pas lidhjes së ujdisë në gjykatë apo në organin
administrativ;
i) në bazë të faktit të krijuar në kohën kur debitori nuk ka mundur më ta parashtroj në procedurën
nga e cila rrjedhë vendimi, respektivisht në qoftë se në bazë të faktit të krijuar pas lidhjes së
22
ujdisë gjyqësore apo administrative, për kohë të caktuar ose përgjithmonë përmbushja e kredisë
është shtyrë, ndaluar, ndryshuar apo pamundësuar në ndonjë mënyrë tjetër;
j) është bërë parashkrimi i kredisë për të cilën është vendosë me anë të dokumentit ekzekutiv në
bazë të të cilit është dhënë aktvendimi për përmbarimin.
Neni 56
Përgjigjja lidhur me prapësimin
56.1 Prapësimin kundër aktvendimit për përmbarimin gjykata ia dërgon palës kundërshtare.
56.2 Përgjigjja lidhur me prapësimin mund të paraqitet brenda afatit prej 3 ditësh, nga dita e dorëzimit
të prapësimit.
56.3 Pasi të arrijë përgjigjja lidhur me prapësimin, apo pasi të kalojë afati për përgjigje, gjykata
varësisht nga rrethanat e rastit, do ta nxjerrë aktvendimin pa caktuar seancë gjyqësore, ose atë do ta
nxjerrë në seancën gjyqësore të caktuar për shqyrtimin e tij.
Neni 57
Vendosja sipas prapësimit
57.1 Aktvendimin për prapësimin e nxjerrë gjykatësi i vetëm.
57.2 Me anë të aktvendimit, prapësimi pranohet, refuzohet, apo hedhet poshtë si i pas kohëshëm, si jo i
plotë, apo si i palejueshëm.
57.3 Në qoftë se e aprovon prapësimin, gjykata varësisht nga rrethanat e rastit, e përfundon
përmbarimin në tërësi, ose pjesërisht dhe i anulon veprimet e kryera.
Neni 58
Prapësimi kundër aktvendimit të bazuar në dokumentin e besueshëm
58.1 Debitori me anë të prapësimit kundër aktvendimit për përmbarimin të nxjerrë në bazë të
dokumentit të besueshëm, e cakton pjesën në të cilën e godet këtë aktvendim. Prapësimi i debitorit
duhet të jetë i arsyetuar.
58.2 Në qoftë se me anë të prapësimit nuk është treguar pjesa që goditet e aktvendimit për
përmbarimin, atëherë vëllimi i goditjes caktohet në bazë të pjesës arsyetuese të prapësimit të paraqitur.
58.3 Prapësimi që nuk e ka pjesën arsyetuese hedhet poshtë me aktvendim.
23
58.4 Në qoftë se aktvendimi për përmbarimin goditet në tërësi apo vetëm në pjesën me të cilën është
vërtetuar ekzistimi i kredisë, atëherë propozimi për përmbarim i paraqitur nga kreditori do të
konsiderohet se është padi e tij dhe në rast të këtillë gjykata do të veproj më tutje sipas dispozitave të
procedurës kontestimore.
58.5 Kur është paraqitur prapësimi nga paragrafi 4 i këtij neni, gjykata e shtyn procedurën e
përmbarimit dhe vazhdimi i saj bëhet në bazë të kërkesës së propozuesit të ekzekutimit, pasi të bëhet i
formës së prerë vendimi i gjykatës me të cilin pranohet padia në procedurën kontestimore.
58.6 Po qe se gjykata e shkallës së parë e refuzon kërkesëpadinë dhe e anulon aktvendimin në pjesën e
goditur me anë të prapësimit, atëherë ajo do ta urdhërojë edhe pezullimin e procedurës së
përmbarimit. Pasi të bëhet i formës së prerë ky vendim i dhënë në procedurë kontestimore, gjykata e
përmbarimit me anë të aktvendimit do të konstatojë se është pezulluar procedura përmbarimore dhe do
t’i anuloj veprimet e kryera.
58.7 Në qoftë se aktvendimi për përmbarimin goditet vetëm në pjesën me të cilën është lejuar
përmbarimi, procedura e mëtejme vazhdohet si procedurë lidhur me prapësimin kundër aktvendimit
për përmbarimin të dhënë në bazë të dokumentit të ekzekutiv.
58.8 Në qoftë se prapësimi nga paragrafi 7 i këtij neni aprovohet nga gjykata, atëherë pjesa e
aktvendimit me të cilin është urdhëruar debitori që ta përmbushë detyrimin e ka cilësinë e dokumentit
ekzekutiv, në bazë të të cilit përsëri mund të propozohet përmbarimi i detyrueshëm.
2. P R A P ث S I M I I P E R S O N I T T ث T R E T ث
Neni 59
Prezumimet për paraqitjen e prapësimit
59.1 Personi që pretendon se lidhur me objektin e përmbarimit i takon një e drejtë që e pengon
përmbarimin, mund ta paraqesë prapësimin kundër përmbarimit, me kërkesë që përmbarimi për
objektin e përmbarimit të shpallet i palejueshëm në pjesën me të cilën është përfshire e drejta e tij.
59.2 Prapësimi mund të paraqitet deri në përfundimin e procedurës përmbarimore. Prapësimi i
paraqitur nga personi i tretë nuk e pengon kryerjen e përmbarimit dhe realizimin e kredisë së
propozuesit të përmbarimit, përveçse kur me këtë ligj është thënë ndryshe.
59.3 Prapësimin e personit të tretë gjykata ia dërgon propozuesit të përmbarimit dhe debitorit, me
kërkesë që brenda afatit prej 7 ditësh të deklarohen lidhur me të.
24
Neni 60
Vendimet e gjykatës lidhur me prapësimin e personit të tretë
60.1 Për prapësimin e personit të tretë gjykata do të vendosë në procedurën përmbarimore, ose
parashtruesin e prapësimit me anë të konkluzionit, do ta udhëzojë që të drejtën e pretenduar ta
realizojë me anë të padisë në procedurë kontestimore.
60.2 Gjykata përmbarimore do të vendos për prapësimin e personit të tretë në vetë procedurën e
përmbarimit sa herë që një gjë të tillë e lejojnë rrethanat e rastit konkret, e sidomos kur parashtruesi i
prapësimit e provon themelësinë e prapësimit të tij me anë të aktgjykimit të formës së prerë, me anë të
dokumentit publik, ose me anë të dokumentit jopublik të verifikuar sipas ligjit.
Neni 61
Udhëzimi për në procedurë kontestimore
61.1 Udhëzimi për fillimin e procedurës kontestimore nga paragrafi 1 i nenit 60 të këtij ligji, nuk e
pengon kryerjen e përmbarimit, e as realizimin e kredisë së propozuesit të përmbarimit.
61.2 Në procedurën kontestimore nga neni 60 paragrafi 1 të këtij ligji, parashtruesi i prapësimit nga
neni 59 i këtij ligji mund të kërkojë shtyrjen e përmbarimit, me ç’rast gjykata kontestimore në mënyrë
të përshtatur i aplikon dispozitat e procedurës kontestimore për caktimin e masave siguruese
gjyqësore.
61.3 Në qoftë se merr vendim për shtyrjen e përmbarimit, gjykata kontestimore do ta caktojë edhe
kohën për të cilën shtyhet ai. Vendimin e këtillë gjykata kontestimore ia dërgon sipas detyrës zyrtare
gjykatës përmbarimore për zbatim.
61.4 Gjykata përmbarimore, pasi t’i arrijë vendimi i përmendur në paragrafin 3 të këtij neni, me anë të
konkluzionit e shtyn përmbarimin e mëtejmë dhe e vazhdon këtë sipas kërkesës së propozuesit të
përmbarimit, pasi të bëhet i formës së prerë vendimi i gjykatës kontestimore me të cilin shfuqizohet
aktvendimi për shtyrjen e përmbarimit apo hedhet poshtë padia e parashtruesit të prapësimit,
respektivisht refuzohet kërkesëpadia e tij. Veprimet përmbarimore të kryera mbeten të vlefshme deri
në momentin e vazhdimit të procedurës përmbarimore.
61.5 Po qe se gjykata kontestimore e shkallës së parë e aprovon kërkesëpadinë e personit të tretë që
përmbarimi të shpallet i palejueshëm dhe të anulohet aktvendimi për përmbarimin, ajo njëherit do ta
urdhërojë edhe përfundimin e procedurës ekzekutive.Pasi të bëhet i formës së prerë aktgjykimi i tillë i
gjykatës kontestimore, gjykata e ekzekutimit me aktvendim të saj do të konstatoj se procedura e
përmbarimit është ndaluar dhe me të do t’i anuloj të gjitha veprimet ekzekutive që i ka kryer më parë.
61.6 Me anë të vendimit për prapësimin e personit të tretë të dhënë nga gjykata e ekzekutimit në bazë
të paragrafit 2 të nenit 60 të këtij ligji nuk preket në të drejtat e personit të tillë që edhe pas dhënies së
vendimit t’i realizojë të drejtat e tija ndaj propozuesit të përmbarimit, respektivisht ndaj debitorit në
procedurë kontestimore të filluar posaçërisht me anë të padisë.
61.7 Personi i tretë mund t’i shfrytëzoj të drejtat e parapara në paragrafin 2 të këtij neni, vetëm po qe
se procesi kontestimor me qëllim të realizimit të të drejtave të tija kundër propozuesit të përmbarimit,
25
respektivisht kundër debitorit është filluar në bazë të konkluzionit për udhëzimin për në procedurë
kontestimore nga paragrafi 1 i nenit 60 të këtij ligji.
K R E U I VI
PROCEDURA E KUNDثR PثRMBARIMIT
Neni 62
Shkaqet për kundërpërmbarim
62.1 Debitori ka të drejtë që në të njëjtën procedurë përmbarimore, bile edhe pasi të ketë përfunduar
përmbarimi, të kërkojë nga gjykata nxjerrjen e aktvendimit me të cilin i urdhërohet propozuesit të
përmbarimit që t’ia kthejë atë që e ka marrë në bazë të procedurës së përmbarimit, në qoftë se :
a) dokumenti ekzekutiv me anë të vendimit të formës së prerë është prishur, ndryshuar, anuluar,
shfuqizuar, ose në ndonjë mënyrë tjetër është konstatuar se është i pa efekt juridik;
b) aktvendimi për përmbarimin me anë të vendimit të formës së prerë është anuluar apo
ndryshuar;
c) gjatë zhvillimit të procedurës së përmbarimit, por jashtë gjykate debitori i’a ka përmbushur
detyrimin propozuesit të përmbarimit, e me një gjë të tillë propozuesi i ekzekutimit e ka
realizuar dy herë të njëjtën kredi.
62.2 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit me anë të përmbarimit e ka realizuar një shumë të hollash,
debitori në propozimin për kundërpërmbarim mund të kërkojë pagimin e kamatëvonesës që nga dita e
pagimit të shumës së tillë.
62.3 Propozimi për kundërpërmbarim nga paragrafi 1 i këtij neni mund të paraqitet brenda afatit prej
15 ditësh, nga dita në të cilën debitori ka marrë dijeni për shkakun e kundërpërmbarimit.
62.4 Para skadimit të afatit nga paragrafi 3 i këtij neni, debitori nuk mund ta realizojë kërkesën e vetë
në procedurën kontestimore..
Neni 63
Procedura sipas propozimit për kundërpërmbarim
63.1 Propozimin për kundërpërmbarim gjykata ia dërgon propozuesit të përmbarimit dhe kërkon nga
ai që brenda afatit prej 3 ditësh nga dita e dorëzimit të deklarohet lidhur me propozimin e tillë.
26
63.2 Po qe se brenda afatit nga paragrafi 1 i këtij neni, propozuesi i përmbarimit e kundërshton
propozimin për kundërpërmbarim, atëherë gjykata për të vendosë pas mbajtjes së seancës gjyqësore.
63.3 Me aktvendimin me të cilin miratohet propozimi për kundërpërmbarim gjykata e urdhëron
propozuesin e përmbarimit që brenda afatit prej 7 ditësh t’ia kthejë debitorit, respektivisht personit të
tretë atë që e ka marrë me anë të përmbarimit.
63.4 Aktvendim të këtillë gjykata nxjerrë edhe po qe se propozuesi i përmbarimit nuk deklarohet fare
brenda afatit të caktuar, ose kur deklaron se nuk e kundërshton propozimin për kundërpërmbarim.
Neni 64
Aktvendimi për kundërpërmbarimin
64.1 Në bazë të aktvendimit të formës së prerë me të cilin aprovohet propozimi për kundërpërmbarim,
gjykata sipas propozimit të debitorit do të caktojë me anë të aktvendimit të posaçëm procedurën e
kundërpërmbarimit.
64.2 Në procedurën e mëtejme të kundërpërmbarimit në mënyrë të përshtatur do të zbatohen dispozitat
e këtij ligji sipas të cilave kryhet përmbarimi.
Neni 65
Pamundësia e kundërpërmbarimit
Propozimi për kundërpërmbarim nuk do të pranohet po qe se me të kërkohet kthimi i sendit lidhur me
të cilin kanë ndodhur ndryshime të atilla materiale apo juridike të cilat e bëjnë të pamundur kthimin e
tij.
Neni 66
Kundërpërmbarimi sipas propozimit të personit të tretë
66.1 Personi nga pasuria e të cilit është realizuar kredia e propozuesit të përmbarimit, e i cili nuk ka
qenë i cilësuar si debitor në aktvendimin për përmbarimin, ka të drejtë që brenda afateve të
përmendura në këtë pjesë të ligjit, të kërkojë nga gjykata që ta urdhërojë propozuesin e përmbarimit që
t’ia kthejë gjithë atë që i është dhënë me anë të përmbarimit të përfunduar.
66.2 Në bazë të propozimit të personit të tretë nga paragrafët e sipërme të këtij neni zhvillohet
procedura e kundërpërmbarimit sipas dispozitave të kreut të 6 të këtij ligji.
66.3 Në këtë procedurë të kundërpërmbarimit propozuesi quhet propozues i përmbarimit, kurse
kundërshtari i propozuesit quhet debitor.
27
Neni 67
Kundërpërmbarimi sipas propozimit të pjesëmarrësit në përmbarim
67.1 Pjesëmarrësi në procedurën përmbarimore ka të drejtë që brenda afateve të përmendura në këtë
pjesë të ligjit, pasi të ndryshohet me anë të vendimit të formës së prerë aktvendimi për përmbarimin të
kërkojë nga gjykata që ta urdhërojë personin të cilit i është paguar shuma e caktuar e të hollave, që
shuma e tillë t’i kthehet atij.
67.2 Në bazë të propozimit nga paragrafi 1 i këtij neni, zbatohet procedura e kundërekzekutimit sipas
dispozitave të kreut të gjashtë të këtij ligji.
67.3 Në procedurën e kundërpërmbarimit të këtillë propozuesi quhet kreditor ekzekutiv, kurse
kundërshtari i propozuesit quhet debitor ekzekutiv.
K R E U VII
SHTYERJA, PEZULLIMI DHE PثRFUNDIMI I PثRMBARIMIT
Neni 68
Shtyrja e përmbarimit sipas kërkesës së kreditorit
68.1 Po qe se me ligj nuk është paraparë ndryshe, përmbarimi mund të shtyhet pjesërisht apo tërësisht
vetëm sipas kërkesës së propozuesit të përmbarimit, por vetëm në qoftë se ende nuk ka filluar të
zbatohet aktvendimi për përmbarimin. Po qe se në procedurën e përmbarimit marrin pjesë më tepër
propozues të përmbarimit e vetëm ndonjëri nga ta e kërkon shtyrjen, atëherë gjykata e shtyn
përmbarimin vetëm për aq sa i përket propozuesit të tillë të përmbarimit.
68.2 Po qe se zbatimi i përmbarimit ka filluar, kurse debitori brenda afatit të caktuar nga gjykata është
deklaruar kundër shtyrjes, atëherë gjykata do të vendosë për arsyeshmërinë e kërkesës për shtyrje.
68.3 Në qoftë se me ligj është paraparë se përmbarimi mund të propozohet vetëm brenda afatit të
caktuar, atëherë propozuesi i përmbarimit mund të paraqesë kërkesën për shtyrje të përmbarimit vetëm
brenda afatit të tillë.
Neni 69
Koha për të cilën shtyhet përmbarimi
69.1 Gjykata e shtyn përmbarimin për kohën që e ka caktuar propozuesi i ekzekutimit, apo për kohën
të cilën e quan të arsyeshme duke i marrë parasysh rrethanat e rastit konkret.
69.2 Në qoftë se me ligj është paraparë afati brenda të cilit mund të propozohet ekzekutimi, atëherë
shtyrja e tij nuk mund të bëhet tej afatit të tillë.
28
Neni 70
Vazhdimi i procedurës së shtyre
Përmbarimi i shtyre vazhdohet sipas kërkesës së propozuesit të përmbarimit edhe para se të skadojë
koha për të cilën është shtyer. Po qe se propozuesi i përmbarimit nuk e kërkon vazhdimin e procedurës
as pas 15 ditësh, nga dita e skadimit të afatit për të cilin është shtyre përmbarimi, atëherë gjykata do ta
përfundojë procedurën e ekzekutimit të shtyre me aktvendim me të cilin supozohet se është tërheq
propozimi për përmbarim.
Neni 71
Përfundimii i procedurës përmbarimore
71.1 Në qoftë se me këtë ligj nuk është paraparë ndryshe, përmbarimi do të përfundimi sipas detyrës
zyrtare në qoftë se dokumenti ekzekutiv është prishur, anuluar, ndryshuar, shfuqizuar apo në ndonjë
mënyrë tjetër është quajtur i pa efekt, respektivisht në qoftë se vërtetimi për përmbarueshmërinë e tij
anulohet me vendim të formës së prerë.
71.2 Përmbarimi do të përfundohet sipas detyrës zyrtare edhe kur në pajtim me dispozitat ligjore me të
cilat rregullohen marrëdhëniet detyrimore, personi i tretë e përmbushë obligimin në dobi të
propozuesit të përmbarimit në vend të debitorit.
71.3 Përmbarimi do të përfundohet edhe kur ai është bërë i pamundshëm, apo kur nga shkaqe të tjera
nuk mund të zbatohet.
Neni 72
Aktvendimi për përfundimin e përmbarimit
72.1 Para se të nxjerrët aktvendimi për pezullimin e përmbarimit të paraparë në paragrafin 3 të nenit
71 të këtij ligji, gjykata do ta thërras propozuesin e përmbarimit që ta paraqesë propozimin nga neni 7
paragrafi 3 të këtij ligji, brenda afatit prej 15 ditësh nga dita në të cilën i dorëzohet thirrja.
Aktvendimin për pezullimin e përmbarimit gjykata e jep në qoftë se propozimi nuk paraqitet brenda
afatit apo në qoftë se propozimi është i pathemeltë.
72.2 Përmbarimi për sendet e caktuara pezullohet sipas propozimit të debitorit në qoftë se gjykata
konstaton se pas skadimit të afatit për paraqitjen e prapësimit, me anë të përmbarimit janë përfshire
sendet që nuk janë caktuar me anë të aktvendimit për ekzekutimin, e ato janë të përjashtuara nga
mundësia e përfshirjes me përmbarim, apo mundësia e përfshirjes me përmbarim është e kufizuar.
72.3 Afati për paraqitjen e propozimit nga shkaku i paragrafit 2 të këtij neni është shtatë ditorë dhe
fillon të ecë nga dita në të cilën debitori ka marrë dijeni se me përmbarim është përfshire sendi që
është i përjashtuar nga përmbarimi, respektivisht sendi në të cilin mundësia e përmbarimit është e
kufizuar. Pas kalimit të afatit prej 3o ditësh nga dita e kryerjes së veprimeve me të cilat janë përfshire
sendet nga paragrafi 2 i këtij neni, propozimi nga paragrafi në fjalë nuk mund të parashtrohet.
29
72.4 Me anë të aktvendimit me të cilin gjykata e pezullon përmbarimin anulohen veprimet
përmbarimore të kryera, po qe se me një gjë të tillë nuk preken të drejtat e fituara nga personat e tretë.
Neni 73
Marrja fund e përmbarimit
Procedura e përmbarimit quhet e përfunduar në momentin kur bëhet i formës së prerë vendimi me të
cilin hedhet poshtë apo refuzohet propozimi për përmbarimin, në momentin kur kryhet veprimi
ekzekutiv me të cilin përfundon përmbarimi, apo në momentin kur ndalohet përmbarimi.
P J E S A E T R E T ث
MJETET DHE OBJEKTI I PثRMBARIMIT
K R E U VIII
PثRMBARIMI PثR REALIZIMIN E KREDISث Nث Tث HOLLA
Neni 74
Radha e realizimit të kredive kur janë shumë kreditor
Në qoftë se janë disa propozues të përmbarimit që duhet t’i realizojnë kreditë e tyre nga i njëjti debitor
dhe nga i njëjti objekt përmbarimi, atëherë ata i realizojnë ato sipas radhës me të cilën e kanë fituar të
drejtën që nga objekti i tillë ta realizojnë kredinë, përveçse kur me ligj parashihet ndryshe.
Neni 75
Shtrirja e përmbarimit në rast kredish në të holla
Përmbarimi për realizimin e kredive në të holla caktohet dhe zbatohet në vëllimin që është i
domosdoshëm për realizimin e kërkesave të këtilla.
K R E U IX
PثRMBARIMI PثR SENDET E LUAJTSHME
30
Neni 76
Kompetenca territoriale
76.1 Për të vendosur mbi propozimin për përmbarim për sendet e luajtshme, si dhe për kryerjen e
përmbarimit të tillë, kompetente në pikëpamje territoriale është gjykata në territorin e së cilës ndodhen
ato sipas thënieve në propozimin për përmbarim.
76.2 Dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, zbatohen në mënyrë të përshtatur edhe në rastet në të cilat
përmbarimi fillohet sipas detyrës zyrtare.
76.3 Propozuesi i përmbarimit mund të kërkojë që gjykata të nxjerrë aktvendimin për përmbarimin për
sendet e luajtshme, duke mos e përmendur vendin e ndodhjes së tyre
76.4 Për vendosje për propozimin nga paragrafi 3 i këtij neni, e kompetencës territoriale është gjykata
në territorin e së cilës ndodhet vendbanimi i debitorit, e nëse nuk ka vendbanim në Kosovë, atëherë në
territorin e së cilës ndodhet vendqëndrimi i tij, kur kemi të bëjmë me personin fizik. Kur debitori është
person juridik e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e së cilës ai e ka selinë e tij.
76.5 Në rastin nga paragrafi 3 i këtij neni, propozuesi i përmbarimit aktvendimin për ekzekutimin
mund t’ia parashtrojë secilës gjykatë me kompetencë lëndore në territorin e së cilës ndodhen sendet e
luajtshme të debitorit, me propozim që kjo gjykatë ta zbatojë përmbarimin.
Neni 77
Dërgimi i aktvendimit për përmbarimin për përmbarim
Në qoftë se gjykata e ka caktuar përmbarimin për sendet e luajtshme që ndodhen në territorin e saj dhe
të gjykatës tjetër, atëherë pas kryerjes së përmbarimit për sendet e luajtshme në territorin e saj,
aktvendimin për përmbarimin do t’ia dërgojë gjykatës tjetër për përmbarim të mëtejmë deri në
realizimin e plotë të kredisë së propozuesit të përmbarimit.
Neni 78
Përjashtimi nga përmbarimi
78.1 Nuk mund të bëhen objekt përmbarimi :
a) sendet që janë domosdo të nevojshme për debitorin dhe anëtarët e familjes së tij për plotësimin
e nevojave të përditshme;
b) ushqimi dhe lëndët djegëse për ngrohje për tre muaj për nevoja të debitorit dhe të anëtarëve të
familjes së tij
c) parat e gatshme të debitorit që ka të ardhura mujore të përhershme deri në shumën mujore e
cila sipas ligjit është e përjashtuar nga përmbarimi;
31
d) medaljet, përkujtimoret e luftës dhe dekoratat e tjera, unazat e fejesës, dorëshkrimet,
dokumentet personale dhe familjare, fotografitë dhe portretet familjare;
e) dërgesat postare në të holla para se t’i jetë dorëzuar debitorit.
78.2 Dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni nuk kanë të bëjnë me përmbarimin për realizimin e kredisë
në të holla të siguruar me kontratën për pengun në sendet e luajtshme.
Neni 79
Veprimet ekzekutive
79.1 Përmbarimi për sendet e luajtshme bëhet me anë të sekuestrimit, vlerësimit dhe regjistrimit të
tyre, si dhe me shitjen e sendeve të këtilla. Nga shumat e fituara me anë të shitjes përmbushet kredia e
propozuesit të përmbarimit.
79.2 Me anë të propozimit për përmbarim mund të kërkohet vetëm kryerja e sekuestrimit dhe
vlerësimit të sendeve të luajtshme, por në rast të këtillë propozuesi i ekzekutimit ka të drejtë që ta
parashtroj kërkesën për shitjen e tyre vetëm brenda afatit prej 3 muajve nga dita e sekuestrimit dhe
vlerësimit të kryer.
79.3 Po qe se propozuesi i përmbarimit nuk e parashtron kërkesën për shitjen e sendeve të sekuestruara
brenda afatit nga paragrafi 2 i këtij neni,, përmbarimi pezullohet.
Neni 80
Njoftimi për sekuestrimin
80.1 Personi zyrtar i gjykatës në parim para se të filloj sekuestrimin, debitorit ia dorëzon aktvendimin
për përmbarimin dhe e fton që ta paguaj shumën e të hollave bashkë me kamatat dhe shpenzimet
procedurale, për të cilën është lejuar përmbarimi.
80.2 Po qe se debitorit nuk ka mundur t’i dorëzohet aktvendimi për përmbarimin me rastin e
sekuestrimit, atëherë ai do t’i dorëzohet më vonë sipas rregullave të përgjithshme për komunikimin.
80.3 Për kohën dhe vendin e sekuestrimit të sendeve të luajtshme, propozuesi i ekzekutimit do të
njoftohet nga gjykata, po qe se ai e ka kërkuar një gjë të tillë.
80.4 Mos prania e palëve nuk e pengon kryerjen e sekuestrimit.
80.5 Për sekuestrimin e kryer njoftohet pala e cila nuk ka qenë e pranishme në vendin e sekuestrimit të
kryer.
32
Neni 81
Objekti i sekuestrimit
81.1 Sekuestrimi bëhet me anë të përpilimit të regjistrit të inventarizimit.
81.2 Inventarizohen sendet e luajtshme që ndodhen në posedim të debitorit, si dhe sendet e tija që
ndodhen në posedim të propozuesit të përmbarimit.
81.3 Në qoftë se personat e tretë nuk e njoftojnë gjykatën për të drejtat e tyre për sendet në posedim të
debitorit, e as nuk i provojnë të drejtat e tyre për to, merret se të drejtat e tilla të personave të tretë nuk
ekzistojnë dhe se debitori është pronar i sendeve që ndodhen në posedimin e tij.
81.4 Supozohet se bashkëshortët martesor dhe jashtëmartesor janë bashkëpronar në pjesë të barabarta
të të gjitha sendeve të luajtshme që gjenden në shtëpinë, banesën ose lokalin afarist të tyre.
81.5 Sendet e debitorit që ndodhen në posedim të personit të tretë mund të inventarizohen vetëm me
pëlqimin e këtij të fundit.
81.6 Në qoftë se personi i tretë nuk e jep pëlqimin për inventarizim, gjykata me propozimin e kërkuesit
të përmbarimit, këtij të fundit ia kalon të drejtën e debitorit që t’i dorëzohen sendet nga i treti.
Neni 82
Vëllimi i inventarizimit sekuestrues
82.1 Me anë të inventarizimit sekuestrues përfshihen aq sende të luajtshme, sa mjaftojnë për
përmbushjen e kredisë në të holla të propozuesit të përmbarimit dhe për pagimin e shpenzimeve
procedurale.
82.2 Së pari inventarizohen sendet për të cilat nuk ka vërejtje lidhur me ekzistimin e të drejtës që do ta
pengonin përmbarimin dhe sendet që mund të shiten më lehtë.
82.3 Me rastin e inventarizimit merren në konsiderim deklaratat dhe provat e palëve dhe të personave
të tretë lidhur me ekzistimin e të drejtave nga paragrafi 2 i këtij neni.
Neni 83
Ruajtja e sendeve të inventarizuara
83.1 Sendet e inventarizuara personi zyrtar ia lenë për ruajtje debitorit. Me propozimin e kërkuesit të
përmbarimit gjykata mund të vendosë që ato t’i dorëzohen për ruajtje atij.
83.2 Rrezikun e asgjësimit apo të dëmtimit të sendeve të inventarizuara të dhëna për ruajtje kërkuesit
të përmbarimit e bartë ky i fundit, përveçse kur asgjësimi ose dëmtimi është pasojë e fuqisë madhore.
33
83.3 Paratë e gatshme, letrat me vlerë dhe sendet e çmueshme të inventarizuara dorëzohen në
depozitën e gjykatës.
83.4 Në depozitën e gjykatës mund të dorëzohen edhe sendet tjera me vlerë më të madhe, po qe se janë
të përshtatshme për këtë lloj ruajtje.
Neni 84
Ndalimi i disponimit me sendet e inventarizuara
84.1 Secili person që i posedon apo mbikëqyrë sendet e inventarizuara, i ndalohet që të disponojë me
sendet e tilla pa urdhrin e gjykatës.
84.2 Në aktvendimin për përmbarimin theksohet ndalimi nga paragrafi 1 i këtij neni dhe njoftimi që i
bëhet debitorit për pasojat juridiko-penale të veprimit të kundërt me ndalimin në fjalë.
Neni 85
Fitimi i të drejtës së pengut
85.1 Propozuesi i përmbarimit e fiton të drejtën e pengut për sendet e luajtshme të inventarizuara.
85.2 Në qoftë se inventarizimi është bërë në dobi të më tepër propozuesve të ekzekutimit, radha e
përparësisë së të drejtës së pengut nga paragrafi 1 i këtij neni, e fituar me anë të inventarizimit apo
shënimit në regjistrin e inventarizimit sekuestrues, caktohet sipas ditës në të cilën ka arritur në gjykatë
propozimi për përmbarim. Po qe se propozimet e tilla kanë arritur në gjykatë në të njëjtën ditë, atëherë
të drejtat e pengut konsiderohen se janë të radhës së njëjtë.
85.3 Propozimi për përmbarim i dërguar në gjykatë me anë të letrës rekomande, konsiderohet se është
dorëzuar në gjykatë ditën kur ajo i është dorëzuar postës.
Neni 86
Tentimi i pasuksesshëm për sekuestrim
86.1 Po qe se me rastin e sekuestrimit në pasurinë e debitorit nuk gjenden sende të luajtshme që mund
të bëhen objekt përmbarimi, gjykata për një gjë të tillë do ta njoftoj kërkuesin e përmbarimit nëse nuk
ka qenë i pranishëm gjatë sekuestrimit.
86.2 Kërkuesi i sekuestrimit, brenda afatit prej tre muajsh nga dita në të cilën i është dërguar njoftimi,
respektivisht nga dita e tentimit të sekuestrimit me rastin e të cilit ka qenë i pranishëm, mund të
propozoj që sekuestrimi përsëri të kryhet.
34
86.3 Nëse kërkuesi i përmbarimit brenda afatit nga paragrafi 2 i këtij neni, nuk e propopozon kryerjen
e serishme të sekuestrimit, apo nëse as me rastin e sekuestrimit të serishëm nuk gjenden sende që
mund të bëhen objekt përmbarimi, gjykata do ta pezulloj procedurën e përmbarimit.
Neni 87
Vlerësimi i sendeve të sekuestruara
87.1 Me rastin e inventarit sekuestrues, personi zyrtar i gjykatës e bënë edhe çmuarjen e vlerës së
sendeve të luajtshme.
87.2 Vlerësimin e bënë personi zyrtar, po qe se gjykata nuk e ka caktuar për një gjë të tillë vlerësuesin
gjyqësor apo ekspertin e posaçëm.
87.3 Pala mund të propozojë që vlerësimin ta bëjë eksperti edhe kur një gjë të tillë nuk e ka paraparë
gjykata. Nëse gjykata e miraton propozimin e tillë, shpenzimet e ekspertimit është i detyruar ti
parapaguaj propozuesi brenda afatit të caktuar nga gjykata .Nëse parapagimi nuk bëhet brenda afatit të
caktuar nga gjykata, konsiderohet se propozuesi ka hequr dorë nga propozimi i tij.
87.4 Për propozimin nga paragrafi 3 i këtij neni gjykata vendosë me anë të vendimit që ka formë të
konkluzionit.
87.5 Shpenzimet e ekspertimit nga paragrafi 3 i këtij neni i mbeten në ngarkim propozuesit, pa marrë
parasysh se cili do të jetë përfundimi i procedurës përmbarimore.
Neni 88
Rivlerësimi i sendeve të sekuestruara
88.1 Pala ka të drejtë që brenda afatit prej 3 ditësh, nga dita e vlerësimit të bërë të sendeve të
sekuestruara, që t’i propozojë gjykatës caktim të vlerës më të vogël apo më të madhe të sendeve të
sekuestruara nga ajo e caktuar më parë, apo caktim të vlerësimit të ri. Një gjë e tillë nuk lejohet po qe
se vlerësimin e parë e ka bërë eksperti.
88.2 Për propozimin nga paragrafi 1 i këtij neni, gjykata vendosë me anë të konkluzionit.
Neni 89
Procesverbali për regjistrimin dhe vlerësimin
89.1 Për regjistrimin dhe vlerësimin sekuestrues gjykata përpilon procesverbal.
89.2 Në procesverbal veç e veç tregohen sendet e sekuestruara dhe vlera e tyre e caktuar, si dhe
shënohen deklaratat e palëve dhe të pjesëmarrësve të tjerë të procedurës, e edhe ato të personave të
35
tretë për ekzistimin eventual të të drejtave të tyre që mund ta pengojnë përmbarimin për sendet e
sekuestruara.
89.3 Në sendet e sekuestruara vihet shenja e caktuar nga e cila shihet se janë të sekuestruara.
89.4 Propozuesi i përmbarimit ka të drejtë që procesverbalin gjyqësor të përpiluar me rastin e
sekuestrimit të sendeve të debitorit ta publikojë në mjetet e informimit publik.
Neni 90
Shënimi në procesverbal i të dhënave nga përmbarimi tjetër
Në qoftë se pas sekuestrimit të bërë caktohet përmbarimi tjetër për sendet e sekuestruara me qëllim të
realizimit të kërkesës tjetër të të njëjtit propozues të përmbarimit, apo të kërkesës së propozuesit tjetër
të përmbarimit, nuk do të bëhet regjistrimi dhe vlerësimi i serishëm i sendeve të sekuestruara, veçse në
vazhdimin e procesverbalit do të bëhet vetëm shënimi i të dhënave nga aktvendimi i mëvonshëm për
përmbarimin.
Neni 9l
Koha e shitjes së sendeve të sekuestruara
91.1 Shitja e sendeve të sekuestruara mund të bëhet pas kalimit të afatit prej 15 ditësh, nga dita e
sekuestrimit të tyre.
91.2 Shitja mund të bëhet edhe para skadimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni po qe se debitori
propozon, apo pajtohet me propozimin e kreditorit që shitja e sendeve të sekuestruara të bëhet më
herët.
91.3 Shitja e sendeve të sekuestruara mund të bëhet para skadimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni,
po qe se sendet e këtilla prishen shpejtë, apo kur ekziston mundësia që të bie dukshëm çmimi i tyre pas
një kohe të shkurtër.
91.4 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit jep garancion për dëmin eventual që do të duhej
kompensuar debitorit në rast të anulimit të aktvendimit për përmbarimin, shitja e sendeve të
sekuestruara mund të bëhet edhe para skadimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni.
Neni 92
Mënyra e shitjes së sendeve të sekuestruara
92.1 Shitja e sendeve të sekuestruara bëhet me anë të ankandit verbal publik ose me ujdinë e
drejtpërdrejtë midis blerësit, nga njëra anë dhe personit zyrtar, apo subjektit tjetër të autorizuar, nga
ana tjetër.
36
92.2 Mënyra e shitjes së sendeve caktohet me anë të konkluzionit të gjykatës, duke pasur parasysh
faktin që të arrihet çmimi më i volitshëm për debitorin.
92.3 Ankandin publik të shitjes e administron personi zyrtar, apo personi tjetër i caktuar nga gjykata.
92.4 Shitja me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë bëhet midis blerësit, nga njëra anë dhe personit zyrtar,
apo personit që kryen veprime komisioni, nga ana tjetër. Personi zyrtar sendet e sekuestruara i shet në
emër dhe llogari të debitorit, kurse personi që merret me veprime komisioni, në emër të vet, por për
llogari të debitorit ekzekutiv.
92.5 Shitja me anë të ankandit do të caktohet në qoftë se është fjala për sendet e sekuestruara që kanë
vlerë të madhe, ndërkaq mund të pritet se ato do të shiten sipas çmimit më të lartë nga sa është vlera e
çmuar.
92.6 Shitja e sendeve do të publikohet në tabelën e shpalljeve të gjykatës së paku 15 ditë para se të
mbahet seanca për shitjen e tyre. Publikimi i shitjes mund të bëhet edhe në mënyrën e paraparë për
publikimin e shitjes së sendeve të paluajtshme.
92.7 Propozuesi i përmbarimit dhe debitori ekzekutiv do të informohen për vendin, ditën dhe orën e
shitjes së sendeve të sekuestruara.
Neni 93
Seanca e parë e shitjes publike
Sendet e sekuestruara nuk mund të shiten në ankandin e parë me çmim më të vogël se ai i caktuar me
rastin e regjistrimit dhe vlerësimit të sendeve të luajtshme të debitorit, respektivisht në afatin që e ka
caktuar gjykata për shitjen e tyre me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë.
Neni 94
Seanca e dytë e shitjes publike
94.1 Me propozimin e palës, gjykata e cakton ankandin e ri në të cilin sendet e sekuestruara mund të
shiten me çmim më të vogël se ai i caktuar me rastin e vlershmit të tyre.
94.2 Propozimin për ankandin tjetër, ose për shitjen me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë, pala mund ta
paraqesë brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita e ankandit të parë, respektivisht nga dita e skadimit të
afatit të caktuar nga gjykata për shitje me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë.
94.3 Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni, zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe kur sendet e
sekuestruara nuk kanë mundur të shiten në masën e vlerës së çmuar me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë
në afatin e caktuar nga gjykata.
37
Neni 95
Pezullimi i procedurës
95.1 Në qoftë se sendet e sekuestruara nuk janë shitur as në ankandin e dytë, atëherë gjykata do ta
caktoj seancën për ankandin e ri, vetëm sipas propozimit të kreditorit ekzekutiv.
95.2 Propozimin për caktimin e seancës së re të ankandit propozuesi i përmbarimit nuk mund ta
paraqesë para se të kalojnë 15 ditë nga dita e seancës paraprake, e as pas kalimit të 45 ditëve nga dita e
tillë.
95.3 Gjykata e pezullon përmbarimin në qoftë se asnjëra nga palët nuk paraqet propozim për ankandin
e dytë, apo për shitjen me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë brenda afatit të paraparë në nenin 94
paragrafin 2 të këtij ligji, respektivisht nëse kreditori ekzekutiv nuk paraqet propozimin në afatin e
paragrafit 2 të këtij neni.
95.4 Dispozitat e sipërme të këtij neni zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe për shitjen e sendeve
të sekuestruara me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë.
Neni 96
Të drejtat dhe detyrimet e blerësit
96.1 Blerësi ka për detyrë ta depozitojë çmimin blerës dhe sendet t’i marrë përsipër menjëherë pas
përfundimit të ankandit, respektivisht të shitjes me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë.
96.2 Personi zyrtar do t’ia dorëzojë blerësit sendet edhe para se ta ketë depozituar shumën e të hollave
në emër të çmimit blerës, në qoftë se për këtë gjë në rizik të vet e jep pëlqimin kreditori brenda
suazave të shumës që do t’i takonte nga çmimi i realizuar i shitjes.
96.3 Në qoftë se blerësi nuk e depoziton shumën e të hollave në emër të çmimit blerës, personat nga
paragrafi 2 i këtij neni, mund të kërkojnë nga gjykata në të njëjtën procedurë që të urdhërohet blerësi
ta bëjë depozitimin e saj dhe pasi të bëhet e formës së prerë urdhëresa, të propozohet përmbarimi i
sajë.
Neni 97
Momenti në të cilin blerësi bëhet pronar
97.1 Në momentin në të cilin blerësi i sendeve i merr ato në posedim, ai bëhet edhe pronar i tyre.
97.2 Blerësit të sendeve nuk i takojnë të drejtat në bazë të përgjegjësisë për mungesat fizike dhe
juridike që mund t’i kenë ato.
38
Neni 98
Pagimi i propozuesit të përmbarimit
98.1 Në qoftë se nga të hollat e fituara me anë të shitjes së sendeve, e realizon kërkesën e tij vetëm një
propozues i përmbarimit, atëherë personi zyrtar i gjykatës pa caktuar seancë gjyqësore, me anë të
aktvendimit urdhëron që nga shuma e të hollave të fituara me anë të shitjes së sendeve, të paguhen me
radhë: shpenzimet procedurale, shpenzimet e caktuara në dokumentin ekzekutiv, kamatat deri në ditën
e shitjes së sendeve dhe kërkesa kryesore për realizimin e të cilës është filluar procedura
përmbarimore.
98.2 Të hollat që teprojnë pas përmbushjes së kërkesës kryesore i dorëzohen debitorit të përmbarimit,
po qe se për një gjë të tillë nuk ka pengesa.
Neni 99
Pagimi kur janë më shumë propozuesve të përmbarimit
99.1 Po qe se në procedurën përmbarimore i realizojnë kërkesat e tyre më tepër propozues të
përmbarimit, gjegjësisht nëse përpos propozuesit të përmbarimit i realizojnë kërkesat e tyre edhe
personat të drejtat e të cilëve shuhen në momentin e shitjes së sendeve të luajtshme, atëherë ata i
realizojnë të drejtat e tyre sipas radhës me të cilën e kanë fituar të drejtën e pengut, apo të drejtën tjetër
që shuhet në momentin e shitjes për sendet e sekuestruara dhe të shitura.
99.2 Realizimi i kërkesave në mënyrën e caktuar në paragrafin 1 të këtij neni, bëhet vetëm po qe se me
ligj për kërkesat e caktuara nuk është paraparë e drejta e realizimit me përparësi.
Neni 100
Realizimi proporcionalisht i kredive
100.1 Kreditorët e përmbarimit të radhës së njëjtë të cilët nga shuma e të hollave të fituara me anë të
shitjes së sendeve nuk mund të paguhen plotësisht, paguhen përpjesëtimisht me madhësinë e
kërkesave të tyre.
100.2 Me rastin e nxjerrjes së aktvendimit për pagimin, gjykata do të marrë parasysh vetëm ato
kërkesa në bazë të të cilave aktvendimi për përmbarimin ka marrë formë të prerë në ditën e shitjes së
sendeve të sekuestruara.
100.3 Shpenzimet e procedurës së përmbarimit, shpenzimet e caktuara në dokumentin ekzekutiv dhe
kamatat kanë të njëjtën radhë të pagimit, sikurse kërkesa kryesore për të cilën janë të lidhura.
100.4 Të hollat që teprojnë pas përmbushjes së kërkesave i dorëzohen debitorit në procedurën e
përmbarimit, po qe se për një gjë të tillë nuk ka pengesa juridike.
39
Neni 101
Zbatimi i dispozitave për përmbarimin për sendet e paluajtshme
Dispozitat e këtij ligji për përmbarimin për sendet e paluajtshme që kanë të bëjnë me çështjen se kush
nuk mund të jetë blerës, mandej ato që kanë të bëjnë me çështjen e kontestimit të kredive, me
udhëzimin për në procedurë kontestimore, si dhe me aktvendimin për përmbushjen e detyrimeve të
debitorit në procedurën përmbarimore, zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe në pikëpamje të
përmbarimit për sendet e luajtshme me qëllim të realizimit të kredive në të holla.
K R E U X
PثRMBARIMI PثR KREDITث E DEBITORIT
Neni 102
Kompetenca territoriale
102.1 Për vendosje për propozimin për përmbarimin për kredinë në të holla të debitorit dhe për
zbatimin e këtij lloji të përmbarimit, e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e së cilës
ndodhet vendbanimi i debitorit. Në qoftë se debitori nuk ka vendbanim në Kosovë, atëherë është
kompetente gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendqëndrimi i debitorit.
102.2 Në qoftë se debitori nuk ka në Kosovë as vendbanim e as vendqëndrim, e kompetencës tokësore
është gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendbanimi i debitorit të debitorit në procedurën
përmbarimore. Në qoftë se debitori i debitorit nuk ka në Kosovë vendbanim, atëherë është kompetente
gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendqëndrimi i debitorit të debitorit.
102.3 Dispozitat e paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni, që kanë të bëjnë me vendbanimin dhe
vendqëndrimin e personit fizik zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe për selinë e personit juridik.
Neni 103
Kompetenca territoriale në rast të ushqimit ligjor
Përjashtimisht nga neni 102 i këtij ligji, propozuesi i përmbarimit të kredisë për ushqimin ligjor, ka të
drejtë që propozimin e tij ta paraqesë në gjykatën në territorin e së cilës ndodhet vendbanimi apo
vendqëndrimi i tij.
40
Neni 104
Përjashtimi nga përmbarimi
104.1 Përjashtohen nga përmbarimi të ardhurat nga ushqimi ligjor, po qe se nuk kem të bëjmë me
kreditë e llojit të njëjtë.
104.2 Objekt përmbarimi nuk mund të bëhen kreditë në bazë të tatimeve dhe të kontributeve të
caktuara me anë të ligjit.
Neni 105
Kufizimi i përmbarimit
105.1 Përmbarimi për të ardhurat personale, për shpërblimin në vend të pagës dhe për pensionin, mund
të caktohet dhe zbatohet deri në gjysmën e lartësisë së tyre.
105.2 Përmbarimi për fitimin e garantuar i cili i takon debitorit në procedurën e përmbarimit, në bazë
të kontratës kolektive dhe ligjit, mund të caktohet dhe zbatohet vetëm deri në një të tretën e sasisë së
tij.
105.3 Dispozitat e paragrafit 2 të këtij neni zbatohen edhe në rast të përmbarimit për të ardhurat në
bazë të shpërblimit për shkak të dëmtimit të trupit sipas dispozitave për sigurimin invalidor, për të
ardhurat në bazë të ndihmës sociale, për të ardhurat në bazë papunësisë së përkohshme, për të ardhurat
në bazë të shtesave për fëmijë, për të ardhurat në bazë të bursës dhe ndihmës studentëve dhe nxënësve,
si dhe për të ardhurat për punë të personave të dënuar me burgim.
105.4 Përmbarimi për të ardhurat në bazë të kontratës për ushqimin e përjetshëm dhe për rentën e
përjetshme, si dhe për të ardhurat në bazë të kontratës për sigurimin e jetës, mund të zbatohet vetëm në
atë pjesë që e tejkalon shumën e ndihmës më të lartë të përhershme sociale që paguhet në territorin ku
debitori ka vendbanimin e vet.
105.5 Përmbarimi për të ardhurat e invalidëve të luftës, dhe ato në bazë të shtesës invalidore, mund të
zbatohet vetëm për përmbushjen e kredive në bazë të ushqimit ligjor, shpërblimit të dëmit të krijuar
për shkak të humbjes së aftësisë për punë dhe shpërblimit të dëmit për humbjen e ushqimit për shkak
të vdekjes së dhënësit të ushqimit, deri në shumën e gjysmës së këtyre të ardhurave.
Neni 106
Veprimet ekzekutive
106.1 Përmbarimi për kredinë në të holla të debitorit në procedurën përmbarimore zbatohet me anë të
sekuestrimit dhe kalimit të saj, po qe se me këtë ligj për rastet e veçanta nuk është paraparë ndryshe.
106.2 Me anë të propozimit për përmbarim, mund t’i propozohet gjykatës që ta caktoj vetëm
sekuestrimin e kredisë në të holla të debitorit, por në këtë rast propozuesi i ekzekutimit ka për detyrë
që brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita kur i është dorëzuar aktvendimi për sekuestrim, respektivisht
41
nga dita kur i është dorëzuar njoftimi për deklarimin e debitorit të debitorit, apo për mosdeklarimin e
tij brenda afatit të caktuar, të paraqesë propozimin për kalimin e kredisë.
106.3 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit brenda afatit të paragrafit 2 të këtij neni, nuk e paraqet
propozimin për kalimin e kredisë së debitorit, procedura e përmbarimit do të pezullohet.
Neni 107
Vëllimi i përmbarimit
107.1 Sekuestrimi dhe kalimi i kredisë në të holla, mund të caktohen vetëm në shumën që nevojitet për
realizimin e kredisë së propozuesit të përmbarimit, përveç në qoftë se është fjala për kredinë e
papjesëtueshme.
107.2 Në qoftë se më tepër propozues të përmbarimit e kërkojnë përmbarimin për të njëjtën kredi të
debitorit që është e ndashme, sekuestrimi dhe kalimi caktohen në shumat përkatëse veç e veç në dobi
të secilit propozues.
Neni 108
Sekuestrimi i kredisë së debitorit
108.1 Me aktvendimin me të cilin caktohet sekuestrimi i kredisë në të holla të debitorit, i ndalohet
debitorit të debitorit që t’ia paguajë borxhin debitorit të përmbarimit, kurse këtij të fundit i ndalohet që
kredinë e këtillë ta realizojë, apo që me të të disponojë në ndonjë mënyrë tjetër.
108.2 Ndalimi e përfshinë edhe disponimin me pengun e kontraktuar për sigurimin e kredisë së
sekuestruar.
Neni 109
Efekti i sekuestrimit të kredisë
109.1 Sekuestrimi i kredisë në të holla të debitorit quhet i kryer në ditën në të cilën debitorit të
debitorit i është dorëzuar aktvendimi për sekuestrimin.
109.2 Propozuesi i përmbarimit me anë të sekuestrimit të kryer e fiton të drejtën e pengut për kredinë e
debitorit të përmbarimit.
109.3 Debitori i debitorit nuk ka as të drejtë prapësimi, e as të drejtë ankimi kundër aktvendimit për
sekuestrimin e kredisë së kreditorit të tij.
42
Neni 110
Sekuestrimi i kredisë së bazuar në letrën me vlerë
110.1 Sekuestrimin e kredisë të bazuar në letrën me vlerë e cila kalohet me anë të indosamentit, apo
për realizimin e së cilës është e nevojshme letra e tillë, e kryen personi zyrtar, duke ia marrë letrën me
vlerë debitorit dhe duke ia dorëzuar atë gjykatës.
110.2 Sekuestrimi quhet i kryer në momentin kur i merret letra me vlerë debitorit në procedurën e
përmbarimit.
110.3 Veprimet juridike të nevojshme për ruajtjen apo realizimin e të drejtës nga letra me vlerë, i
kryen në emër të debitorit personi zyrtar, në mbështetje të konkluzionit të nxjerrë nga gjykata.
Neni 111
Sekuestrimi i kredisë në bazë të depozitës së kursimit
111.1 Përjashtimisht nga dispozitat e nenit 110 të këtij ligji, sekuestrimi i kredisë të bazuar në
depozitën e kursimit të banka, apo të ndonjë organizatë financiare tjetër, mund të bëhet edhe pa iu
marrë paraprakisht libreza e kursimit debitorit përmbarimorë.
111.2 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit në propozimin e tij nuk i ka treguar të dhënat lidhur me
depozitën e kursimit të debitorit përmbarimor, atëherë gjykata të dhënat e tilla do t’i kërkojë nga banka
në të cilën ndodhet depozita e kursimit, të cilën bankë propozuesi i përmbarimit duhet ta tregojë në
propozimin e tij.
111.3 Banka te e cila ndodhet depozita e kursimit, ka detyrë që pa vonesë t’ia dërgoj gjykatës të
dhënat e kërkuara dhe nuk guxon ta njoftojë debitorin e përmbarimit lidhur me kërkesën e të dhënave
në fjalë nga gjykata.
Neni 112
Kryerja e sekuestrimit
112.1 Po qe se libreza e kursimit nuk është marrë nga debitori i përmbarimit, sekuestrimi kryhet duke
iu dërguar aktvendimi për sekuestrim, bankës të e cila ndodhet depozita e kursimit.
112.2 Gjykata ia dërgon aktvendimin për sekuestrimin e depozitës së kursimit debitorit të përmbarimit,
vetëm pasi ta njoftojë gjykatën, banka të e cila ndodhet depozita e kursimit, se është kryer sekuestrimi.
Neni 113
E drejta e pengut për kamatat
E drejta e pengut e fituar për kredinë e debitorit nga e cila rrjedhin kamatat, i përket edhe kamatave që
bëhen të kërkueshme pas sekuestrimit të bërë.
43
Neni 114
Radha e përparësisë
114.1 Radha e përparësisë së të drejtave të pengut të më tepër propozuesve të përmbarimit, caktohet
sipas datës së arritjes së propozimeve për përmbarim në gjykatë.
114.2 Në qoftë se propozimi për përmbarimin i është dërguar gjykatës nëpërmjet postës me letër
rekomande, dita e dorëzimit të saj në postë konsiderohet ditë e dorëzimit të saj në gjykatë.
114.3 Në qoftë se propozimet për përmbarim të më tepër kreditorëve kanë arritur në gjykatë në të
njëjtën ditë, atëherë të drejtat e pengut e kanë të njëjtën radhë përparësie.
114.4 Kreditë me të njëjtën radhë të prioritetit realizohen përpjesëtimisht, po qe se nuk mund të
realizohen në tërësi për shkak të mos mjaftësisë së kredisë së debitorit që e ka ndaj personit të tretë.
Neni 115
Radha e përparësisë për të drejtën e pengut
Në qoftë se nga shkaku i zbatimit të përmbarimit për kredinë në të holla të debitorit, shuhen të drejtat e
pengut, dhe të drejtat tjera që janë fituar para fillimit të procedurës përmbarimore, radha e prioritetit të
realizimit të të drejtave të tilla caktohet sipas dispozitave me të cilat rregullohet fitimi i radhës së
prioritetit të tyre jashtë procedurës përmbarimore.
Neni 116
Sekuestrimi i kredisë së siguruar me të drejtën e pengut të regjistruar në regjistrin publik
116.1 Sekuestrimi i kredisë së siguruar me anë të së drejtës së pengut të regjistruar në regjistrin publik,
kryhet duke u shënuar sekuestrimi në regjistrin e tillë.
116.2 Regjistrimin e bënë sipas detyrës zyrtare gjykata, duke u theksuar se sekuestrimi në bazë të të
cilit është fituar e drejta e pengut për kredinë, është bërë me qëllim që të realizohet kredia e
propozuesit të përmbarimit.
116.3 Po qe se ekzistojnë më tepër propozues të përmbarimit, radha e prioritetit të kredive të tyre
caktohet sipas kohës së regjistrimit.
Neni 117
Deklarimi i debitorit të debitorit
117.1 Gjykata me propozimin e kreditorit, do të kërkojë nga debitori i debitorit që në afatin e caktuar
nga gjykata të deklarohet për faktin nëse dhe në cilën shumë e pohon kredinë e sekuestruar dhe se a
44
është i gatshëm ta shlyej borxhin, si dhe nëse detyrimi i tij për ta shlyer borxhin është i kushtëzuar nga
përmbushja e ndonjë detyrimi tjetër.
117.2 Propozimin për deklarimin e debitorit të debitorit, propozuesi i përmbarimit mund ta bashkojë
me propozimin për përmbarim, ose ta japë me parashtresë të veçantë pas këtij propozimi, por jo më
vonë se deri në kalimin e kredisë.
117.3 Deklarimi i debitorit të debitorit do t’i dërgohet propozuesit të përmbarimit pa vonesë.
Neni 118
Përgjegjësia e debitorit të debitorit
118.1 Debitori i debitorit i përgjigjet propozuesit të përmbarimit për dëmin që i ka shkaktuar duke mos
u deklaruar fare, apo duke u deklaruar në mënyrë të pasaktë, apo jo të plotë.
118.2 Gjykata do ta paralajmërojë debitorin e debitorit për këtë përgjegjësi të tij.
K A L I M I I K R E D I S ث
Neni 119
Llojet e kalimit të kredisë
119.1 Kredia e sekuestruar i kalohet propozuesit të përmbarimit në pajtim me propozimin e tij për
arkëtim (realizim), ose në vend të pagesës.
119.2 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit nuk e cakton decidivisht llojin e kalimit të kredisë,
konsiderohet se e propozon kalimin me qëllim arkëtimi.
Neni 120
Aktvendimi për kalimin e kredisë
120.1 Aktvendimi për kalimin e kredisë nxirret vetëm pasi të bëhet i formës së prerë aktvendimi për
sekuestrimin.
120.2 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit ka propozuar që debitori i debitorit të deklarohet për
kredinë për të cilën propozohet përmbarimi, gjykata do të nxjerrë aktvendimin për propozimin për
kalimin, pas skadimit të afatit prej 3 ditësh, nga dita kur propozuesit të përmbarimit i është dërguar
njoftimi për deklarimin e debitorit të debitorit.
45
Neni 121
Pagimi i shumës në llogarinë e gjykatës
Në aktvendimin për përmbarimin, apo në aktvendimin e posaçëm për kalimin e kredisë, do të ftohet
debitori i debitorit që shumën e detyruar të të hollave t’ia deponojë gjykatës duke paguar në llogarinë e
caktuar dhe për një gjë të tillë ta njoftojë gjykatën
Neni 122
Kushtet e posaçme për kalimin e kredisë së papjesëtueshme
122.1 Kredia që bazohet në letrën me vlerë, që kalohet me indosament, ose për realizimin e së cilës
nevojitet parashtrimi i kësaj letre, ose që për shkaqe tjera nuk mund të pjesëtohet lidhur me kalimin
ose realizimin, mund të kalohet vetëm në shumën e saj të plotë.
122.2 Në qoftë se kjo shumë e tejkalon shumën e kërkesës së propozuesit të ekzekutimit, kredia e
sekuestruar do të kalohet vetëm pasi kreditori të depozitoj garancion se këtë tepricë do t’ia dorëzojë
gjykatës.
Neni 123
Kalimi i kredisë pjesërisht të përjashtuar nga përmbarimi
123.1 Kredia që pjesërisht është e përjashtuar nga përmbarimi i detyrueshëm, apo e cila është
sekuestruar në dobi të personave të tjerë, kalohet vetëm pasi që kreditori të depozitoj garancion se
gjykatës do t’ia dorëzojë pjesën që është përjashtuar nga përmbarimi i detyrueshëm.
123.2 Po qe se më tepër propozues të përmbarimit kanë paraqitur propozime për kalim të kredisë jo në
ditë të njëjtë, gjykata do ta bëjë kalimin e kredisë në propozuesin e përmbarimit që e ka paraqitur
propozimin i pari. Në qoftë se më tepër propozues të ekzekutimit kanë paraqitur propozimin në të
njëjtën ditë, kredia do të kalohet në propozuesin e përmbarimit kërkesa e të cilit është më e madhe.
Neni 124
Kryerja e kalimit
124.1 Kalimi i kredisë së bazuar në letrën me vlerë, e cila pas sekuestrimit të bërë i merret debitorit të
debitorit, quhet e kryer në momentin kur gjykata letrën në të cilën shënohet vendimi për kalimin i
dorëzohet propozuesit të përmbarimit.
124.2 Kalimin e kredisë së bazuar në letrën me vlerë që kalohet me indosament, apo për realizimin e
së cilës nevojitet parashtrimi i saj, quhet e kryer në momentin kur gjykata në letrën e tillë e venë
vendimin për kalimin dhe letrën e pajisur me vendimin e tillë ia dorëzon propozuesit të përmbarimit.
46
Neni 125
Detyrimet e debitorit ekzekutiv dhe të propozuesit të përmbarimit
125.1 Debitori ekzekutiv ka për detyrë që në afatin e caktuar nga gjykata, e me kërkesën e propozuesit
të përmbarimit në të cilin është bartur kredia, t’i jep shpjegime propozuesit të përmbarimit që i janë të
nevojshme për realizimin e kredisë së tillë dhe t’ia dorëzojë dokumentet që kanë të bëjnë me këtë
kredi.
125.2 Propozuesi i përmbarimit në të cilin është bartur vetëm një pjesë nga kredia, ka për detyrë që në
qoftë se debitori i përmbarimit e kërkon këtë, brenda afatit të cilin e cakton gjykata të jep garancion se
pas realizimit të kredisë së tillë, do t’i kthejë dokumentet që kanë të bëjnë me kredinë.
125.3 Gjykata, me propozimin e propozuesit të përmbarimit, do ta zbatojë përmbarimin e
detyrueshëm kundër debitorit ekzekutiv për dorëzimin e dokumenteve, po qe se ai vetë nuk i dorëzon.
125.4 Dorëzimin e dokumenteve që ndodhen të personi i tretë, propozuesi i përmbarimit mund ta
kërkojë me anë të padisë, po qe se këtë të drejtë e ka debitori ekzekutiv.
125.5 Në dokumentin që i dorëzohet propozuesit të përmbarimit, gjykata do të shënoj se është kryer
kalimi i kredisë për të cilën është caktuar përmbarimi.
Neni 126
Depozitimi i të hollave në gjykatë
126.1 Debitori i debitorit ekzekutiv të cilit i është dorëzuar aktvendimi për përmbarimin, apo
aktvendimi i posaçëm për kalimin, e përmbushë obligimin e vet duke depozituar shumën e të hollave,
apo letrat me vlerë, në gjykatën e zbatimit të procedurës përmbarimore.
126.2 Në qoftë se me qëllim të realizimit të kredisë në të holla të kaluara, propozuesi i përmbarimit
është dashur të fillojë procedurë gjyqësore apo procedurë tjetër, atëherë gjykata apo organi tjetër që
zhvillon procedurën, në vendimin me të cilin e miraton kërkesën e propozuesit të përmbarimit do ta
urdhërojë debitorin e debitorit që shumën e detyruar ta depozitoj në gjykatën e përmbarimit.
126.3 Në bazë të vendimit me të cilin debitori i debitorit është urdhëruar që shumën e detyruar ta
depozitoj në gjykatën e përmbarimit, sipas propozimit të propozuesit të përmbarimit në të cilin është
bartur kredia, do të zbatohet përmbarimi kundër debitorit të debitorit dhe të hollat e realizuar me këtë
përmbarim pas pagimit të shpenzimeve procedurale sipas detyrës zyrtare, do t’i dërgohen gjykatës
përmbarimore.
K A L I M I I K R E D I S ث P ث R A R Kث T I M
Neni 127
Autorizimet e propozuesit të përmbarimit
127.1 Me kalimin e kredisë me qëllim arkëtimi, autorizohet propozuesi i përmbarimit që të kërkojë
nga debitori i debitorit p përmbarimore pagimin e shumës së shënuar në aktvendimin e përmbarimit,
47
apo në aktvendimin e posaçëm për kalimin, në qoftë se kjo shumë është bërë e kërkueshme, t’i kryejë
të gjitha veprimet e nevojshme për ruajtjen dhe realizimin e kredisë së kaluar, si dhe t’i shfrytëzojë të
gjitha të drejtat lidhur me pengun të dhënë për sigurimin e kredisë së këtillë.
127.2 Me kalimin e kredisë me qëllim arkëtimi, propozuesi i përmbarimit nuk ka të drejtë që në barrë
të debitorit ekzekutiv të lidhë ujdi, apo që debitorit të debitorit t’ia falë borxhin, ose që të disponoj me
kredinë e kaluar, si dhe që me debitorin e debitorit të merret vesh që vendimin për kredinë, po qe se
është kontestuese ajo ta nxjerrë arbitrazhi.
127.3 Propozuesit të përmbarimit në të cilin është bartur kredia për arkëtim, debitori i debitorit mund
t’ia bëjë vetëm ato prapësime që do të mund t’ia bënte debitorit të ekzekutimit.
127.4 Cedimi i kredisë së bartur i bërë nga debitori ekzekutiv pas kalimit të saj, nuk ka efekt juridik
kundrejt të drejtave që i ka fituar propozuesi i përmbarimit në momentin e kalimit të saj.
Neni 128
Kalimi për arkëtim të kredisë së regjistruar në librin publik
Kalimi me qëllim arkëtimi të kredisë së regjistruar në librin publik, shënohet në të sipas detyrës
zyrtare.
Neni 129
Kushtëzimi i debisë së debitorit të debitorit me dorëzimin e sendit
129.1 Në qoftë se debia e debitorit të debitorit për pagimin e borxhit varet nga detyrimi i debitorit që
t’ia dorëzojë sendin e caktuar i cili ndodhet në posedimin e debitorit të përmbarimit, e ky detyrim
është vërtetuar se ekziston me vendim të formës së prerë, gjykata me propozimin e propozuesit të
përmbarimit të cilit i është kaluar kredia me qëllim të arkëtimit, do ta urdhërojë debitorin e
përmbarimit që t’ia dorëzoj sendin gjykatës me qëllim që kjo t’ia dorëzojë atë debitorit të debitorit.
129.2 Me kërkesën e propozuesit të përmbarimit, gjykata ndaj debitorit që nuk e ka dorëzuar sendin
brenda afatit të caktuar, do të zbatojë përmbarimin me qëllim të dorëzimit të sendit .
Neni 130
Njoftimi i debitorit për padinë me qëllim arkëtimi të kredisë së kaluar
Propozuesi i përmbarimit që e ka ngritur padinë me qëllim të arkëtimit të kredisë që i është kaluar, ka
për detyrë që pa vonesë ta njoftojë debitorin për procesin kontestimor të filluar, sepse në të kundërtën i
përgjigjet debitorit për dëmin që i është shkaktuar nga mos njoftimi.
48
Neni 131
Vonesa në arkëtimin e kredisë së kalur
131.1 Propozuesi i përmbarimit që nuk kujdeset si duhet për arkëtimin e kredisë së bartur, përgjigjet
për dëmin që me këtë gjë i është shkaktuar propozuesit tjetër të përmbarimit që e ka të drejtën e
pengut, apo të drejtën tjetër që shlyhet nga kredia.
131.2 Në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni, gjykata me propozim të propozuesit tjetër të përmbarimit,
mund ta prishë aktvendimin për kalimin e kredisë në propozuesin e përmbarimit të parë dhe kredinë
t’ia kalojë propozuesit tjetër të përmbarimit.
Neni 132
Pagimi i propozuesit të përmbarimit
Propozuesi i përmbarimit në të cilin është kaluar kredia për arkëtim, konsiderohet i përmbushur në
lartësinë në të cilën e ka arkëtuar kredinë e këtillë.
Neni 133
Arkëtimi i shumës më të madhe se që i takon propozuesit të përmbarimit
133.1 Propozuesi i përmbarimit i cili nga kredia që i është kaluar e ka arkëtuar shumën ma të madhe se
që është kërkesa e tij, ka për detyrë që atë pjesë të kredisë ta depozitojë në gjykatë.
133.2 Tepricën e tillë gjykata ua dorëzon kreditorëve të tjerë të siguruar me anë të pengut, si dhe
debitorit të përmbarimit, po qe se u takon e drejta për një gjë të tillë.
133.3 Propozuesit të përmbarimit që e ka depozituar tepricën e shumës së arkëtuar, gjykata ia kthen
garancionin e depozituar.
K A L I M I I K R E D I S ث N ث V E N D T ث P A G E S ث S
Neni 134
Kalimi i kredisë së sekuestruar
134.1 Kredia e sekuestruar kalon me bartjen në vend të pagesës në propozuesin e përmbarimit, deri në
shumën e bartuur me efekt të cedimit të kredisë me shpërblim.
134.2 Në qoftë se kredia e bartur është e siguruar me të drejtën e pengut të regjistruar në librin publik,
gjykata sipas detyrës zyrtare, do t’i kalojë të drejtat e debitorit të përmbarimit në propozuesin e
përmbarimit dhe do ta fshijë të drejtën e pengut të regjistruar në dobi të debitorit të përmbarimit.
49
134.3 Propozuesi i përmbarimit në të cilin është bërë kalimi i kredisë në vend të pagimit, konsiderohet
i përmbushur edhe me vetë faktin e kalimit, në lartësinë e kësaj kredie të bartur.
134.4 Me dispozitat e paragrafit 3 të këtij neni, nuk preken rregullat për përgjegjësinë e debitorit të
përmbarimit për vërtetësinë dhe realizueshmërinë e kredisë së bartur.
Përmbarimi në të ardhurat personale dhe në të ardhurat tjera të përhershme në të holla
Neni 135
Aplikimi i dispozitave të kreut dhjetë
Lidhur me përmbarimin për të ardhurat personale dhe për të ardhurat tjera të përhershme në të holla,
aplikohen dispozitat e nen. 102 deri në nenin134 të këtij ligji, po qe se me dispozitat e nen. 136 deri në
nenin143 të këtij ligji, nuk është paraparë diç tjetër.
Neni 136
Aktvendimi për përmbarimin
136.1 Me aktvendimin për përmbarimin në të ardhurat personale caktohet sekuestrimi i pjesës së
caktuar i të ardhurave personale dhe urdhërohet punëdhënësi i cili debitorit të përmbarimit, ia paguan
ato që shuma e të hollave për të cilën është caktuar përmbarimi t’i paguhet propozuesit të përmbarimit
që nga momenti në të cilin bëhet i formës së prerë aktvendimi për përmbarimin, po qe se me këtë ligj
nuk parashihet ndonjë mënyrë tjetër e veprimit.
136.2 Punëdhënës sipas këtij ligji quhet organi shtetëror, personi juridik, apo personi tjetër i cili
debitorit të përmbarimit i paguan të ardhura personale.
136.3 Aktvendimi për përmbarimin i përket edhe rritjes së të ardhurave që mund të bëhet pas
dorëzimit të aktvendimit për përmbarimin, si dhe të gjitha të ardhurave të tjera të debitorit të
përmbarimit në bazë të punës.
136.4 Të ardhura personale në kuptimin e këtij ligji quhen të ardhurat e caktuara me anë të dispozitave
për punën.
Neni 137
Përmbarimi kur të drejtën e ushqimit ligjor e kanë më tepër persona
137.1 Në qoftë se të drejtën e ushqimit ligjor, respektivisht të drejtën e rentës për ushqimin e humbur
për shkak të vdekjes së dhënësit të ushqimit ndaj të njëjtit debitor të përmbarimit e kanë disa persona,
ndërsa shuma e gjithmbarshme e kërkesave të tyre e tejkalon pjesën e të ardhurave personale që mund
të jetë objekt përmbarimi të detyrueshëm, atëherë përmbarimi caktohet dhe zbatohet në dobi të secilit
nga ta, në përpjesëtim me madhësinë e kërkesave të tyre.
50
137.2 Në qoftë se pas fillimit të zbatimit të përmbarimit për të ardhurat personale, respektivisht për të
ardhurat e tjera të përhershme në të holla, paraqitet propozimi i ri për përmbarim për kredinë nga
paragrafi 1 i këtij neni, gjykata do ta ndryshojë sipas detyrës zyrtare aktvendimin e nxjerrë më parë për
përmbarimin në kuptimin e paragrafit 1 të këtij neni dhe do ta caktojë shumën e cila në të ardhmen do
t’i paguhet secilit nga propozuesit e përmbarimit të detyrueshëm.
137.3 Në rastin nga paragrafi 2 i këtij neni, aktvendimi për përmbarimin duhet t’i dorëzohet edhe
propozuesit të mëhershëm të përmbarimit, i cili kundër këtij aktvendimi ka të drejtë prapësimi.
Neni 138
Vendi i pagesës
138.1 Kreditë për të cilat nuk është parashikuar pagesa në jo të gatshme, propozuesi i ekzekutimit i
arkëton drejtpërdrejt në arkën në të cilën debitorit i paguhen të ardhurat personale.
138.2 Propozuesi i përmbarimit ka të drejtë të kërkojë që shuma e ndalur t’i paguhet me anë të postës
në adresën që e tregon, apo në llogarinë e caktuar bankare, pas zbritjes së shpenzimeve të postës.
Neni 139
Pushimi i marrëdhënies së punës
139.1 Në qoftë se debitorit të përmbarimit i pushon marrëdhënia e punës, aktvendimi për përmbarimin
prodhon efekt juridik edhe ndaj punëdhënësit tjetër të i cili debitori krijon marrëdhënie pune, dhe ate
prej ditës në të cilën punëdhënësit të këtillë i është dorëzuar aktvendimi për përmbarimin.
139.2 Punëdhënësi i mëparshëm i debitorit, ka për detyrë që pa vonesë me anë të letrës rekomande t’ia
dërgojë aktvendimin për përmbarimin punëdhënësit të ri dhe për një gjë të tillë ta njoftojë gjykatën.
139.3 Punëdhënësi i mëparshëm ka për detyrë që ta njoftojë gjykatën pa vonesë për pushimin e
marrëdhënies së punës me debitorin, po qe se nuk i është i njohur punëdhënësi i ri, për të cilën gjë
gjykata do ta njoftojë propozuesin e përmbarimit, duke ia caktuar një afat brenda të cilit ky i fundit
duhet të mbledhë të dhëna për punëdhënësin e ri të debitorit të përmbarimit.
139.4 Po qe se propozuesi i përmbarimit nuk e njofton gjykatën për punëdhënësin e dytë brenda afatit
që ia ka caktuar, atëherë gjykata e pezullon procedurën e përmbarimit.
Neni 140
Përgjegjësia e punëdhënësit për mospagimin e kësteve të kërkueshme
140.1 Propozuesi i përmbarimit mund t’i propozojë gjykatës në procedurën e ekzekutimit që me anë të
aktvendimit, ta urdhërojë punëdhënësin e debitorit të përmbarimit që t’ia paguajë të gjitha këstet të
cilat nuk ia ka ndalur debitorit sipas aktvendimit për ekzekutimin.
51
140.2 Kërkesën nga paragrafi 1 të këtij neni, propozuesi i përmbarimit mund ta paraqesë deri në
përfundimin e procedurës përmbarimore.
140.3 Aktvendimi me të cilin miratohet kërkesa e propozuesit të përmbarimit e ka efektin juridik të
aktvendimit për përmbarimin.
Neni 141
Përgjegjësia e punëdhënësit për mos ndalimin e kësteve
Punëdhënësi i cili nuk ka vepruar sipas aktvendimit për përmbarimin, ose që nuk ka vepruar sipas neni
139, paragrafi 2 dhe 3 të këtij ligji, përgjigjet për dëmin që e ka pësuar propozuesi i përmbarimit nga
mosveprimi i tillë i tij.
Neni 142
Sekuestrimi me pëlqimin e debitorit
142.1 Debitori ka të drejtë që me anë të dokumentit të vërtetuar ta jep pëlqimin që me qëllim të
realizimit të kërkesës së kreditorit të tij, të sekuestrohet një pjesë e të ardhurave personale të tij dhe t’i
paguhet drejtpërdrejt kreditorit në mënyrën e caktuar në dokumentin e tillë.
142.2 Dokumenti nga paragrafi 1 i këtij neni e ka efektin juridik të aktvendimit për ekzekutimin.
142.3 Dokumentin nga paragrafi 1 të këtij neni, me efekte të dorëzimit të aktvendimit për
përmbarimin, punëdhënësit të debitorit ia dërgon kreditori me anë të letrës rekomande.
Përjashtimisht nga dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, sekuestrimi në bazë të pëlqimit të debitorit
nuk prodhon efekte juridike në zbatimin e përmbarimit për të ardhurat personale për përmbushjen e
kredisë në bazë të ushqimit ligjor, shpërblimit të dëmit të shkaktuar, cenimit të shëndetit, ose
zvogëlimit, respektivisht humbjes së aftësisë punuese dhe të shpërblimit të dëmit për bazën e humbjes
së ushqimit për shkak të vdekjes së dhënësit të ushqimit.
Neni 143
Zbatimi i dispozitave të këtij kreu
Dispozitat e këtij kreu të këtij ligji, zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe në procedurën e
përmbarimit për të ardhurat tjera të përhershme në të holla të debitorit të përmbarimit.
PثRMBARIMI PثR KREDINث SIPAS LLOGARISث Nث BANKث
Neni 144
Përmbarimi i detyrueshëm
52
144.1 Përmbarimi për realizimin e kredisë në të holla kundër debitorit të përmbarimit, mundë të
zbatohet për të gjitha mjetet monetare që i ka në llogaritë e tija në bankë, përveç rasteve kur me ligj
parashikohet ndryshe.
144.2 Me aktvendimin për përmbarimin në mjetet monetare që evidentohen në llogarinë e
transaksionit të debitorit, urdhërohet banka që shumën e të hollave për të cilën është caktuar
përmbarimi, ta kaloj nga llogaria e transaksioneve të debitorit në llogarinë e transaksioneve të
propozuesit të përmbarimit, kurse për kreditë për të cilat nuk është paraparë pagimi nëpërmjet
gjirollogarisë në bankë, që t’ia paguajë shumën e tillë propozuesit të përmbarimit me para të gatshme.
144.3 Përmbarimi për kredinë në të holla, e cila sipas kursimit të depozituar, llogarisë rrjedhëse, apo
gjirollogarisë, llogarisë devizore, apo llogarisë tjetër në bankë, duke përjashtuar llogarinë e
transaksionit të debitorit, i takon debitorit të përmbarimit dhe caktohet ashtu që me anë të aktvendimit
për përmbarimin, urdhërohet banka që shumën e të hollave për të cilën është caktuar përmbarimi, t’ia
paguaj propozuesit të përmbarimit posa të marrë formë të prerë aktvendimi për përmbarimin.
144.4 Aktvendimi nga paragrafi 3 i këtij neni, i ka efektet e aktvendimit për përmbarimin me të cilin
caktohet sekuestrimi i kredisë në të holla dhe kalimi për arkëtim.
144.5 Në aktvendimin për përmbarimin nga paragrafi l, 2 dhe 3 të këtij neni, shënohet numri i
llogarisë së debitorit nga i cili duhet bërë pagesa dhe numri i llogarisë së propozuesit të përmbarimit në
të cilin duhet bërë pagesa, apo mënyra tjetër e kryerjes së pagesës.
Neni 145
Detyrimi i dërgimit të të dhënave për llogarinë
145.1 Gjykata me anë të aktvendimit për përmbarimin do ta detyrojë bankën që të dërgojë njoftimin
për të gjitha ndryshimet në llogarinë e debitorit, po qe se nuk ekzistojnë mjete në llogarinë apo nëse
ato që ekzistojnë nuk janë të mjaftueshme për përmbushjen e kredisë së caktuar me aktvendimin për
përmbarimin. Njoftimi i përfshinë ndryshimet në llogarinë e debitorit për periudhën kohore prej 30
ditësh, nga dita e dorëzimit të aktvendimit për përmbarimin dhe duhet ta përmbajë secilin transaksion
në llogarinë, përfshire tërheqjen e parave të gatshme, derdhjen e mjeteve apo tërheqjen e tyre nga
llogaria e debitorit, si dhe kalimin e tyre brenda bankës apo ndërmjet bankave.
145.2 Të dhënat të cilat banka ia dërgon gjykatës e që kanë të bëjnë me kalimin e mjeteve monetare
ndër-bankare duhet të përmbajnë përveç tjerash, emrin e marrësit dhe numrin e llogarisë në bankën
pranuese.
Neni 146
Radha e pagesave
146.1 Banka e bënë pagesën me radhë sipas kohës së dorëzimit të aktvendimeve për përmbarimin,
përveç se kur me ligj parashikohet ndryshe.
53
146.2 Banka mbanë evidencë të veçantë për radhitjen e aktvendimeve për përmbarimin, sipas ditës dhe
kohës së pranimit dhe propozuesit të përmbarimit sipas kërkesës së tij, i jep vërtetim për vendin e
kredisë së tij në radhitjen e tillë.
146.3 Banka nuk mund ta zbatojë urdhrin e debitorit para se ta përmbushë kredinë e caktuar me
aktvendimin për përmbarimin, po qe se me ligj nuk është paraparë ndryshe
146.4 Me aktvendimin për përmbarimin barazohet dokumenti publik, për të cilin një gjë e tillë
parashihet me ligj të veçantë.
Neni 147
Pagesat periodike
147.1 Në qoftë se me anë të aktvendimit për përmbarimin, banka është urdhëruar që të bëjë pagesa të
shumave të caktuara në periudha kohore të caktuara, atëherë debitori duhet bërë pagesat në pajtim me
urdhëresën nga aktvendimi për përmbarimin.
147.2 Në rastet nga paragrafi 1 të këtij neni, radha e pagesave të kësteve të ardhshme llogaritet sipas
kohës së dorëzimit të aktvendimit për përmbarimin.
147.3 Banka e mbanë evidencën e posaçme të aktvendimeve për përmbarimin me të cilat janë
urdhëruar pagesat e ardhshme periodike.
Neni 148
Veprimi në rastet kur nuk ka mjete në llogari
148.1 Në qoftë se në llogarinë e shënuar në aktvendimin për përmbarimin nuk ka mjete, banka në
llogarinë e tillë do t’i bartë mjetet monetare të debitorit nga llogaritë tjera që ai i ka të kjo bankë. Një
gjë të tillë banka e bënë sipas radhës që e cakton propozuesi i përmbarimit dhe në shumat e caktuara
me aktvendimin për përmbarimin.
148.2 Po qe se banka nuk arrin që në tërësi ta përmbushë kredinë përmbarimore nga shkaku i
mosekzistimit të mjeteve të mjaftueshme në llogarinë e debitorit, atëherë ajo do ta mbajë në evidencë
të posaçme dhe sipas tij do ta bëjë bartjen posa të arrijnë mjete në llogari, përveçse kur me
aktvendimin për përmbarimin parashihet ndryshe.
148.3 Për faktin e mosekzistimit të mjeteve në llogarinë e debitorit, banka pa vonesë duhet ta njoftojë
gjykatën. Bashkë me njoftimin banka ia dërgon gjykatës edhe njoftimin për ndryshimet në gjendjen e
llogarisë së debitorit.
54
Neni 149
Veprimi në rast të pengesave për kryerjen e përmbarimit
149.1 Nëse banka konsideron se ekzistojnë pengesa ligjore, apo pengesa të tjera për përmbarimin
sipas dispozitave të këtij kreu të këtij ligji, atëherë ajo do ta mbajë aktvendimin për përmbarimin, do ta
kryejë sekuestrimin e mjeteve të debitorit dhe do ta njoftojë gjykatën për ekzistimin e pengesave për
përmbarim.
149.2 Po qe se është fjala për pengesa të natyrës afatgjata, gjykata do ta pezullojë procedurën
përmbarimore, kurse në rastet e shkaqeve të tjera ajo e njofton propozuesin e përmbarimit dhe bankën
për veprimet e mëtutjeshme.
Neni 150
Përmbarimi ndaj debitorit me përgjegjësi solidare
150.1 Në qoftë se në bazë të dokumentit përmbarimorë dy apo më tepër debitor janë përgjegjës
solidar, atëherë gjykata sipas kërkesës së propozuesit të përmbarimit, kundër tyre e nxjerrë vetëm një
aktvendim për përmbarimin, me të cilin bëhet sekuestrimi i llogarisë së debitorëve në shumat e
caktuara me anë të aktvendimit për përmbarimin.
150.2 Propozuesi mund ta caktojë në propozimin për përmbarimin radhën e debitorëve sipas të cilës
do të bëhet marrja e mjeteve nga debitorët, e në qoftë se ai nuk e ka bërë këtë, marrja e mjeteve do të
bëhet sipas asaj radhe që janë përmendur debitorët në propozimin për përmbarim.
150.3 Në qoftë se në rastin nga paragrafi 2 i këtij neni, në llogarinë e debitorit solidar nuk ka mjete të
mjaftueshme për përmbushjen e detyrimit, banka ia dërgon aktvendimin për përmbarimin për zbatim
bankës së debitorit tjetër solidar, bashkë me raportin për përmbarimin e kryer deri në atë moment, dhe
për këtë ajo duhet ta njoftojë pa vonesë edhe gjykatën.
Neni 151
Përmbarimi nga llogaritë e personave juridik
Në qoftë se debitori me cilësi të personit juridik ka mjete monetare në disa llogari të një banke apo më
tepër sosh, atëherë përmbarimi kryhet me anë të zbatimit në mënyrë të përshtatshme të dispozitave të
nenit 150 të këtij ligji.
Neni 152
Përmbarimi për mjetet në llogarinë devizore
Në qoftë se përmbarimi bëhet me qëllim të përmbushjes së kredisë në mjete tjera të hollash, mjetet nga
llogaria devizore të debitorit barten të përllogaritura në Euro, sipas kursit në ditën e bartjes, në dobi të
llogarisë së debitorit të përmbarimit.
55
Neni 153
Përmbarimi për realizimin e kredisë në valutë të huaj
153.1 Në qoftë se kredia e konstatuar në dokumentin ekzekutiv përbëhet nga të hollat në valutë të
huajë dhe po qe se debitori e ka llogarinë devizore në valutë të tillë, me aktvendimin për përmbarimin
urdhërohet banka të e cila ndodhet llogaria devizore e debitorit, që ta bartë shumën përkatëse në valutë
të huajë, nga llogaria e debitorit në llogarinë e propozuesit të përmbarimit, ose që pagesën në valutë të
huajë ta bëjë në ndonjë mënyrë tjetër të lejueshme me ligj.
153.2 Propozuesi i përmbarimit mund të kërkojë që përmbarimi për përmbushjen e kredisë së tij në
valutën e huajë të caktuar, të lejohet dhe zbatohet në llogaritë tjera, apo në sendet tjera të debitorit, si
përmbarim për realizimin e kredisë së tij në shumën që është e nevojshme për blerjen e mjeteve
devizore të detyruara nga personi i autorizuar
153.3 Dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni, zbatohen edhe në rastet në të cilat përmbarimi
caktohet kundër debitorëve që nuk janë persona juridik.
Neni 154
Sekuestrimi i llogarisë me pëlqimin e debitorit
154.1 Debitori ka të drejtë që me anë të dokumentit të vërtetuar ta jep pëlqimin që me qëllim të
përmbushjes së kërkesës së kreditorit, të sekuestrohet llogaria e caktuar e tij të banka dhe që mjetet në
të holla nga llogaria e tillë, në pajtim me deklaratën e tij të përmbajtur në dokumentin e vërtetuar,
drejtpërdrejtë nga llogaria t’i paguhen kreditorit. Dokumenti i verifikuar i prodhon efektet juridike që i
prodhon aktvendimi i formës së prerë për përmbarimin me të cilin sekuestrohet kredia sipas llogarisë
dhe bartet në propozuesin e përmbarimit për arkëtim.
154.2 Dokumentin nga paragrafi 1 të këtij neni, bankës ia dorëzon kreditori me efekt të dorëzimit të
aktvendimit gjyqësor të përmbarimit, drejtpërdrejtë në administratën e saj, apo me anë të letrës
rekomande.
154.3 Në përmbarimin nga paragrafi 1 të këtij neni, në mënyrë të përshtatshme aplikohen dispozitat e
nenit 142 të këtij ligji.
Neni 155
Përgjegjësia e bankës për dëmin e shkaktuar
Banka e cila nuk vepron në pajtim me aktvendimin për përmbarimin dhe urdhëresat tjera të gjykatës,
përgjigjet për dëmin që i shkaktohet propozuesit të përmbarimit sipas rregullave të përgjithshme të së
drejtës civile për shpërblimin e dëmit.
56
Neni 156
Zbatimi i dispozitave të kreut dhjetë të këtij ligji
Në procedurën e përmbarimit për kredinë sipas llogarisë në bankë, në mënyrë të përshtatshme
zbatohen dispozitat e këtij ligji për përmbarimin për kredinë në të holla të debitorit të përmbarimit
(nenet 102 – 143) .
K R E U XI
PثRMBARIMI MBI AKSIONET DHE PJESثT Nث SHOQثRINث TREGTARE
Neni 157
Kompetenca territoriale
157.1 Për vendosje mbi propozimin për përmbarim mbi aksionet dhe për letrat tjera me vlerë të
regjistruara (në testin e mëposhtëm: aksionet), si dhe për pjesën themeluese ose në pjesën tjetër në
shoqërinë tregtare dhe për zbatimin e përmbarimit të tillë, e kompetencës territoriale është gjykata në
rajonin e të cilës ndodhet vendbanimi, respektivisht selia e debitorit si pronarë i aksionit apo i pjesës
në shoqërinë tregtare.
157.2 Në rast se debitori nuk e ka vendbanimin, respektivisht vendqëndrimin, apo selinë në territorin e
Kosovës, e kompetencës tokësore është gjykata sipas selisë së emitentit të letrave me vlerë,
respektivisht selisë së personit juridik në të cilin debitori e ka pjesën e pronësisë.
Neni 158
Veprimet përmbarimore
158.1 Mbi aksionet përmbarimi zbatohet me anë të sekuestrimit të aksioneve, me vlerësimin e tyre dhe
me përmbushjen e kredisë së propozuesit të përmbarimit. Përjashtimisht, aksioni me kërkesë të
propozuesit të përmbarimit dhe me pëlqimin e debitorit mund të kalohet në propozuesin e përmbarimit
në vlerën nominale të saj, në vend të pagesës.
158.2 Për pjesën e pasurisë së debitorit në shoqërinë tregtare, përmbarimi zbatohet me anë
sekuestrimit të pjesës, me vlerësimin dhe shitjen e saj, si dhe me përmbushjen e kredisë së kreditorit.
158.3 Veprimet përmbarimore të parapara në këtë nen, kryhen edhe po qe se me anë të kontratës, apo
me anë të rregullave të tjera juridike të personit juridik është kufizuar, apo ndaluar tjetërsimi i
aksioneve, apo pjesëve në shoqërinë tregtare.
57
Neni 159
Sekuestrimi i aksioneve
159.1 Sekuestrimi i aksioneve bëhet me dorëzim të aktvendimit për përmbarimin, institucionit që
mbanë regjistrin e letrave me vlerë. Në të njëjtën kohë aktvendimi për përmbarimin i dërgohet edhe
depozitarit dhe emitentit të aksioneve.
159.2 Në momentin e kryerjes së sekuestrimit, propozuesi i përmbarimit e fiton të drejtën e pengut
mbi aksionet e sekuestruara.
159.3 Regjistri i letrave me vlerë, ka për detyrë që në Regjistër të konstatoj se është krijuar e drejta e
pengut në dobi të propozuesit të përmbarimit në momentin kur i është dorëzuar aktvendimi për
përmbarimin. Regjistri i aksioneve ka për detyrë që pa vonesë ta njoftojë gjykatën për pengesat ligjore
për themelimin e të drejtës së pengut.
159.4 Pas regjistrimit të sekuestrimit në regjistrin e letrave me vlerë, Regjistri nuk guxon që në lidhje
me aksionet e sekuestruara të bëjë në të kurrfarë regjistrimi në bazë të tjetërsimit të tyre nga ana e
debitorit.
159.5 Regjistri ka për detyrë që pa vonesë, ta njoftojë gjykatën për cilindo ndryshim lidhur me
aksionet e sekuestruara, posaçërisht për përmbarimin e detyrueshëm me qëllim të përmbushjes së
ndonjë kredie tjetër, apo për sigurimin e kredisë së tillë.
159.6 Debitorit nuk i lejohet disponimi me aksionet e sekuestruara. Vërejtja për ndalimin e tillë dhe
për pasojat juridike ndëshkuese në rast të mosrespektimit të vërejtjes së tillë do të shënohet në
aktvendimin për përmbarimin.
Neni 160
Vlerësimi dhe shitja e aksioneve të sekuestruara
160.1 Aksionet të cilat sipas ligjit dhe akteve tjera juridike për letrat me vlerë detyrimisht vihen në
qarkullim në bursë, apo në ndonjë treg publik tjetër, shiten ashtu siç është paraparë me Ligjin për letrat
me vlerë, me ndërmjetësimin e ndërmjetësit tregtar që e zgjedhë gjykata pasi të bëhet i ekzekutueshëm
aktvendimi për përmbarimin.
160.2 Aksionet të cilat sipas ligjit dhe akteve tjera juridike për letrat me vlerë detyrimisht nuk vihen në
qarkullim në bursë apo në tregun tjetër publik, shiten në ankand publik apo me anë ujdisë së
drejtpërdrejt. Me anë të ujdisë së drejtpërdrejt aksionet i shet përmbaruesi gjyqësor apo personi i
autorizuar për shitjen e aksioneve të cilit gjykata ia ka besuar shitjen.
160.3 Përmbaruesi gjyqësor apo personi i autorizuar për shitjen e aksioneve, lidhin kontratën për
shitjen e aksioneve në emër të debitorit në mbështetje të konkluzionit të gjykatës i cili i autorizon për
një gjë të tillë.
160.4 Po qe se aksionet shiten në ankand publik, apo me anë të ujdisë së drejtpërdrejt, atëherë
vlerësimi, caktimi i çmimit të shitjes dhe shitja e aksioneve, bëhet duke u zbatuar në mënyrë të
përshtatshme dispozitat e kreut nëntë të këtij ligji për përmbarimin në sendet e luajtshme të debitorit.
58
160.5 Në qoftë se aksionet nga paragrafi 1 i këtij neni nuk shiten brenda afatit dy mujor nga dita e
ofertës së parë për shitje në bursë, apo në rast të tentimit të pasuksesshëm për shitje nga paragrafi 2,
atëherë propozuesi i përmbarimit mund ta kërkojë përmbarimin me anë të kalimit të aksioneve në
pronësi të tij, në vend të pagesës.
160.6 Aktvendimi për kalimin e aksioneve në pronësi të propozuesit të përmbarimit i bashkëngjitet
regjistrit të letrave me vlerë.
160.7 Gjykata ka për detyrë që ta njoftojë propozuesin e përmbarimit për të drejtën që ta propozoj
kalimin e aksioneve në pronësi të tij, po qe se ato nuk shiten brenda afatit të paraparë ne paragrafin 5
të këtij neni. Me atë rast gjykata e thërret propozuesin e përmbarimit që brenda afatit të cilin ia cakton
ta paraqesë kërkesën për kalimin e aksioneve në pronësi të tij.
160.8 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit nuk e paraqet kërkesën nga paragrafi 7 i këtij neni, gjykata
e pezullon procedurën e përmbarimit.
Neni 161
Përmbushja e kredisë së propozuesit të përmbarimit
161.1 Përmbushja e kredive në procedurën e sekuestrimit dhe shitjes së aksioneve të debitorit bëhet
me anë të zbatimit të përshtatshëm të dispozitave të kreut nëntë të këtij ligji, të parapara për
përmbarimin për sendet e luajtshme të debitorit.
161.2 Në mënyrë të përshtatshme zbatohen dispozitat e kreut nëntë të këtij ligji, të parapara për
përmbarimin për sendet e luajtshme edhe kur vendoset kalimi i aksioneve të debitorit, që nuk kanë
mundur të shiten në pronësi të propozuesit të përmbarimit.
Neni 162
Përmbarimi për pjesën e pasurisë së debitorit në shoqërinë tregtare
162.1 Sekuestrimi i pjesë në shoqërinë tregtare, bëhet me anë të dorëzimit të aktvendimit për
përmbarimin në gjykatën e regjistrimeve, respektivisht në organin kompetetent tjetër regjistrues, me
qëllim të shënimit të së drejtës së pengut.
162.2 Debitori i përmbarimit nuk ka të drejtë të disponoj me pjesën e sekuestruar të pasurisë së tij në
shoqërinë tregtare.
162.3 Vlerësimi dhe shitja e pjesës në shoqërinë tregtare bëhet duke u zbatuar në mënyrë të
përshtatshme me dispozitat e këtij ligji që vlejnë për vlerësimin dhe shitjen e sendeve të debitorit, por
më parë gjykata duhet t’i njoftojë pjesëtarët e shoqërisë tregtare dhe shoqërinë tregtare për caktimin e
shitjes së pjesës, duke i thirrur njëherit që brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e njoftimit, që të
deklarohen për ekzistimin e interesit për blerjen e pjesës së pasurisë së debitorit.
59
K R E U XII
PثRMBARIMI Nث KREDINث PثR DORثZIMIN E SENDEVE
Neni 163
Kompetenca territoriale
Për të vendosur për propozimin për përmbarimin për kredinë e debitorit që t’i dorëzohet sendi i
caktuar i luajtshëm ose i paluajtshëm, apo sasia e caktuar e sendeve të luajtshme dhe për zbatimin e
këtij përmbarimi, e kompetencës tokësore është gjykata në territorin e së cilës ndodhen këto sende.
Neni 164
Aplikimi i dispozitave për përmbarimin për kredinë në të holla
Dispozitat e këtij ligji për përmbarimin për kredinë në të holla zbatohen përshtatshmërish edhe në
rastin e përmbarimit për kredinë që të dorëzohen sendet e luajtshme ose paluajtshmëria, po qe se me
dispozitat e këtij kreu nuk është caktuar ndryshe.
Neni 165
Mënyra e zbatimit të përmbarimit
Përmbarimi në kredinë e debitorit nga neni 163 i këtij ligji, zbatohet me sekuestrimin e kësaj kredie,
me kalimin e saj në propozuesin e përmbarimit dhe me shitjen e sendeve të tilla.
Neni 166
Efekti i kalimit
Kalimi i kredisë së sekuestruar të debitorit ka efekt juridik të kalimit të kredisë në të holla të debitorit
për arkëtim.
Neni 167
Mosqenia e arritshme e kredisë
Në qoftë se kredia e debitorit të përmbarimit ende nuk është bërë e arritshme , atëherë gjykata do të
urdhërojë debitorin që sendet t’i dorëzojë pasi të bëhet e kërkueshme kredia.
60
Neni 168
Padi kundër debitorit të debitorit
Kundër debitorit të debitorit i cili nuk tregohet i gatshëm që sendet t’ia dorëzojë propozuesit të
përmbarimit, atëherë ky i fundit ka të drejtë që pasi të bëhet i formës së prerë aktvendimi për kalimin e
kredisë, me padi ta kërkojë dorëzimin e sendeve, po qe se për detyrimin e dorëzimit nuk ka dokument
përmbarimorë.
Neni 169
Dorëzimi i sendeve të luajtshme për ruajtje
Me aktvendimin me të cilin caktohet kalimi i kredisë së debitorit, gjykata do ta urdhërojë debitorin e
debitorit me kërkesën e propozuesit të përmbarimit, që sendet e luajtshme me të cilat ka të bëjë kredia
t’i ruajë vetë po qe se dëshiron, respektivisht t’ia dorëzojë ato personit zyrtar ose personit tjetër për
ruajtje.
Neni 170
Zbatimi i dispozitave për ruajtjen e sendeve të inventarizuara
Për ruajtjen e sendeve të luajtshme nga neni 169 i këtij ligji, në mënyrë të përshtatshme zbatohen
dispozitat e nenit 83 të këtij ligji, të parapara për ruajtjen e sendeve të luajtshme të debitorit të
inventarizuara.
Neni 171
Shitja e sendeve dhe realizimi i kredisë së propozuesit të përmbarimit
Shitja e sendeve të luajtshme që i janë dorëzuar personit zyrtar, ose personit tjetër nga neni 170 të këtij
ligji, si dhe realizimi i kredisë së propozuesit të përmbarimit, bëhet sipas dispozitave të parapara në
kreun IX të këtij ligji.
Neni 172
Dorëzimi i sendit të paluajtshëm propozuesit të përmbarimit
172.1 Me aktvendimin me të cilin caktohet kalimi i kredisë së debitorit, gjykata e urdhëron debitorin e
debitorit që paluajtshmërinë me të cilën ka të bëjë kredia e këtillë, t’ia dorëzojë propozuesit të
përmbarimit.
172.2 Propozuesi i përmbarimit ka për detyrë që me paluajtshmërinë të administrojë në emër dhe për
llogari të debitorit si ekonomist i mirë, respektivisht si nikoqir i mirë dhe që gjykatës me kërkesën e
saj, t’i japë llogari për administrimin.
61
Neni 173
Shitja e paluajtshmërisë
172.1 Propozuesi i përmbarimit ka të drejtë që me qëllim të realizimit të kredisë së tij, brenda afatit që
nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë nga dita në të cilën i është dorëzuar paluajtshmëria, t’i propozojë
gjykatës shitjen e kësaj paluajtshmërie.
172.2 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit nuk e kërkon shitjen e paluajtshmërisë brenda afatit të
paraparë në paragrafin 1 të këtij neni, gjykata do ta pezulloj përmbarimin dhe do t’i anulojë të gjitha
veprimet përmbarimore të kryera.
Neni 174
Aplikimi i dispozitave për përmbarimin për paluajtshmëritë
Shitja e sendit të paluajtshëm dhe realizimi i kredisë së propozuesit të përmbarimit bëhet sipas
dispozitave të këtij ligji, të parapara për përmbarimin për paluajtshmëritë.
K R E U XII
PثRMBARIMI PثR Tث DREJTAT TJERA PASURORE
Neni 175
Kompetenca territoriale
175.1 Për të vendosur për propozimin për përmbarim për të drejtën e patentit, perfeksionimin, ose
përmbarimin teknik, uzufruktin, ose për ndonjë të drejtë tjetër të ngjashme pasurore të debitorit dhe
për zbatimin e këtij përmbarimi, e kompetencës tokësore është gjykata në territorin e së cilës ndodhet
vendbanimi i debitorit të përmbarimit, e nëse debitori i përmbarimit nuk ka vendbanim në Kosovë,
është kompetente gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendqëndrimi i tij.
175.2 Dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, që kanë të bëjnë me vendbanimin dhe vendqëndrimin, në
mënyrë të përshtatshme zbatohen edhe lidhur me selinë e personit juridik.
Neni 176
Mënyra e zbatimit të përmbarimit
Përmbarimi për të drejtat pasurore nga neni 175 i këtij ligji zbatohet me anë të sekuestrimit të tyre, si
dhe me shëndrrimin e tyre në para, konform dispozitave të kreut IX të këtij ligji.
62
K R E U XIV
PثRMBARIMI PثR SENDET E PALUAJTSHME
1. D I S P O Z I T A T ث P ث R G J I T H S H M E
Neni 177
Kompetenca territoriale
Për të vendosur për propozimin për përmbarimin për sendin e paluajtshëm dhe për zbatimin e
aktvendimit për përmbarimin, e kompetencës tokësore është gjykata në territorin e së cilës ndodhet
paluajtshmëria.
Neni 178
Veprimet ekzekutive
Përmbarimi për paluajtshmërinë zbatohet me shënimin e e përmbarimit në librin publik të
palujtshmërive, me përcaktimin e vlerës së paluajtshmërisë, me shitjen e paluajtshmërisë dhe me
pagimin e propozuesit të përmbarimit nga shuma e të hollave e fituar nga shitja.
Neni 179
Paluajtshmëria si objekt i përmbarimit
179.1 Po qe se me dispozita ligjore nuk është paraparë ndryshe, objekt përmbarimi mund të bëhet
vetëm paluajtshmëria si tërësi e caktuar me anë të dispozitave të cilat e rregullojnë pronësinë dhe të
drejtat e tjera sendore, si dhe librat publik të paluajtshmërive.
179.2 Pjesa në bashkëpronësi e paluajtshmërisë mund të bëhet objekt i posaçëm i ekzekutimit (pjesa
ideale e bashkëpronësisë në paluajtshmërinë) lidhur me të cilën në mënyrë të përshtatshme aplikohen
rregullat e këtij ligji për përmbarimin për sendet e paluajtshme.
Neni 180
Paluajtshmëria në bashkëpronësi të debitorit
180.1 Në rast të procedurës përmbarimore për pjesën e bashkëpronësisë, e me kërkesë të propozuesit
të përmbarimit të debitorit apo të bashkëpronarit tjetër, gjykata në aktvendimin për përmbarimin do të
caktojë që për shitje të ofrohet sikurse sendi i paluajtshëm në tërësi, ashtu edhe pjesa e
bashkëpronësisë që është objekt përmbarimi.
63
180.2 Në aktvendimin për përmbarimin, gjykata duhet të theksojë se do të vendosë varësisht nga
përmbushja e kushteve nga paragrafi 3 i këtij neni, me anë të konkluzionit se a do të shitet e gjithë
paluajtshmëria, apo vetëm pjesa në bashkëpronësi e tij.
180.3 Po qe se çmimi i shitjes së pjesës në bashkëpronësi të paluajtshmërisë, do të ishte dukshëm më i
lartë në rast të shitjes së gjithë sendit të paluajtshëm, atëherë gjykata do ta caktojë shitjen e gjithë
sendit të paluajtshëm, duke vepruar sikur të ishte fjala për kërkesën e bashkëpronarit për ndarjen e
sendit të pandashëm fizikisht, ashtu siç është paraparë me rregullat me të cilat janë të rregulluara
marrëdhëniet bashkëpronësore. Në aktvendimin për përmbarimin, gjykata do të theksojë se shënimi i
përmbarimit i përket paluajtshmërisë si tërësi.
180.4 Në rastin nga paragrafi 3 i këtij neni, bashkëpronari që nuk është debitor i përmbarimit ka të
drejtë që t’i paguhet vlera e pjesës së tij nga shuma e të hollave të fituara me shitjen e paluajtshmërisë
para se t’i përmbushet kredia propozuesit të përmbarimit dhe personave të tjerë të cilët realizojnë
kërkesa në procedurën e përmbarimit, si dhe para se të paguhen shpenzimet e procedurës
përmbarimore.
180.5 Bashkëpronarët që nuk janë debitor në procedurën e përmbarimit kanë të drejtë që të kërkojnë
që paluajtshmëria që është objekt përmbarimi t’u jepet atyre po qe se e depozitojnë shumën e cila i
përgjigjet vlerës së pjesës së debitorit në paluajtshmërinë e tillë.
Neni 181
Udhëzimi për fillimin të procedurës kontestimore
181.1 Bashkëpronarin që nuk është debitor i përmbarimit të cilit i është kontestuar pjesa në
paluajtshmërinë që është bërë objekt përmbarimi, gjykata e udhëzon që të paraqet padi kundër
propozuesit të përmbarimit, por edhe kundër debitorit, po qe se edhe ky ia konteston të drejtën e tij me
qëllim që në procesin kontestimor ta provojë të drejtën e pretenduar. Nuk bëhet udhëzimi për ngritje të
padisë, po qe se bashkëpronari i tillë ka mundësi që në vetë procedurën përmbarimore ta provojë
ekzistimin e së drejtës së tij me anë të aktgjykimit të formës së prerë, dokumentit publik, ose
dokumentit jopublik, të vërtetuar sipas ligjit.
181.2 Për procesin kontestimor të filluar me padi, si dhe për të drejtën e bashkëpronarit që në të ta
kërkojnë shtyrjen e procedurës së përmbarimit të filluar, në mënyrë të përshtatshme zbatohen
dispozitat e këtij ligji me të cilat rregullohet veprimi i gjykatës sipas prapësimit të personit të tretë.
Neni 182
Pronarët e pasurisë së përbashkët
182.1 Dispozitat e neneve 180 dhe 181 të këtij ligji në mënyrë të përshtatur zbatohen edhe për pronarët
(bashkëpjesëtarët) e pasurisë së përbashkët. Në qoftë se midis debitorit të përmbarimit dhe pronarëve
të tjerë të pasurisë së përbashkët ka mosmarrëveshje lidhur me të drejtat e tyre në paluajtshmërinë e
përbashkët, atëherë gjykata pronarin e pasurisë së përbashkët i cili i konteston të drejtat e debitorit për
paluajtshmërinë e përbashkët, e udhëzon që të drejtat e veta t’i vërtetoj në procedurë kontestimore.
64
182.2 Në procesin kontestimor të filluar me padi, si dhe lidhur me të drejtat e pronarëve që në të ta
kërkojnë shtyrjen e procedurës së përmbarimit, në mënyrë të përshtatur zbatohen dispozitat e këtij
ligji, me të cilat është rregulluar veprimi i gjykatës sipas prapësimit të personit të tretë.
Neni 183
Veprimi në rast të ekzistimit të uzufruktit
Në qoftë se për sendin e paluajtshëm, ose në pjesën ideale të tij ekziston e drejta e uzufruktit, atëherë e
drejta e uzufruktit mund të bëhet objekt i përmbarimit të pavarur dhe debitori mund ta realizojë
kërkesën e tij nga frutat që i jep e drejta e tillë në bazë të ndonjë raporti juridik (qiraja etj...), dhe lidhur
me këtë zbatohen në mënyrë të përshtatur dispozitat e këtij ligji për përmbarimin për të drejtat (si
objekt përmbarimi).
Neni 184
Prova për pronësinë e debitorit
184.1 Bashkë me propozimin për përmbarimin për sendin e paluajtshëm, nevojitet që propozuesi i
përmbarimit të paraqesë ekstraktin nga libri publik i paluajtshmërive, si provë se paluajtshmëria është
regjistruar si pronësi e debitorit.
184.2 Në qoftë se e drejta në paluajtshmërinë nga paragrafi 1 i këtij neni, është regjistruar në librin
publik të paluajtshmërive në personin tjetër e jo në debitorin, atëherë mund të miratohet propozimi për
përmbarim, vetëm pasi të jetë konstatuar pronësia e debitorit sipas dispozitave të nenit 42 të këtij ligji
dhe të jenë plotësuar kushtet për ndryshimin e gjendjes në librin publik të paluajtshmërive.
184.3 Në qoftë se sendi i paluajtshëm nuk është i regjistruar në librin publik të paluajtshmërive,
atëherë në mënyrë të përshtatshme zbatohen dispozitat e këtij ligji që vlejnë për territoret ku nuk
ekzistojnë librat e tilla.
Neni 185
Ndryshimi i objektit të përmbarimit
185.1 Debitori i përmbarimit ka të drejtë që brenda afatit prej 7 ditësh nga dita në të cilën i është
dorëzuar aktvendimi për përmbarimin, të propozojë caktimin e përmbarimit në ndonjë objekt tjetër
përmbarimi. Propozimit të këtillë debitori ka për detyrë t’ ia bashkangjesë provën e duhur nga e cila
shihet se atij i takon e drejta e pretenduar për paluajtshmërinë tjetër, në bazë të cilës provë mund të
caktohet përmbarimi për paluajtshmërinë e këtillë kundër debitorit.
185.2 Gjykata do t’ia dërgojë propozimin e debitorit, propozuesit të përmbarimit i cili mund të
deklarohet rreth tij brenda shtatë ditësh nga dita e dorëzimit.
185.3 Brenda afatit nga paragrafi 2 i këtij neni, propozuesi i përmbarimit ka të drejtë që të paraqesë
kërkesë për pagimin e shpenzimeve të procedurës së filluar në palujtshmërinë, si dhe të kërkojë
65
depozitim të garancionit për shpërblimin e dëmit që mund ta pësojë nga shkaku i ndryshimit të objektit
të përmbarimit.
185.4 Për propozimin e debitorit gjykata vendosë me anë të aktvendimit, pasi t’i arrijë deklarimi i
propozuesit të përmbarimit, respektivisht pasi të skadojë afati i caktuar nga paragrafi 2 i këtij neni, për
paraqitjen e deklarimit.
Neni 186
Miratimi i propozimit për ndryshimin e objektit
186.1 Gjykata mund ta miratoj propozimin e debitorit për ndryshimin e objektit të ekzekutimit në
qoftë se bën të besueshëm se:
a) përmbarimi në sendin e paluajtshëm të propozuar nga kreditori, për të do të jetë shumë i
pavolitshëm;
b) për shkaqe të arsyeshme nuk ka mundur personalisht ta shëndrrojë në të holla paluajtshmërinë
të cilën e propozon si objekt të ri përmbarimi (dhe ta përmbushë kredinë e propozuesit të
përmbarimit);
c) kredia e propozuesit të përmbarimit mund të paguhet plotësisht nga objekti i ri propozuar.
186.2 Gjykata me vendimin e saj do ta refuzojë propozimin për ndryshimin e objektit të përmbarimit,
po qe se vlerëson se me një gjë të tillë përmbarimi do të zvarritej ose vështirësohej dukshëm,
respektivisht po qe se propozuesi i përmbarimit me ndryshimin e objektit të përmbarimit do të pësonte
dëmtim të dukshëm.
186.3 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit në paluajtshmërinë për të cilën e ka kërkuar përmbarimin,
e ka fituar para se ta ketë filluar procedurën ekzekutive të drejtën e pengut për sigurimin e kredisë së
vet, atëherë pa pëlqimin e tij, përmbarimi nuk mund të caktohet në ndonjë objekt tjetër përmbarimi.
186.4 Në aktvendimin për ndryshimin e objektit të përmbarimit, gjykata e cakton përmbarimin në
objektin tjetër të propozuar për përmbarim
Neni 187
Ndryshimi i mjetit ekzekutiv
Në qoftë se debitori si mjet tjetër përmbarimi e ka propozuar përmbarimin mbi pagën, pensionin,
pensionin invalidor, apo për ndonjë burim tjetër të të ardhurave të përhershme, gjykata mund ta
aprovojë propozimin, me kusht që debitori ta bëjë të besueshëm faktin se kredia do të realizohet
brenda afatit 1 vjeçar, nga dita e nxjerrjes së aktvendimit për propozimin e tij.
66
Neni 188
Aktvendimi për propozimin për ndryshimin e objektit
Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet propozimi i debitorit për ndryshimin e objektit të
përmbarimit nuk lejohet kurrfarë mjeti goditjeje.
Neni 189
Efekti i shënimit në rast ndryshimi të objektit të përmbarimit
Në qoftë se me vendim të gjykatës është caktuar mjeti tjetër përmbarimorë, respektivisht objekti tjetër
përmbarimorë, atëherë shënimi i përmbarimit për paluajtshmërinë si objekt i parë, përmbarimi mbetet
në fuqi deri në realizimin e kredisë së propozuesit të ekzekutimit. Pasi të realizohet kredia e
propozuesit të përmbarimit, gjykata sipas detyrës zyrtare e urdhëron shlyerjen e shënimit të
përmbarimit.
Neni 190
Shënimi i përmbarimit
190.1 Pas dhënies së aktvendimit për përmbarimin, gjykata sipas detyrës zyrtare e urdhëron shënimin
e përmbarimit në librin publik të paluajtshmërive.
190.2 Me shënimin nga paragrafi 1 të këtij neni, propozuesi i përmbarimit e fiton të drejtën që kredinë
e tij ta realizojë nga paluajtshmëria ( e drejta për realizim), kurse personi i cili pasi të jetë bërë shënimi
i përmbarimit, e fiton ndonjë të drejtë për paluajtshmërin e këtillë, ka për detyrë t’ia njohë propozuesit
të përmbarimit, të drejtën e realizimit me prioritet të kredisë së tij të arritur me anë të shënimit.
Neni 191
Ndryshimi i pronarit të paluajtshmërisë
191.1 Ndryshimi i pronarit të sendit të paluajtshëm gjatë zhvillimit të procedurës përmbarimore, nuk e
pengon vazhdimin e saj kundër pronarit të ri si debitor. Të gjitha veprimet ekzekutive të kryera më
parë mbeten të vlefshme dhe pronari i ri nuk mundet gjatë zhvillimit të mëtejmë të përmbarimit, t’i
kryejë veprimet të cilat nuk do të mund t’i kryente pronari i mëparshëm.
191.2 Me propozimin e propozuesit të përmbarimit gjykata e nxjerrë aktvendimin për vazhdimin e
procedurës së përmbarimit, kundër pronarit të ri si debitor në atë procedurë. Kundër aktvendimit të
tillë pronari i ri nuk ka të drejtë ankimi.
191.3 Propozuesi i përmbarimit i cili nuk e ka fituar të drejtën e pengut para se të jetë filluar
përmbarimi, në momentin e shënimit të përmbarimit në librin publik të paluajtshmërive, e fiton të
67
drejtën që nga paluajtshmëria ta realizojë kredinë para personit që në paluajtshmërinë e tillë e ka fituar
më vonë të drejtën e pengut, apo të drejtën e realizimit të kredisë së vet.
191.4 Pasi të jetë bërë shënimi i përmbarimit në librin publik të paluajtshmërive, nuk lejohet
regjistrimi i ndryshimit të së drejtës së pronësisë të mbështetur në disponimin e debitorit, pa marrë
parasysh se kur është bërë ky disponim.
Neni 192
Publikimi i aktvendimit për përmbarimin
192.1 Në territoret në të cilat nuk ekzistojnë librat publik të paluajtshmërive, ose kur ato janë asgjësuar
apo zhdukur , gjykata, me propozimin dhe shpenzimet e propozuesit të përmbarimit do ta publikojë
aktvendimin për përmbarimin në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe së paku në një gazetë të përditshme
që shpërndahet në gjithë territorin e Kosovës.
192.2 Në rastin e publikimit të aktvendimit për përmbarimin në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni,
shënimi i përmbarimit pas evidentimit të saj në librin publik të paluajtshmërive, prodhon efekte
juridike që nga momenti kur aktvendimi për përmbarimin është publikuar për herë tëe parë në mjetet e
informimit.
Neni 193
Fillimi i zbatimit të përmbarimit
193.1 Pas regjistrimit të shënimit të përmbarimit në librin publik të paluajtshmërive, për realizimin e
kredisë tjetër të të njëjtit kreditor, apo të kreditorit tjetër, nuk mund të zbatohet procedurë tjetër e
posaçme për të njëjtën paluajtshmëri e cila është bërë objekt përmbarimi.
193.2 Propozuesi i përmbarimit për kredinë e të cilit më vonë është caktuar ekzekutimi për të njëjtën
paluajtshmëri hyn në procedurën e përmbarimit tanimë të filluar.
193.3 Në procedurën e përmbarimit që ka filluar mund të hyjë propozuesi tjetër i ekzekutimit deri në
momentin kur gjykata e nxjerrë konkluzionin, me të cilin caktohet blerësi i paluajtshmërisë në
ankandin publik.
193.4 Për hyrjen në procedurën e përmbarimit të filluar të kreditorit tjetër, gjykata do ta njoftojë
propozuesin e përmbarimit në dobi të të cilit është bërë më parë shënimi i përmbarimit.
Neni 194
Efekti i moslejimit, apo i shtyrjes së përmbarimit për disa nga kreditorët
194.1 Shkaqet për të cilat përmbarimi nuk është lejuar në dobi të disave nga shumë propozues të
përmbarimit për të njëjtën paluajtshmëri, respektivisht shkaqet për pezullimin e përmbarimit në
68
relacion me ndonjërin nga propozuesit e përmbarimit, janë pa ndikim në zhvillimin e procedurës në
dobi të propozuesve të tjerë të përmbarimit.
194.2 Në qoftë se shkaku për shtyrjen e përmbarimit i përket vetëm ndonjërit nga propozuesit e
përmbarimit, përmbarimi nuk do të shtyhet, veçse gjykata me rastin e dhënies së aktvendimit për
përmbushjen e kredive do ta caktojë shtyrjen e realizimit të kredisë së tij derisa mos të vazhdohet
procedura përmbarimore për kredinë e tij. Të hollat e dedikuara për përmbushjen e kredisë së tij, do të
depozitohen dhe ruhen në gjykatë deri në vazhdimin e procedurës. Në qoftë se kjo procedurë nuk
vazhdohet, mjetet e përmendura do të përdoren për përmbushjen e kredive të propozuesve të tjerë të
përmbarimit, ose do t’i dorëzohen debitorit të përmbarimit.
Neni 195
Realizimi i kërkesave të siguruara me peng
Në procedurën e përmbarimit në paluajtshmërinë, i realizojnë kërkesat e tyre edhe kreditorët që i kanë
siguruar kreditë e tyre me peng, edhe pse nuk e kanë filluar procedurën përmbarimore në përputhje
me rregullat që e caktojnë radhën e realizimit të kërkesave të tyre.
Neni 196
Shuarja e të drejtës së pengut
196.1 E drejta e pengut për sendin e paluajtshëm e regjistruar në librin publik të paluajtshmërive,
shuhet në ditën kur zbatohet aktvendimi për shitjen e sendit të paluajtshëm, megjithëse ndoshta
kreditorët e siguruar me peng nuk i kanë realizuar kreditë e tyre plotësisht, përveç kur ekziston
marrëveshja nga paragrafi 2 të këtij neni.
196.2 Blerësi i sendit të paluajtshëm dhe kreditori i siguruar me peng mund të merren vesh më së voni
në seancën për shitjen e tij, që e drejta e pengut për paluajtshmërinë të mbetet edhe pas zbatimit të
aktvendimit për shitjen, kurse blerësi ta marrë për vete borxhin e debitorit ndaj këtij kreditori në
shumën që do t’i takonte në procedurën e përmbarimit. Në këtë rast çmimi i blerjes së sendit të
paluajtshëm pakësohet për shumën e borxhit të marrë përsipër.
196.3 Blerësi dhe kreditori i siguruar me peng, marrëveshjen nga paragrafi 2 të këtij neni e lidhin në
formë të ujdisë gjyqësore në procedurën përmbarimore ose të dokumentit noterial .
Neni 197
Servitutet dhe barrët sendore
197.1 Servitutet sendore, barrët sendore dhe të drejtat e ndërtimit në sendin e paluajtshëm nuk shuhen
me shitjen e paluajtshmërisë.
69
197.2 Me shitjen e sendit të paluajtshëm nuk shuhen as servitutet personale që janë regjistruar në librin
publik të paluajtshmërive, para së drejtës për realizimin e së cilës është duke u zhvilluar procedura
përmbarimore.
197.3 Servitutet tjera personale shuhen me zbatimin e aktvendimit për shitjen e sendit të paluajtshëm.
197.4 Lidhur me servitutet personale nga paragrafi 3 të këtij neni, në mënyrë të përshtatur zbatohen
dispozitat e nenit 196 paragrafit 2 dhe 3 të këtij ligji.
Neni 198
Kontrata e qirasë për sendet e paluajtshme
198.1 Kontrata e qirasë për sendet e paluajtshme që janë lidhur dhe regjistruar në librin publik të
paluajtshmërive para fitimit të së drejtës së pengut apo të drejtës së përmbushjes për realizimin e të
cilës propozohet përmbarimi, nuk shuhen me faktin e shitjes së paluajtshmërisë.
198.2 Kontratat e qirasë që nuk janë regjistruar në librin publik të paluajtshmërive para fitimit të së
drejtës së pengut apo të drejtës së përmbushjes për realizimin e të cilës propozohet ekzekutimi, shuhen
në momentin kur bëhet i formës së prerë aktvendimi për shitjen e paluajtshmërisë, po qe se midis
blerësit dhe qiramarrësit nuk është kontraktuar ndonjë gjë tjetër.
198.3 Qiradhënësi i mëparshëm përgjigjet për gjithë dëmin që e ka pësuar qiramarrësi me shuarjen e
kontratave nga paragrafi 2 i këtij neni. Qiramarrësi nuk ka të drejtë të kërkojë shpërblimin e dëmit në
procedurën e përmbarimit.
Neni 199
E drejta e banimit
199.1 E drejta e banimit e fituar para fitimit të së drejtës së pengut, apo të drejtës së përmbushjes për
realizimin e të cilës propozohet përmbarimi, nuk shuhet me shitjen e paluajtshmërisë. Blerësi i
paluajtshmërisë hyn në vendin e dhënësit të banesës nga momenti kur e fiton të drejtën e pronësisë për
paluajtshmërinë.
199.2 Aktvendimi i formës së prerë me të cilin është konstatuar shitja e paluajtshmërisë, përbënë
dokument përmbarimorë për shpërngulje.
199.3 Pamundësia e shpërnguljes së qiramarrësit në mbështetje të dokumentit ekzekutiv nga paragrafi
2 i këtij neni, nuk e pengon blerësin që të drejtat e veta kundër tij t’i realizojë në procedurë
kontestimore.
Neni 200
Këqyrja e sendit të paluajtshëm
70
200.1 Gjykata do t’i japë personit të interesuar për blerjen e paluajtshmërisë me konkluzion të
posaçëm lejen e këqyrjes së paluajtshmërisë. Lejen e këtillë gjykata e jep vetëm kur personi i
interesuar për blerjen e paluajtshmërisë e kërkon atë. Me konkluzion caktohet koha dhe mënyra e
këqyrjes së paluajtshmëris.
200.2 Në qoftë se debitori ose personi tjetër e pamundëson apo pengon këqyrjen e paluajtshmërisë,
gjykata me anë të konkluzionit urdhëron që debitori, ose personi i tillë të largohet nga paluajtshmëria
në kohën e këqyrjes së paluajtshmërisë. Konkluzionin për largimin e zbaton personi zyrtar, po qe
nevoja me ndihmën e policisë.
200.3 Personit nga paragrafi 2 i këtij neni, gjykata mund t’i shqiptojë gjobat dhe masat e parapara në
nenin 20 të këtij ligji.
Neni 201
Sigurimi i paluajtshmërisë
201.1 Me qëllim të pengimit të dëmtimit të paluajtshmërisë, mundësimit të vlerësimit të saj, këqyrjes
dhe mbrojtjes, gjykata me konkluzion, me kërkesën e propozuesit të përmbarimit në dobi të të cilit
është caktuar përmbarimi, mund ta urdhërojë :
a) largimin e përkohshëm nga paluajtshmëria të debitorit dhe personave të tjerë;
b) lënien për ruajtje të paluajtshmërisë propozuesit të përmbarimit ose personit të tretë ;
c) caktimin e masave të tjera të nevojshme për mbrojtjen e paluajtshmërisë, respektivisht për
zbatimin pa pengesa të përmbarimit.
201.2 Kundër personave që e pamundësojnë ose pengojnë zbatimin pa pengesa të përmbarimit, gjykata
mund të shqiptoj gjobat dhe masat e parashikuara me nenin 20 të këtij ligji.
201.3 Mjetet e nevojshme për zbatimin e gjobave dhe masave nga paragrafi 1 i këtij neni, që më parë
duhet t’i depozitoj propozuesi i përmbarimit.
2. P ث R J A S H T I M I N G A E K Z E K U T I M I
Neni 202
Paluajtshmëritë që nuk mund të bëhen objekt përmbarimi
202.1 Nuk mund të jetë objekt përmbarimi toka bujqësore e bujkut në sipërfaqe prej gjysmë hektari.
71
202.2 Dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, nuk kanë të bëjnë me përmbarimin për realizimin e
kredive të siguruara me të drejtën e pengut të kontraktuar për sendin e paluajtshëm (me hipotekë).
3. CA K T I M I I V L E R ث S S ث P A L U A J T S H M ث R I S ث
Neni 203
Mënyra e caktimit të vlerës
203.1 Për mënyrën e caktimit të vlerës së paluajtshmërisë gjykata vendosë me konkluzion, menjëherë
pasi ta nxjerrë aktvendimin për përmbarimin. Nëse e do nevoja, para se të nxjerrë konkluzionin,
gjykata do të mbajë seancë gjyqësore me palët.
203.2 Përcaktimi vlerës së paluajtshmërisë bëhet pasi të bëhet i ekzekutueshëm aktvendimi për
përmbarimin.
203.3 Përcaktimi i vlerës do të bëhet edhe para momentit të përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni, në
qoftë se këtë e kërkon propozuesi i përmbarimit dhe i paguhen shpenzimet e përcaktimit të vlerës së
paluajtshmërisë edhe për rastin nëse procedura përmbarimore pezullohet.
203.4 Vlera e paluajtshmërisë përcaktohet në bazë të çmuarjes së ekspertit dhe të fakteve të tjera në
lartësinë e çmimit të tij të tregut në ditën e çmuarjes.
203.5 Me rastin e përcaktimit të vlerës së paluajtshmërisë merret parasysh edhe fakti se sa vlen ajo më
pak, për shkak se në te mbeten të drejtat e caktuara edhe pas shitjes.
Neni 204
Caktimi i vlerës nga administrata tatimore
Përveç mënyrës së vlerësimit të paluajtshmërisë në mënyrën e caktuar në nenin 203 të këtij ligji,
gjykata mund të kërkojë nga organi kompetent i administratës tatimore të dhënat për vlerën e
paluajtshmërisë.
Neni 205
Përcaktimi i vlerës së pjesës në bashkëpronësi
Në procedurën e përmbarimit për pjesën në bashkëpronësi, vlerësimi do t’i përmbaj vlerat e
konstatuara edhe për gjithë paluajtshmërinë, e edhe për pjesën në bashkëpronësi, si dhe vlerën e pjesës
në bashkëpronësi që do të fitohej në rast të shitjes së gjithë paluajtshmërisë, në pajtim me paragrafin 2
të nenit 180 të këtij ligji.
72
Neni 206
Përcaktimi i vlerës me anë të marrëveshjes
Dispozitat e nenit 203 dhe 204 të këtij ligji nuk aplikohen po qe se palët ndërgjyqëse dhe personat e
tjerë që në procedurën përmbarimore i realizojnë të drejtat e tyre me anë të marrëveshjes e caktojnë
vlerën e paluajtshmërisë.
Neni 207
Prapësimi i mungimit të mbulesës
207.1 اdo person që ka të drejtë të paguhet nga çmimi i shitjes së paluajtshmërisë, e që sipas radhës së
përparësisë vjen përpara propozuesit të përmbarimit, mund të propozojë pezullimin e përmbarimit, në
qoftë se vlera e përcaktuar e paluajtshmërisë nuk mund ta mbulojë as pjesërisht shumën e kredisë së
propozuesit të përmbarimit.
207.2 Propozimi për pezullimin e përmbarimit mund të paraqitet brenda 7 (shtatë) ditësh nga dita e
dorëzimit të konkluzionit për shitjen.
207.3 Me propozim të titullarit të një të drejte dhe pas përmbushjes së kushteve nga paragrafi 1 i këtij
neni, gjykata me aktvendim do ta pezullojë procedurën përmbarimore.
S H I T J A E P A L U A J T S H M ث R I S ث
Neni 208
Konkluzioni për shitjen
208.1 Pasi të kryhet procedura për përcaktimin e vlerës së paluajtshmërisë, gjykata jep konkluzionin
për shitjen e paluajtshmërisë me të cilin cakton vlerën e paluajtshmërisë dhe mënyrën dhe kushtet e
shitjes, si dhe kohën dhe vendin e shitjes, po qe se shitja bëhet me anë të ankandit publik.
208.2 Në procedurën e përmbarimit për pjesën në bashkëpronësi nga neni 180 i këtij ligji, konkluzioni
për shitjen do t’i përmbajë posaçërisht të dhënat edhe për gjithë paluajtshmërinë, e edhe për pjesën në
bashkëpronësi që është objekt përmbarimi, por edhe shënimin se gjykata për objektin definitiv të
shitjes do të vendosë në pajtim me dispozitat për seancën e ankandit dhe shitjes së paluajtshmërisë.
Neni 209
Publikimi i konkluzionit për shitjen
73
209.1 Konkluzioni për shitjen e paluajtshmërisë shpallet në tabelën e gjykatës, e me vendimin e
gjykatës edhe në mënyrë tjetër përkatëse.
209.2 Pala ka të drejtë që me shpenzimet e saja ta publikojë konkluzionin për shitjen në mjetet e
informimit publik, respektivisht që për konkluzionin t’i njoftojë personat që merren me
ndërmjetësimin në shitjen e sendeve të paluajtshme.
209.3 Prej shpalljes së konkluzionit për shitjen në tabelën e gjykatës deri në ditën kur duhet të bëhet
shitja e paluajtshmërisë duhet të kalojnë të paktën 30 ditë.
209.4 Konkluzioni për shitjen u dërgohet palëve ndërgjyqëse, personave të cilët kanë të drejtën e
realizimit me prioritet të kredive, apo të drejtën e realizimit të rangut të njëjtë me propozuesin e
përmbarimit, personave që kanë të drejtën e regjistruar, ose të drejtën ligjore të parablerjes dhe organit
kompetent administrativ të tatimeve.
Neni 210
Mënyra e shitjes së paluajtshmërisë
210.1 Shitja e paluajtshmërisë bëhet me anë të ankandit publik verbal.
210.2 Seanca për shitjen e paluajtshmërisë mbahet në ndërtesën e gjykatës, në qoftë se gjykata nuk ka
caktuar vend tjetër të shitjes.
210.3 Seanca për shitje mbahet para gjykatësit të vetëm ose bashkëpunëtorit profesional të caktuar nga
gjykatësi .
Neni 211
Marrëveshja për shitje me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë
211.1 Palët dhe kreditorët e siguruar me peng e drejta për realizimin e kredive të të cilëve është së
paku e rangut të njëjtë në relacion me propozuesin e përmbarimit, mund të merren vesh më së voni
deri në momentin e shitjes së paluajtshmërisë në ankandin publik, që shitja e paluajtshmërisë të bëhet
brenda afatit të caktuar me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë nëpërmjet personit të autorizuar për shitjen e
paluajtshmërive personit zyrtar, ose në ndonjë mënyrë tjetër.
211.2 Kontrata e shitjes nëpërmjet të ujdisë së drejtpërdrejtë lidhet me shkrim.
211.3 Kontratën në emër dhe llogari të debitorit e lidhë personi të cilit i është besuar shitja me
konkluzionin e gjykatës. Nënshkrimet e personave që lidhin kontratën, duhet të verifikohen të organi
kompetent.
211.4 Kjo kontratë prodhon efekt juridik prej ditës kur nxjerrët aktvendimi për dorëzimin e
paluajtshmërisë së shitur.
74
Neni 212
Kushtet e shitjes
212.1 Kushtet e shitjes së paluajtshmërisë inkorporohen në konkluzionin për shitjen dhe përpos të
dhënave të tjera përmbajnë:
a) përshkrimin më të hollësishëm të paluajtshmërisë me sendet që i takojnë;
b) emërtimi i të drejtave të personave të tretë të cilat nuk shuhen me shitjen e sendit të
paluajtshëm;
c) të dhënat se a është e liruar paluajtshmëria nga personat dhe gjësendet, apo është duke u
shfrytëzuar dhe nëse po, atëherë për cilën bazë juridike;
d) vlerën e paluajtshmërisë;
e) çmimin me të cilin mund të shitet paluajtshmëria dhe kush është i detyruar t’i pa guaj tatimet
dhe hargjimet lidhur me shitjen;
f) afatin brenda të cilit blerësi ka për detyrë ta paguajë shumën e të hollave në emër të çmimit
blerës;
g) mënyrën e shitjes;
h) shumën e garancionit, afatin brenda të cilit duhet dhënë ai, të cili dhe si duhet të jepet
garancioni;
i) kushtet e posaçme që duhet t’i plotësojë blerësi për të fituar të drejtën e pronësisë për
paluajtshmërinë e blerë.
212.2 Afati brenda të cilit blerësi ka për detyrë ta depozitojë çmimin nuk mund të jetë më i gjatë se 30
ditë nga dita e shitjes, pavarësisht nëse çmimi paguhet menjëherë ose me këste.
212.2 Në procedurën e përmbarimit për pjesën në bashkëpronësi nga neni 180 të këtij ligji, kushtet e
shitjes nga paragrafi 1 i këtij neni, do t’i përfshijnë kushtet e shitjes sikurse për gjithë paluajtshmërinë
ashtu edhe për pjesën në bashkëpronësi që është objekt i përmbarimit.
Neni 213
Paradhënia
213.1 Në ankandin publik si blerës mund të marrin pjesë vetëm personat që më parë e kanë depozituar
garancionin.
75
213.2 Përveç personave të cilët sipas këtij ligji nuk kanë për detyrë të japin garanci në procedurën
përmbarimore, atë nuk kanë për detyrë ta jep as propozuesi i përmbarimit, e as titullarët e të drejtave të
regjistruara në librin publik të palujtshmerive të cilat shuhen me shitjen e paluajtshmërisë, po qe se
kreditë e tyre janë të barabarta me shumën e garancisë dhe po qe se kur merret parasysh radha e
prioritetit të tyre dhe vlera e caktuar e paluajtshmërisë, shuma e tillë do të mund të paguhej nga çmimi
blerës.
213.3 Shuma e garancionit duhet të jetë e barabartë me një të dhjetën e vlerës së përcaktuar të
paluajtshmërisë, por nuk mund të jetë më e madhe se 5.000 Euro.
213.4 Ofertuesve, oferta e të cilëve nuk është pranuar, përveç tre ofertuesve më të volitshëm, do t’u
kthehet shuma e
depozituar menjëherë pas përfundimit të ankandit.
Neni 214
Rasti kur paraqitet vetëm një ofertues
214.1 Seanca për ankandin publik do të mbahet edhe po qe se në te merr pjesë vetëm një ofertues i
vetëm.
214.2 Gjykata me propozimin e personit që e ka të drejtën e realizimit me prioritet të kredisë, me anë
të konkluzionit do të shtyj seancën e ankandit, po qe se në të merr pjesë vetëm një ofertues.
Neni 215
Kush nuk mund të jetë blerës
Blerës i paluajtshmërisë nuk mund të jetë gjykatësi, ose personi tjetër që merr pjesë zyrtarisht në
procedurën e shitjes, bashkëshorti i tyre dhe personat që janë gjini gjaku me ta (paraardhësit,
pasardhësit, vëllezërit e motrat dhe bashkëshortët e tyre), debitori dhe bashkëshorti i tij, vlerësuesi i
tij, por as personi i cili sipas ligjit nuk mund ta fitojë të drejtën e pronësisë për paluajtshmërinë që
është objekt i përmbarimit.
Neni 216
E drejta e parablerjes
216.1 Personi që ka të drejtë ligjore, ose kontraktuale të parablerjes të regjistruar në librin publik të
paluajtshmërive, ka përparësi para ofertuesit më të favorshëm në qoftë se menjëherë pas përfundimit të
ankandit deklaron se paluajtshmërinë e blenë më kushtet e njëjta.
216.2 Në qoftë se paluajtshmëria duhet shitur me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë, gjykata do ta ftojë
titullarin e të drejtës së parablerjes së regjistruar, respektivisht titullarin e të drejtës ligjore të
76
parablerjes, që të deklarohet brenda afatit të caktuar nëse këtë të drejtë dëshiron ta shfrytëzojë, me
kërcënim të humbjes së saj në rastin e kundërt.
Neni 217
E drejta e parablerjes e propozuesit të përmbarimit
217.1 Në qoftë se në paluajtshmërinë nuk ekziston as e drejta e parablerjes ligjore e as ajo
kontraktuale, përkatësisht në qoftë se titullarët nuk e kanë shfrytëzuar këtë të drejtë, atëherë të drejtën
e parablerjes e ka propozuesi i përmbarimit.
217.2 Propozuesi i përmbarimit e fiton të drejtën e parablerjes së paluajtshmërisë në momentin e
evidentimit të aktvendimit për përmbarimin në librin publik të palujtshmërive.
217.3 Në qoftë se personat që e kanë fituar të drejtën e parablerjes së paluajtshmërisë para propozuesit
të përmbarimit, deklarojnë në procesverbal të gjykatës se nuk do e shfrytëzojnë të drejtën e këtillë,
atëherë propozuesi i përmbarimit ka përparësi kundrejt ofertuesit më të volitshëm po qe se menjëherë
pas përfundimit të shitjes deklaron se paluajtshmërinë e blenë me kushtet e njëjta.
Neni 218
اmimi i shitjes së paluajtshmërisë
218.1 Në seancën e parë të ankandit të shitjes paluajtshmëria nuk mund të shitet me çmimin që është
më i ulët se gjysma e vlerës së përcaktuar. Ofertat fillestare për seancën e parë, që janë më të vogla se
gjysma e vlerës së përcaktuar nuk do të shqyrtohen.
218.2 Pa pëlqimin e personave të cilët në procedurën përmbarimore e kanë të drejtën që t’i realizojnë
kreditë e tyre para propozuesit të përmbarimit, paluajtshmëria në seancën e ankandit nuk mund të
shitet për çmimin i cili nuk e mbulon as pjesërisht shumën e kredisë së propozuesit të përmbarimit.
218.3 Në qoftë se paluajtshmëria nuk ka mundur të shitet në seancën e parë, gjykata do ta caktojë
seancën e dytë brenda afatit prej 30 ditësh.
218.4 Gjykata e cakton seancën e dytë brenda afatit prej 30 ditësh edhe kur tre ofertuesit më të
volitshëm në seancën e parë nuk e kanë paguar çmimin blerës, brenda afateve të caktuara.
218.5 Në seancën e dytë paluajtshmëria nuk mund të shitet për çmimin që është më i vogël se një e
treta e vlerës së përcaktuar me konkluzionin për shitjen. Oferta fillestare në seancën e dytë nuk mund
të jetë më e vogël se një e treta e vlerës së përcaktuar.
218.6 Në qoftë se paluajtshmëria nuk shitet as në seancën e dytë, gjykata e cakton seancën e tretë
brenda afatit prej 15 deri 30 ditë. Në këtë seancë paluajtshmëria mund të shitet me çfarëdo çmimi
qoftë, pa marrë parasysh vlerën e përcaktuar të paluajtshmërisë.
77
218.7 Po qe se nuk ekzistojnë persona me të drejtë parablerjeje ligjore, apo kontraktuale, atëherë
personi i cili sipas këtij ligji e ka të drejtën e realizimit me prioritet të kredisë së tij nga çmimi i shitjes,
e fiton të drejtën e parablerjes së paluajtshmërisë me çmimin e arritur në seancën e tretë.
Neni 219
Caktimi i çmimit me marrëveshjen e palëve
219.1 Në qoftë se palët para se të ketë filluar procedura përmbarimore kanë bërë marrëveshje në
gjykatë, që paluajtshmëria të shitet për çmimin më të ulët se ai nga paragrafi 1, 2 dhe 5 të nenit 218,
atëherë paluajtshmëria mund të shitet me çmimin e tillë që në seancën e parë të shitjes. Kjo
marrëveshje quhet e vlefshme vetëm në qoftë se në procedurën përmbarimore nuk marrin pjesë
personat me të drejta të regjistruara në librin publik të palujtshmërive, para regjistrimit të së drejtës së
propozuesit të përmbarimit.
219.2 اmimi më i ulët me të cilin mund të shitet paluajtshmëria sipas dispozitave të paragrafit 1 të
këtij neni, nuk mund të jetë më i ulët se një e treta e vlerës së përcaktuar.
219.3 Palët dhe personat e siguruar me peng mund të merren vesh nëpërmjet deklaratave të dhëna në
procesverbal, që paluajtshmëria të shitet me çmim më të ulët se ai që është përmendur në paragrafin
1,2 dhe 5 të këtij neni.
219.4 Dispozitat e paragrafit 1,2,5 dhe 8 të nenit 218, dhe paragrafit 1 të këtij neni, zbatohen
përshtatshmërish edhe në rastin kur paluajtshmëria shitet sipas ujdisë të drejtpërdrejtë
Neni 220
Seanca për shitjen dhe shitja e paluajtshmërisë
220.1 Në qoftë se në ditën e mbajtjes së seancës, aktvendimi për përmbarimin nuk është bërë i
përmbarueshëm, gjykata mund ta shtyjë mbajtjen e seancës për ankand dhe shitje, për më së shumti 30
ditë.
220.2 Pasi të ketë konstatuar se janë përmbushur kushtet për mbajtjen e seancës për ankand, gjykata
shpall se fillon ankandi.
220.3 Në qoftë se procedura e përmbarimit zbatohet për pjesën në bashkëpronësi nga neni 180 i këtij
ligji, gjykata njëkohësisht e ofron për shitje edhe pjesën në bashkëpronësi, e edhe paluajtshmërinë në
tërësi. Pas deponimit të ofertave më të volitshme për të dy objektet e shitjes dhe pas vlerësimit të
kushteve nga paragrafi 3 i nenit 180 të këtij ligji, gjykata me anë të konkluzionit vendosë për objektin
definitiv të shitjes.
220.4 Ankandi i shitjes përfundon pasi të kenë kaluar pesë minuta pas paraqitjes së ofertës më të
favorshme.
78
220.5 Pas përfundimit të ankandit gjykata konstaton se cilët janë ofertuesit që kanë ofruar çmimin mbi
minimumin dhe njëherit konstaton se paluajtshmëria i shitet ofertuesit më të favorshëm nga të gjithë të
tjerët, po qe se janë plotësuar kushtet e tjera.
220.6 Në seancën e ankandit për shitjen e paluajtshmërisë mbahet procesverbal.
Neni 221
Shpallja e konkluzionit për shitjen
Për shitjen e paluajtshmërisë ofertuesit më të favorshëm, gjykata nxjerrë konkluzion të shkruar të cilin
e shpallë në tabelën e gjykatës dhe ua dërgon nga një ekzemplar palëve dhe personave që kanë marrë
pjesë në ankand si ofertues të blerjes.
Neni 222
Shitja në rast të ujdisë së drejtpërdrejtë
222.1 Në rast të shitjes së paluajtshmërisë me ujdinë e drejtpërdrejtë, gjykata e nxjerrë konkluzionin
nga neni 221 të këtij ligji, pasi që të vërtetojë se janë plotësuar kushtet për shitje të vlefshme.
222.2 Në qoftë se në momentin e nxjerrjes së konkluzionit nga paragrafi 1 i këtij neni, aktvendimi për
përmbarimin nuk është bërë ende i përmbarueshëm, gjykata mund ta shtyjë nxjerrjen e tij për më së
shumti 30 ditë.
222.3 Dispozitat e paragrafit 3 të nenit 220 të këtij ligji, në mënyrë të përshtatur aplikohen edhe për
shitjen me ujdinë e drejtpërdrejtë.
222.4 Konkluzioni nga paragrafi 1 i këtij neni, publikohet në tabelën e gjykatës dhe u dërgohet të
gjithë personave të cilëve u dërgohet konkluzioni për shitjen, si dhe blerësit të paluajtshmërisë.
Neni 223
Depozitimi i çmimit blerës
223.1 Ofertuesi i ofertës më të madhe, në seancën e shitjes e paguan çmimin e plotë të blerjes, të
zvogëluar për sigurimin e depozituar duke depozituar në gjykatë brenda afatit të caktuar nga gjykata, i
cili nuk mund të jetë më i shkurtër se 30 ditë nga dita e publikimit të konkluzionit për shitjen.
223.2 Në qoftë se ofertuesi i ofertës më të madhe nuk e deponon çmimin blerës brenda afatit të
caktuar, gjykata me anë të konkluzionit e shpallë të pavlefshme shitjen që i është bërë këtij ofertuesi
dhe me konkluzion të ri konstaton se paluajtshmëria i është shitur ofertuesit të dytë të radhës, i cili
brenda afatit që e cakton gjykata, e i cili afat nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë nga dita në të cilën
i dorëzohet konkluzioni, duhet ta depozitoj në gjykatë çmimin blerës. Po qe se as ofertuesi i dytë nuk e
79
depoziton çmimin brenda afatit të caktuar nga gjykata, gjykata i zbaton rregullat në fjalë edhe për
ofertuesin e tretë me radhë.
223.3 Në qoftë se asnjëri nga tre ofertuesit nga paragrafi 2 i këtij neni, nuk e përmbushë detyrimin e
depozitimit të çmimit blerës brenda afateve të caktuara, gjykata mund ta konsiderojë të pasuksesshme
seancën e parë dhe të caktojë seancë të re, ashtu siç është paraparë me nenet 211 deri 220 të këtij ligji.
Neni 224
Shpenzimet e seancës së pasuksesshme
224.1 Nga sigurimi i depozituar nga ofertuesi i parë të cilit i është shitur paluajtshmëria dhe i cili
brenda afatit të caktuar nuk e paguan çmimin blerës, paguhen shpenzimet e seancës së pasuksesshme.
Po qe se këto shpenzime nuk mund të mbulohen në tërësi nga shuma siguruese të cilën e ka
depozituar ofertuesi i parë, dallimi paguhet nga sigurimi i ofertuesit të dytë, po qe se edhe ky heqë
dorë nga blerja e paluajtshmërisë. Këto rregulla zbatohen në mënyrë të përshtatur edhe në rastin e
heqjes dorë nga blerja e ofertuesit të tretë.
224.2 Shpenzimet e seancës së ardhshme paguhen proporcionalisht nga sigurimi i ofertuesve të cilëve
u është shitur paluajtshmëria, por të cilët nuk e kanë depozituar çmimin blerës brenda afatit të caktuar
nga gjykata.
224.3 Shuma e mbetur pas pagimit të shpenzimeve procedurale i kthehet depozituesit të sigurimit.
Neni 225
Kthimi i sigurimeve të depozituara
225.1 Pasi të depozitohet në gjykatë çmimi i plotë i paluajtshmërisë së shitur, sigurimet e e
depozituara të ofertuesve të tjerë kthehen brenda afatit prej 3 ditësh nga dita e depozitimit të çmimit në
gjykatë.
225.2 Në qoftë se blerës i sendit është propozuesi i përmbarimit dhe po qe se nuk ekzistojnë persona
të tjerë, kreditë e të cilëve përmbushen para kredisë së tij nga çmimi me të cilin i është shitur
paluajtshmëria, atëherë ai nuk është i detyruar ta depozitojë çmimin në gjykatë që i korrespondon
shumës së kredisë së tij.
225.3 Në qoftë se çmimi blerës është më i madh se kredia e tij përmbarimore, propozuesi i
përmbarimit duhet ta depozitoj dallimin ndërmjet çmimit dhe kredisë së tij.
225.4 Dispozitat e paragrafëve 1, 2 dhe 3 të këtij neni, zbatohen edhe kur kredia e propozuesit të
përmbarimit sipas ligjit përmbushet përpara se të përmbushen kreditë e kreditorëve tjerë, që kanë të
drejtë për përmbushje nga i njëjti çmim i shitjes së paluajtshmërisë së debitorit.
Neni 226
80
Dorëzimi i paluajtshmërisë blerësit
226.1 Pas depozitimit të çmimit gjykata nxjerrë aktvendimin në të cilin konstaton se paluajtshmëria i
është shitur blerësit të caktuar.
226.2 Me aktvendimin nga paragrafi 1 i këtij neni, gjykata vendosë që paluajtshmëria t’i dorëzohet
blerësit, kurse mbajtësi i librit publik të palujtshmërive urdhërohet që në të të regjistrohet e drejta e
pronësisë së blerësit për paluajtshmërinë e blerë. Po me këtë aktvendim gjykata e cakton fshirjen e të
drejtave për të cilat është thënë se do të fshihen me aktvendimin për shitjen e paluajtshmërisë.
226.3 Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk lejohet prapësimi, por goditja e tij mund të
bëhet me ankesë.
226.4 Aktvendimi nga paragrafi 1 i këtij neni, publikohet në tabelën e gjykatës. Pas kalmit të 3 ditëve
pas ditës së publikimit në tabelën e gjykatës, konsiderohet se aktvendimi u është dorëzuar të gjithë
personave të cilëve duhet dorëzuar konkluzioni për shitjen dhe pjesëmarrësve në ankand.
Neni 227
Humbja e të drejtës së posedimit të paluajtshmërisë
Në momentin e shitjes së paluajtshmërisë debitori e humbë të drejtën e posedimit të paluajtshmërisë
dhe ka për detyrë që atë t’ia dorëzojë blerësit menjëherë pasi t’i dorëzohet aktvendimi për shitjen e
paluajtshmërisë, po qe se me ligj, apo me marrëveshjen me blerësin nuk është paraparë ndryshe.
Neni 228
Shpërngulja e debitorit
228.1 Pasi që të nxjerrë aktvendimin për dorëzimin e paluajtshmërisë, gjykata me kërkesën e blerësit,
me konkluzion e urdhëron debitorin që ta zbrazë paluajtshmërinë dhe t’ia dorëzojë blerësit.
228.2 Përmbarimi nga paragrafi 1 i këtij neni, kryhet sipas dispozitave të kreut XII të këtij ligji.
228.3 Në procedurën e përmbarimit nga paragrafi 2 i këtij neni, blerësi i paluajtshmërisë e fiton
pozitën procedurale të propozuesit të përmbarimit, në momentin e paraqitjes së propozimit për
përmbarim me qëllim zbrazjeje dhe dorëzimi të paluajtshmërisë.
Neni 229
Shpërngulja e personave të tjerë
229.1 Pas nxjerrjes së aktvendimit me të cilin konstatohet se është shitur paluajtshmëria, gjykata sipas
propozimit të blerësit, me anë të aktvendimit i urdhëron personat tjerë që ndodhen në paluajtshmërinë
e shitur, që ta zbrazin dhe dorëzojnë atë blerësit, po qe se nuk e posedojnë dokumentin e vlefshëm që
shërben si bazë juridike për shfrytëzimin e paluajtshmërisë. Me të njëjtin aktvendim kundër
personave të këtillë, caktohet përmbarimi me anë të zbrazjes dhe dorëzimit të paluajtshmërisë.
81
229.2 Gjykata përmbarimore do ta filloj zbatimin e përmbarimit të aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij
neni, menjëherë pas nxjerrjes së tij. Përmbarimi zbatohet sipas rregullave të këtij ligji për përmbarimin
për zbrazjen dhe dorëzimin e paluajtshmërive.
229.3 Në procedurën që kryhet sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni, blerësi e ka pozitën procedurale të
propozuesit të përmbarimit.
Neni 230
Mbrojtja e të drejtave të blerësit
Anulimi ose ndryshimi i aktvendimit të përmbarimit pasi të jetë zbatuar aktvendimi me të cilin është
konstatuar shitja e paluajtshmërisë, nuk ndikon në të drejtën e pronësisë së blerësit të fituar në bazë të
aktvendimit për dorëzimin e paluajtshmërisë.
Neni 231
Përmbushja e kredisë me dorëzimin e paluajtshmërisë kreditorit
231.1 Në qoftë se paluajtshmëria nuk shitet as në seancën e tretë të ankandit publik, ose me anë të
ujdisë së drejtpërdrejtë brenda afatit të caktuar nga gjykata, me kërkesën e propozuesit të përmbarimit,
gjykata me aktvendim mund t’ia dorëzojë paluajtshmërinë vetë propozuesit të përmbarimit.
231.2 Në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni, konsiderohet se kredia e propozuesit të përmbarimit është
përmbushur deri në shumën e cila i përgjigjet dy të tretave të vlerës së përcaktuar të paluajtshmërisë.
Neni 232
Pezullimi i përmbarimit
232.1 Në qoftë se paluajtshmëria nuk ka mundur të shitet as në seancën e tretë, kurse propozuesi i
përmbarimit nuk e ka shfrytëzuar të drejtën nga neni 231 i këtij ligji, gjykata do ta pezullojë
përmbarimin.
231.2 Përmbarimi me anë të shitjes nëpërmjet ujdisë së drejtpërdrejtë, do të pezullohet në qoftë se
paluajtshmëria nuk ka mundur të shitet në afatin e caktuar me marrëveshjen e palëve dhe personave që
i realizojnë kreditë e tyre në të njëjtën procedurë përmbarimi, përveçse kur nga marrëveshja e palëve
del diç tjetër.
Neni 233
Efekti i pezullimit të përmbarimit
82
Vendimi për pezullimin e përmbarimit nuk është pengesë që propozuesi i ekzekutimit të fillojë rishtas
procedurën e përmbarimit për realizimin e të njëjtës kredi për të njëjtën paluajtshmëri.
5. D H ث N I A E P A L U A J T S H M ث R I S ث P ث R S H F R Y T ث Z I M P R O P O Z U
E S I T T ث E K Z E K U T I M I T
Neni 234
Kushtet për dhënie në shfrytëzim
234.1 Kur plotësohen kushtet për pezullimin e përmbarimit, gjykata mundet sipas kërkesës së
propozuesit të përmbarimit, të cilën kërkesë ai mund ta paraqesë brenda afatit prej 30 ditësh, me
aktvendim të vendosë që atij t’i dorëzohet paluajtshmëria në shfrytëzim me pagesë.
234.2 Aktvendimin për dhënien e paluajtshmërisë propozuesit të përmbarimit për shfrytëzim, debitori
mund ta godet me ankesë.
Neni 235
Kohëzgjatja e shfrytëzimit dhe shpërblimi
235.1 Me aktvendimin me të cilin gjykata vendosë që propozuesit të përmbarimit t’i dorëzohet
paluajtshmëria për shfrytëzim, caktohet kohëzgjatja dhe lartësia e shpërblimit mujor për shfrytëzimin e
paluajtshmërisë. Lartësia e shpërblimit caktohet në bazë të mendimit të ekspertit.
235.2 Koha brenda së cilës paluajtshmëria i jepet për shfrytëzim propozuesit të përmbarimit, caktohet
nga gjykata duke u pasur parasysh shuma e kredisë në të holla të propozuesit të përmbarimit si dhe
lartësia e shpërblimit të caktuar për shfrytëzimin e paluajtshmërisë.
235.3 Shpërblimi për shfrytëzimin e paluajtshmërisë i llogaritet debitorit në përmbushjen e kredisë së
propozuesit të përmbarimit.
235.4 Pas kalimit të kohës nga paragrafi 2 i këtij neni, propozuesi i përmbarimit ka për detyrë që
paluajtshmërinë t’ia kthejë debitorit.
235.5 Për dorëzimin dhe kthimin e paluajtshmërisë, në mënyrë të përshtatur zbatohen dispozitat e
neneve 227 deri 229 të këtij ligji.
6. P A G I M I I P R O P O Z U E S I T T ث E K Z E K U T I M I T
83
Neni 236
Momenti i pagimit
Gjykata bënë pagimin e propozuesit të përmbarimit menjëherë pasi të jetë depozituar çmimi i blerjes
së paluajtshmërisë së shitur.
Neni 237
Personat që paguhen
237.1 Nga çmimi i shitjes paguhet propozuesi i përmbarimit me iniciativën e të cilit është vënë në
veprim procedura përmbarimore, kreditorët e siguruar me peng dhe kur nuk i kanë parashtruar kreditë
e tyre edhe personat që kanë të drejtë shpërblimi për servitutet personale.
237.2 Teprica e çmimit blerës që mbetet pas përmbushjes së kërkesave të personave nga paragrafi 1 i
këtij neni, i dorëzohet debitorit, po qe se për një gjë të tillë nuk ka pengesa juridike.
237.3 Në qoftë se çmimi i shitjes së paluajtshmërisë nuk është i mjaftueshëm për përmbushje në tërësi
të kredive të radhës së njëjtë, përmbushja e tyre bëhet në proporcion me lartësinë e kredive të tilla.
Neni 238
Përmbushja e kredive me prioritet
238.1 Nga shuma e fituar prej shitjes së paluajtshmërisë, paguhen në radhë të parë me këtë renditje :
a) shpenzimet e procedurës përmbarimore;
b) kërkesat e kreditorëve të siguruar me peng, të cilat sipas radhës së prioritetit realizohen përpara
propozuesit të përmbarimit;
c) kërkesa e propozuesit të përmbarimit;
d) kërkesat e kreditorëve të siguruar me peng, të cilat sipas radhës së prioritetit realizohen pas
propozuesit të përmbarimit;
e) shpërblimet për servitutet personale, të cilat shuhen me shitjen e paluajtshmërisë.
238.2 Po qe se debitori përveç borxhit kryesor duhet të paguajë edhe kamata, atëherë ato paguhen para
se të paguhet borxhi kryesor.
238.2 Më tepër persona të të njëjtës pikë nga paragrafi 1 i këtij neni, i realizojnë kërkesat e tyre sipas
radhës së fitimit të së drejtës së pengut dhe të drejtës së përmbushjes së kredisë së propozuesit të
përmbarimit, përkatësisht sipas radhës së fitimit të servituteve personale, po qe se me marrëveshje nuk
është paraparë ndryshe.
Neni 239
84
Radha e përmbushjes së kredive të tjera
239.1 Dispozitat e nenit 238 të këtij ligji, në mënyrë të përshtatur zbatohen edhe për përmbushjen e të
drejtave nga nën hipoteka dhe të drejtave që përbëjnë barrë për kredinë që realizohet.
239.1 Shpenzimet dhe kamatat për tri vitet e fundit deri në momentin e nxjerrjes së aktvendimit për
dorëzimin e paluajtshmërisë blerësit, të caktuara me anë të dokumentit ekzekutiv, paguhen sipas
radhës që i takon kredia kryesore.
Neni 240
Shpërblimi për servitutet personale dhe të drejtat e tjera
240.1 Në qoftë se për lartësinë e shpërblimit për servitutet personale, ose për të drejtat që shuhen në
momentin e shitjes së paluajtshmërisë, nuk arrihet marrëveshje midis titullarëve të tyre dhe
propozuesit të përmbarimit, i cili për kah radha e realizimit vije pas tyre, lartësinë e shpërblimit e
cakton gjykata duke marrë parasysh sidomos kohën për të cilën ato do të ekzistojnë, vlerën e tyre dhe
moshën e titullarëve të tyre.
240.2 Blerësi i paluajtshmërisë dhe titullari i të drejtës së servitutit personal, mund të merren vesh që
blerësi ta marrë përsipër servitutin, kurse shuma e shpërblimit të caktuar sipas paragrafit 1 të këtij
neni, të hiqet nga çmimi blerës i paluajtshmërisë.
Neni 241
Realizimi i kërkesave në mënyrë proporcionale
Nëse ekzistojnë më tepër kredi të cilat e kanë të njëjtën radhë të realizimit, përmbushja e tyre bëhet në
përpjesëtim të lartësisë që e kanë, po qe se shuma e fituar me anë të shitjes së paluajtshmërisë nuk
është e mjaftueshme për përmbushjen e plotë.
Neni 242
Kontestimi i kredisë
Propozuesi i përmbarimit, apo personi tjetër i cili e realizon kredinë e tij nga çmimi i shitjes së
paluajtshmërisë, po që se një gjë e tillë ka ndikim në përmbushjen e kredisë së tij, ka të drejtë që
personit tjetër t’ia kontestoj ekzistimin e kredisë, përpos kredisë së caktuar me dokumentin ekzekutiv,
lartësinë e saj dhe radhën sipas të cilës duhet të realizohet. Kontestimi mund të bëhet më së voni në
seancën për ndarjen e të hollave të fituara me shitjen e paluajtshmërisë.
Neni 243
Udhëzimi për fillimin e procesit kontestimor
243.1 Personin i cili tjetrit ia ka kontestuar kredinë, gjykata e udhëzon që brenda afatit të caktuar, i cili
nuk mund të jetë më i gjatë se 15 ditë, që me padi ta fillojë procedurën kontestimore, po qe se vendimi
varet nga faktet kontestuese dhe nëse kontestimin nuk e mbështetë në aktgjykimin e formës së prerë,
në dokumentin publik, ose në dokumentin jopublik, por të vërtetuar sipas ligjit.
85
243.2 Në qoftë se personi që e konteston kredinë, kontestimin e mbështetë në aktgjykimin e formës
së prerë, në dokumentin publik, ose në dokumentin jopublik të vërtetuar sipas ligjit, gjykata lidhur me
kontestimin do të vendosë në procedurën përmbarimore.
243.3 Lidhur me kontestimin e kredisë, gjykata do të vendosë në procedurën përmbarimore edhe kur
nuk janë kontestuese faktet nga të cilat varet dhënia e vendimit.
Neni 244
Rasti kur janë të besueshme shkaqet e kontestimit
244.1 Në qoftë se personi i cili tjetrit ia konteston kredinë dhe e bënë të besueshëm ekzistimin e
shkaqeve për kontestimin e sajë, gjykata me anë të konkluzionit për fillim të procedurës kontestimore,
do ta udhëzojë personin të cilit i është kontestuar kredia, kurse dhënien e vendimit për realizimin e
kredisë së kontestuar, ajo e shtyn deri në momentin e përfundimit të procesit kontestimor.
Përjashtimisht, gjykata mund ta kushtëzojë nxjerrjen e vendimit për realizimin e kredisë së kontestuar
me depozitimin e garancionit nga ana e titullarit të saj.
244.2 Shuma e të hollave që ka të bëjë me kredinë e kontestuar do të depozitohet në depozitën e
gjykatës.
244.3 Në qoftë se personi i udhëzuar që ta filloj me padi procedurën kontestimore në afatin që i është
caktuar nga gjykata, për një gjë të tillë nuk provon se e ka filluar atë, konsiderohet se kredia nuk është
kontestuar, respektivisht se ka hequr dorë nga kërkesa që kredia e tij të realizohet në procedurën e
përmbarimit.
244.4 Dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, nuk e prekin të drejtën e personit të udhëzuar për ngritjen
e padisë, që edhe pasi të përfundojë procedura e përmbarimit, ta fillojë procesin kontestimor kundër
personit të cilit ia ka kontestuar kredinë, respektivisht kundër personit i cili ia ka kontestuar kredinë.
244.5 Me propozimin e personit të cilit i është kontestuar kredia, gjykata mund ta kushtëzojë nxjerrjen
e aktvendimit për realizimin e kredisë së tij, me depozitimin e garancionit për shpërblimin e dëmit që
mund ta pësojë ai nga shkaku i shtyrjes së realizimit të kredisë. Në qoftë se personi që e ka kontestuar
kredinë nuk e depoziton garancionin brenda afatit që i është caktuar, do të konsiderohet se kredia nuk
është kontestuar fare.
244.6 Personi të cilit i është kontestuar kredia, ka të drejtë të kërkojë shpërblimin e dëmit që i është
shkaktuar me kontestim të paarsyeshëm të kredisë së tij, po qe se një gjë e tillë i është bërë vetëm me
qëllim që t’i shkaktohet dëmi, ose që të pengohet në realizimin e të drejtave të tija.
Neni 245
Efekti juridik i aktgjykimit të dhënë nga gjykata kontestimore
Aktgjykimi i dhënë lidhur me kredinë e kontestuar në procedurën përmbarimore prodhon efekt juridik
kundër debitorit dhe të gjithë propozuesve të përmbarimit.
86
7. M ث N Y R A E R E A L I Z I M I T T ث D I S A L L OJ E V E T ث K R E D I V E
Neni 246
Realizimi i kredisë që ende nuk është e kërkueshme
246.1 Kërkesa e kreditorit të siguruar me peng, e cila nuk është bërë e kërkueshme deri në ditën e
nxjerrjes së aktvendimit për përmbushjen e saj, e për të cilën nuk është kontraktuar kamata, do të
paguhet pas zbritjes së shumës që i përgjigjet kamatëvonesës të caktuar me ligj prej datës së nxjerrjes
së aktvendimit për pagimin deri në ditën në të cilën kredia bëhet e kërkueshme.
246.2 Kredia që ende nuk është bërë e kërkueshme për të cilën është kontraktuar kamata, do të paguhet
së bashku me shumën e kamatës së kontraktuar të përllogaritura deri në ditën e nxjerrjes së
aktvendimit e përmbushjes së saj.
Neni 247
Realizimi i të ardhurave periodike
247.1 Kreditë e të ardhurave periodike për bazën e ushqimit ligjor, për bazën e shpërblimit të dëmit të
krijuar për shkak të dëmtimit të shëndetit, ose zvogëlimit, respektivisht humbjes së aftësisë për punë
dhe në bazë të shpërblimit të dëmit për ushqimin e humbur për shkak të vdekjes së dhënësit të
ushqimit, që janë siguruar me peng e që bëhen të kërkueshme pas ditës së nxjerrjes së aktvendimit për
pagimin, përmbushen me kërkesën shprehimore të propozuesit të përmbarimit.
247.2 Kreditë nga paragrafi 1 i këtij neni, përllogariten konform mënyrës sipas të cilës përllogaritet
shpërblimi për servitutin personal.
Neni 248
Përmbushja e kredive të kushtëzuara
248.1 Shuma e kredisë që është siguruar me të drejtën e pengut, e që varet nga kushti, do të veçohet
dhe do të vihet në depozitën e gjykatës dhe do të paguhet kur kushti shtytës të përmbushet, ose kur të
jetë e sigurt se kushti zgjidhës nuk do të plotësohet.
248.2 Në qoftë se kushti shtyrës nuk përmbushet, apo ai zgjidhës plotësohet, shuma e veçuar e çmimit
të shitjes së paluajtshmërisë shërben për realizimin e kredisë së propozuesit të përmbarimit e cila nuk
është realizuar pjesërisht apo plotësisht, e në qoftë se nuk ka kredi të tilla, ose në qoftë se pas
përmbushjes së tyre tepron një pjesë e çmimit të shitjes, atëherë pjesa e mbetur i dorëzohet debitorit të
përmbarimit.
Neni 249
Parashënimi i pengut dhe shënimi i kontestit
87
249.1 Po qe se në librin publik të palujtshmërive është regjistruar parashënimi i të drejtës së pengut,
kurse personi në dobi të të cilit parashënimi është regjistruar provon se është në zhvillim e sipër
procedura kontestimore për justifikimin e saj, respektivisht se ende nuk ka skaduar afati për fillimin e
kësaj procedure, kredia me të cilën ka të bëjë parashënimi do të paguhet sipas mënyrës sikurse paguhet
kredia me kushtin shtyrës.
249.2 Kredia për të cilën në librin publik të paluajtshmërive është regjistruar shënimi për fillimin e
procesit kontestimor me qëllim të fshirjes së të drejtës së pengut, ose shënimi për ndonjë kontest tjetër,
përmbushet në mënyrën në të cilën përmbushet kredia e varur nga kushti zgjidhës.
8. S E A N C A E P J E S T I M I T D H E A K T V E N D I M I M B I P A G I M I N
Neni 250
Seanca e pjesëtimit
250.1 Pasi aktvendimi për dorëzimin e paluajtshmërisë së shitur të ketë marrë formën e prerë, gjykata
cakton seancën për pjesëtimin e shumës së fituar nga shitja, po qe se ekzistojnë më tepër propozues të
përmbarimit, apo persona të tretë që kanë të drejtë realizimi të kredive të tyre nga shuma në fjalë.
250.2 Në seancën e caktuar ftohen përpos palëve edhe personat të cilët sipas gjendjes së shkresave dhe
sipas të dhënave nga libri publik i paluajtshmërive kanë të drejtë të paguhen nga shuma e fituar nga
shitja e paluajtshmërisë.
250.3 Në ftesën e dërguar, këta persona do të paralajmërohen se kreditë e tyre po qe se nuk vijnë në
seancë, do të trajtohen në bazë të gjendjes që del nga libri publik i paluajtshmërive dhe shkresave
ekzistuese dhe se më së voni në seancën e pjesëtimit mund t’ia kontestojnë tjetrit kredinë, lartësinë e
saj dhe radhën e realizimit.
250.4 Në seancë shqyrtohet për realizimin e kredisë së propozuesit të përmbarimit dhe të personave të
tjerë që shtrojnë kërkesa për realizimin e kredive të tyre.
Neni 251
Aktvendimi për realizimin e kredive
251.1 Për realizimin e kredisë së propozuesit të përmbarimit dhe të personave tjerë të cilëve u takon e
drejta e realizimit të kredive të tyre, gjykata vendosë me anë të aktvendimit menjëherë pas përfundimit
të seancës, duke i marrë parasysh të dhënat nga libri publik i paluajtshmërive dhe shkresat ekzistuese,
si dhe gjendjes së konstatuar gjatë seancës.
251.2 Me rastin e nxjerrjes së aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, do të merren parasysh vetëm ato
kredi lidhur me të cilat aktvendimi për përmbarimin është bërë i ekzekutueshëm, në ditën e mbajtjes së
seancës së pjesëtimit.
251.3 Po qe se ka kredi lidhur me të cilat aktvendimi për përmbarimin ende nuk është bërë i
ekzekutueshëm deri në ditën e seancës së pjesëtimit, atëherë ato do të përmbushen pasi të bëhet i
88
ekzekutueshëm ai nga shuma e mbetur e çmimit të shitjes së paluajtshmërisë, po qe se ekziston mbetja
e tillë, kurse teprica do t’i dorëzohet debitorit.
251.4 Dispozitat e paragrafit 2 dhe 3 të këtij neni, nuk kanë të bëjnë me kreditë e siguruara me anë të
pengut.
Neni 252
Ankesa kundër aktvendimit
252.1 Po qe se domosdoshmëria e mbajtjes së seancës gjyqësore të pjesëtimit nuk del nga ky ligj,
aktvendimin për realizimin e kredive gjykata do ta publikojë në tabelën e shpalljeve. Me kalimin e
ditës së tretë nga dita e publikimit në tabelën e shpalljeve konsiderohet se aktvendimi u është dorëzuar
të gjithë personave që kanë të drejtën e realizimit të kredive nga çmimi i paluajtshmërisë së shitur.
252.2 Kundër aktvendimit për realizimin e kredive kanë të drejtë ankese palët dhe personat që kanë
pretenduar realizimin e kredive të tyre nga çmimi i shitjes së paluajtshmërisë.
252.3 Në qoftë se ankesa kundër aktvendimit për realizimin e kredive paraqitet brenda afatit ligjor,
atëherë ajo u dërgohet palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë të procedurës përmbarimore, kurse
aktvendimi do të ekzekutohet në qoftë se propozuesi i ekzekutimit brenda afatit prej tri ditësh nga dita
kur i është dorëzuar ankesa nuk e propozon shtyrjen e përmbarimit deri në momentin e nxjerrjes së
vendimit të gjykatës së shkallës së dytë.
252.4 Përmbarimi i aktvendimit për realizimin e kredive bëhet pasi të skadojë afati për paraqitjen e
ankesës nga personat të cilëve u takon e drejta e ankimit kundër tij.
Neni 253
Fshirja e të drejtave dhe e barrëve
253.1 Pasi të bëhet i formës së prerë aktvendimi për realizimin e kredive, gjykata me aktvendim të
posaçëm urdhëron që në librin publik të paluajtshmërive të fshihen të drejtat dhe barrët e regjistruara,
përpos atyre që mbeten për paluajtshmërinë edhe pas dorëzimit të saj blerësit ose të cilat ky i fundit i
ka marrë përsipër.
253.2 Blerësi me padi mund ta kërkojë fshirjen e të drejtave dhe barrëve nga paragrafi.1, nëse nuk
është bërë nga gjykata dhe kadastra.
9. E K Z E K U T I M I M B I P A L U A J T S H M ث R I T ث Q ث N U K J A N ث T ث
R E G J I S T R U A R A
Neni 254
Përmbarimi në territoret ku nuk ekziston libri publik i paluajtshmërive
89
254.1 Në territorin për të cilin nuk është krijuar kadastra e paluajtshmërive, e as libri publik i
paluajtshmërive, respektivisht nuk ekziston regjistri i paraparë me ligj i të drejtave për sendet e
paluajtshme, përshtatshmërish do të zbatohen rregullat juridike të cilat vlejnë për dokumentet që
parashtrohen bashkë me propozimin për përmbarimin si provë për të drejtën e pronësisë për
paluajtshmërinë që është objekt përmbarimi, si dhe rregullat juridike për mënyrën tjetër të regjistrimit
të aktvendimit për përmbarimin për paluajtshmërinë. Kjo vlen edhe për rastin e asgjësimit apo
zhdukjes së regjistrave.
254.2 Në qoftë se është e pamundshme pajisja me prova për të drejtën e pronësisë në pajtim me
rregullat juridike që vlejnë në territorin e caktuar, në vend të provës për pronësinë, propozuesi i
përmbarimit ka për detyrë që në propozimin për përmbarim ta shënojë vendin ku ndodhet
paluajtshmëria, emërtimin e saj, kufijtë dhe sipërfaqen.
254.3 Në rastin nga paragrafi 2 i këtij neni, gjykata do ta bëjë inventarin sekuestrues të
paluajtshmërisë për të cilën është propozuar përmbarimi dhe për seancën e inventarizimit sekuestrues
do ta thërret propozuesin e përmbarimit, debitorin dhe personat me paluajtshmëritë e të cilëve
kufizohet paluajtshmëria e tillë.
254.4 Procesverbali për inventarizimin sekuestrues e ka rëndësinë e regjistrimit të përmbarimit dhe
publikohet në tabelën e shpalljeve të gjykatës.
254.5 Për inventarin sekuestrues të kryer, gjykata në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe së paku në një
gazetë të përditshme, e publikon shpalljen në të cilën tregohet gjykata që e publikon shpalljen, numri i
dosjes së lëndës, emri dhe adresa e palëve, të dhënat për paluajtshmërinë për të cilën zbatohet
përmbarimi, kur dhe ku është mbajtur seanca e inventarizimit sekuestrues dhe kur është publikuar
procesverbali për inventarin sekuestrues në tabelën e gjykatës. Pas kalimit të afatit 15 ditor nga dita e
shpalljes, gjykata i thërret personat e interesuar që ta njoftojnë gjykatën për shkaqet eventuale të cilat e
pengojnë ekzekutimin për paluajtshmërinë në fjalë.
Neni 255
Përmbarimi për paluajtshmërinë e paregjistruar.
255.1 Në qoftë se në territorin në të cilin janë themeluar librat publike të paluajtshmërive,
paluajtshmëria nuk është e regjistruar, propozuesi i përmbarimit bashkë me propozimin për përmbarim
duhet të parashtrojë dokumente në bazë të të cilave mund të bëhet regjistrimi.
255.2 Pasi të dorëzohet në gjykatë propozimi për përmbarimin dhe dokumentet në bazë të të cilave
mund të bëhet regjistrimi i paluajtshmërisë, gjykata menjëherë do t’ia dërgojë dokumentet gjykatës,
organit, apo organizatës që e mbanë regjistrin me qëllim të regjistrimit. Në këtë rast gjykata ndalet së
vepruari derisa procedura e regjistrimit të mos përfundojë.
255.3 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit në propozimin e tij për përmbarim, për objekt përmbarimi
e propozon ndërtesën, apo pjesën e ndërtesës që nuk janë të regjistruara në librin publik të
paluajtshmërive , bashkë me deklaratën se regjistrimi nuk mund të bëhet në kuptimin e paragrafi 1 dhe
2 të këtij neni, gjykata me aktvendim do ta lejojë përmbarimin për paluajtshmërinë në pronësi të
paregjistruar të debitorit, po qe se propozuesi i përmbarimit e dorëzon, apo e thekson si provë për
90
pronësinë e paregjistruar, lejen e ndërtimit të dhënë në emër të debitorit, ose në qoftë se leja e
ndërtimit nuk është në emër të debitorit, dokumentet për veprimet juridike me të cilat mund të fitohet
pronësia e debitorit për paluajtshmërinë apo pjesën e saj.
255.4 Me kërkesë të propozuesit të përmbarimit, gjykata i cakton detyrë debitorit ose personit të tretë
që t’i dorëzojnë dokumentet nga paragrafi. 3 i këtij neni, me kërcënim të gjobitjes me të holla nga neni
20 i këtij ligji. Me kërkesë të propozuesit të përmbarimit, do të detyron me vendim të gjykatës organi
kompetent shtetëror që t’i dorëzojë dokumentet nga paragrafi 3 i këtij neni.
255.5 Kur gjykata e cakton përmbarimin për sendin e paluajtshëm që nuk mund të regjistrohet në
librin publik të paluajtshmërive, në pajtim me pargrafin3 të këtij neni, në kushtet e shitjes do të
theksohet posaçërisht se është fjala për pronësinë e paregjistruar, e në vend të shënimit do të bëhet
inventari në mënyrën e paraparë me nenin 254 paragrafin 3 dhe 4 të këtij ligji.
P J E S A E K A T ث R T ث
PثRMBARIMI PثR REALIZIMIN E KREDISث JO Nث Tث HOLLA
K R E U XV
PENALET GJYQثSORE
Neni 256
Caktimi i penaleve gjyqësore
256.1 Kur debitori nuk e përmbushë brenda afatit të caktuar ndonjë detyrim jo monetar të caktuar me
anë të dokumentit ekzekutiv, gjykata e cila është kompetente që ta caktojë përmbarimin për kredinë jo
monetare, sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit, me aktvendim ia cakton debitorit afatin
plotësues dhe detyrimin, në rast të mosrespektimit të afatit të këtillë që propozuesit të përmbarimit t’ia
paguajë shumën e caktuar të parave për secilën ditë vonese, ose njësi tjetër kohore, në pajtim me
rregullat për marrëdhëniet detyrimore që nga dita e skadimit të afatit penalet gjyqësore.
256.2 Afati plotësues nga paragrafi 1 i këtij neni, fillon të ecë nga dita në të cilën debitorit i dorëzohet
aktvendimi me të cilin është caktuar afati i tillë. Ecja e afatit plotësues nuk ndërpritet as kur goditet me
ankesë aktvendimi për caktimin e penaleve.
256.3 Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, pala ka të drejtë ankese brenda afatit prej 7
ditësh. Ankesa e paraqitur nuk prodhon efekt suspenziv.
256.4 Në qoftë se debitori brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita kur bëhet i formës së prerë aktvendimi
nga paragrafi 1 i këtij neni e përmbushë detyrimin e vet, gjykata mund ta zvogëlojë shumën e penaleve
me kërkesë të debitorit të paraqitur brenda afatit prej 7 ditësh, por duke marrë parasysh qëllimin e
pagimit të penaleve. Kërkesa e debitorit nuk ndikon në lejimin e përmbarimit dhe zbatimin e tij në
bazë të aktvendimit të formës së prerë për pagimin e penaleve gjyqësore nga paragrafi 1 i këtij neni.
91
256.5 Pagimi i penaleve gjyqësore mund të kërkohet deri sa mos të propozohet ekzekutimi në bazë të
dokumentit ekzekutiv, me qëllim të realizimit të kredisë jo monetare.
256.6 E drejta për penale gjyqësore mbaron në ditën kur paraqitet propozimi për ekzekutimin e
vendimit të formës së prerë për kredinë jo në të holla. Pagimi i detyrueshëm i penaleve gjyqësore, që
janë bërë të kërkueshme deri në ditën e paraqitjes së propozimit për përmbarim, mund të kërkohet
sipas dispozitave të nenit 257.
256.7 Në qoftë se përmbarimi nga paragrafi 6 i këtij neni pezullohet, e drejta e kërkuesit të
përmbarimit për penale gjyqësore përsëri mund të realizohet.
Neni 257
Përmbarimi për realizimin e penaleve të caktuara
257.1 Në bazë të aktvendimit të formës së prerë për pagimin e penaleve gjyqësore nga neni 256 i këtij
ligji, gjykata po në atë procedurë përmbarimore në të cilën e ka nxjerrë aktvendimin e tillë, sipas
propozimit të kërkuesit të përmbarimit, do ta nxjerrë aktvendimin për përmbarimin me qëllim të
pagimit të detyrueshëm të penaleve të caktuara.
257.2 Po qe se debitori në prapësimin kundër aktvendimit për përmbarimin pretendon se e ka
përmbushur detyrimin e tij, gjykata do ta miratoj prapësimin e tij në procedurën përmbarimore vetëm
po qe se themelësinë e tij e provon me anë të dokumentit publik ose jo publik, por që e ka rëndësinë e
dokumentit publik.
K R E U XVI
PثRMBARIMI ME QثLLIM Tث DORثZIMIT Tث SENDEVE Tث LUAJTSHME
Neni 258
Kompetenca territoriale
Për të vendosur për propozimin për përmbarimin me qëllim të dorëzimit të një apo të disa sendeve të
caktuara, apo me qëllim të dërgimit të sasisë së caktuar të sendeve të zëvendësueshme dhe për
zbatimin e përmbarimit, është kompetente gjykata në territorin e të cilës ndodhen sendet e tilla.
Neni 259
Kur sendet ndodhen të debitori ose të personi i tretë
259.1 Përmbarimi për dorëzimin e një ose të disa sendeve të caktuara që ndodhen pranë debitorit,
zbatohet duke i marrë këto sende prej debitorit nga ana e ekzekutuesit gjyqësor dhe duke ia dorëzuar
propozuesit të përmbarimit kundrejt një vërtetimi me shkrim.
92
259.2 Në mënyrën e treguar në paragrafin 1 të këtij neni, përmbarimi do të zbatohet edhe kur sendet
ndodhen të personi i tretë i cili është i gatshëm t’ia dorëzoj përmbaruesit gjyqësor. Në qoftë se personi
i tretë nuk dëshiron t’i dorëzojë sendet, kërkuesi i ekzekutimit mund t’i propozojë gjykatës që atij t’i
kalohet kredia e debitorit kundrejt personit të tretë për dorëzimin e sendeve.
259.3 Në procedurën e përmbarimit sipas propozimit nga paragrafi 2 i këtij neni, zbatohen dispozitat e
këtij ligji për përmbarimin në kredinë që të dorëzohen ose dërgohen sendet e luajtshme.
Neni 260
Kur sendet nuk janë gjetur as te debitori e as te personi i tretë
260.1 Në qoftë se sendet nuk janë gjetur as te debitori e as te personi i tretë, gjykata në të njëjtën
procedurë me propozimin e kërkuesit të përmbarimit, do të çmojë vlerën e sendeve dhe me aktvendim
e urdhëron debitorin që kërkuesit të përmbarimit brenda afatit të caktuar t’ia paguajë shumën e kësaj
vlere.
260.2 Propozuesi i përmbarimit mund të parashtrojë propozimin nga paragrafi 1 i këtij neni brenda
afatit prej tri ditësh nga dita e njoftimit se sendet nuk janë gjetur as te debitori e sa te personi i tretë. Në
qoftë se kërkuesi i përmbarimit nuk e parashtron propozimin e tillë në afatin e caktuar, gjykata do të
pezullojë përmbarimin.
260.3 Në bazë të aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, kërkuesi i përmbarimit mund të propozojë në
të njëjtën procedurë përmbarimin për pagimin e shumës së caktuar. Propozimi i tillë duhet të
parashtrohet më së voni në afatin prej shtatë ditësh nga dita e nxjerrjes së aktvendimit nga paragrafi 1 i
këtij neni.
260.4 Në qoftë se propozimi nga paragrafi 3 i këtij neni nuk parashtrohet në afatin e caktuar, gjykata
do të pezullojë përmbarimin dhe do të anulojë aktvendimin nga paragrafi 1 i këtij neni dhe veprimet
ekzekutive të kryera.
Neni 26l
Bashkimi i propozimeve
261.1 Kërkuesi i përmbarimit bashkë me propozimin për përmbarimin për dorëzimin e sendeve që
ndodhen te debitori, ose te personi i tretë, mund ta parashtrojë edhe propozimin për nxjerrjen e
aktvendimit nga paragrafi 1 i nenit 260. Në rast të bashkimit të dy propozimeve në fjalë, përmbarimi
sipas nenit 259 të këtij ligji dhe procedura e këtij neni zbatohen njëkohësisht.
261.2 Gjykata mund ta caktojë përmbarimin e paraparë në paragrafin 3 të nenit 260 dhe ta fillojë
zbatimin e saj, por veprimet e shitjes së sendeve të sekuestruara të debitorit dhe kalimi i të hollave nga
llogaria e tij bankare, nuk mund të bëhen para se të konstatohet se përmbarimi nga paragrafi 1 dhe 2 i
nenit 259 të këtij ligji nuk ka mundur të kryhet.
261.3 Në qoftë se përfundon me sukses përmbarimi i rregulluar në nenin 259 të këtij ligji, gjykata
sipas detyrës zyrtare e pezullon procedurën, e anulon aktvendimin nga paragrafi 1 i nenit 260 të këtij
ligji dhe veprimet tjera të kryera sipas dispozitave të paragrafit 1 të këtij neni. Në rast të këtillë
93
kërkuesit të përmbarimit i mbeten në ngarkim shpenzimet e shkaktuara me parashtrimin e propozimit
nga paragrafi 1 i këtij neni.
Neni 262
Përmbarimi për dërgimin e sendeve të zëvendësueshme
Në qoftë se me dokumentin ekzekutiv është caktuara detyrimi për dërgimin e sasisë së caktuar të
sendeve të zëvendësueshme që ndodhen te debitori, ose personi i tretë, përmbarimi zbatohet në
mënyrën e paraparë për dorëzimin e sendeve të caktuara individualisht.(neni 259).
Neni 263
263.1 Kur sendet e zëvendësueshme nuk janë gjetur as te debitori e as te personi i tretë, kërkuesi i
përmbarimit mund të propozojë që përmbarimi të zbatohet duke e autorizuar gjykata që brenda afatit të
caktuar t’i blejë diku tjetër këto sende me shpenzime të debitorit.
263.2 Propozimin që sendet t’i blejë diku tjetër , kërkuesi i përmbarimit mund ta parashtrojë brenda
shtatë ditësh nga dita në të cilën gjykata e ka njoftuar që sendet nuk janë gjetur as te debitori as te
personi i tretë.
263.3 Sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit gjykata me aktvendim e urdhëron debitorin që
brenda afatit të caktuar ta depozitojë në gjykatë shumën e të hollave të nevojshme për blerjen e
sendeve dhe e cakton përmbarimin për pagimin e kësaj shume me kamatëvonesë nga dita e vlerësimit
të sendeve deri në ditën e depozitimit të shumës në gjykatë.
263.4 Kërkuesi i përmbarimit ka për detyrë që në propozimin nga paragrafi 1 i këtij neni, ta përcaktoj
mjetin përmbarimorë, me qëllim të pagimit të shumës së nevojshme për blerjen e sendeve të
zëvendësueshme.
263.5 Përmbarimi i aktvendimit nga paragrafi 1 dhe 3 i këtij neni, bëhet vetëm pasi të ketë marrë
formë të prerë.
263.6 Në qoftë se kërkuesi i përmbarimit në afatin nga paragrafi 2 i këtij neni nuk e ka parashtruar
propozimin për blerjen e sendeve diku tjetër , gjykata do ta pezullojë procedurën përmbarimore,
përveç se kur kërkuesi i përmbarimit me kohë e ka parashtruar edhe propozimin që debitori t’ia paguaj
vlerën e sendeve që ka qenë i detyruar t’i dorëzojë.
263.7 Po qe se gjatë zhvillimit të procedurës ndryshon vlera e sendeve të zëvendësueshme, kërkuesi i
përmbarimit mund të kërkojë nga gjykata vlerësimin e ri dhe ta urdhërojë debitorin që ta paguajë
dallimin e vlerës.
Neni 264
E drejta e shpërblimit të dëmit
94
Me dispozitat e këtij kreu të këtij ligji nuk preket në të drejtën e kërkuesit të përmbarimit që me padi
kundër debitorit, në procedurë kontestimore ta kërkojë shpërblimin e dëmit që i është shkaktuar me
mosdorëzimin, ose mos dërgimin e sendeve.
K R E U XVII
PثRMBARIMI PثR ZBRAZJEN DHE DORثZIMIN E PALUAJTSHMثRISث
Neni 265
Kompetenca territoriale
Për të vendosur për propozimin për përmbarim me anë të zbrazjes dhe dorëzimit të sendit të
paluajtshëm, si dhe për kryerjen e përmbarimit, e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e
së cilës ndodhet paluajtshmëria.
Neni 266
Mënyra e zbatimit të përmbarimit
266.1 Procedura e përmbarimit me qëllim të zbrazjes dhe dorëzimit të sendit të paluajtshëm zbatohet
ashtu që personi zyrtar i gjykatës, pasi t’i largojë personat dhe sendet nga paluajtshmëria, ia dorëzon
atë në posedim propozuesit të përmbarimit.
266.2 Zbrazja dhe dorëzimi i paluajtshmërisë bëhet vetëm pas kalimit të shtatë ditëve nga dita në të
cilën debitorit i është dorëzuar aktvendimi për përmbarimin, i cili nuk ka paraqitur prapësim kundër
aktvendimit të këtillë. Në rast se kundër aktvendimit debitori ka paraqitur prapësim, atëherë afati
shtatë ditor fillon të ecë nga dita në të cilën debitorit i dorëzohet aktvendimi për refuzimin e
prapësimit.
266.3 Në qoftë se me largimin e personave nga paluajtshmëria janë përfshirë personat e mitur, atëherë
gjykata për përmbarimin në zhvillim e sipër e njofton organin e kujdestarisë.
266.4 Fuqinë punëtore të nevojshme dhe mjetet për transport me qëllim të kryerjes së përmbarimit, ka
për detyrë t’i sigurojë propozuesi i përmbarimit. Kërkesën lidhur me këtë, përmbaruesi gjyqësor duhet
t’ia njoftojë propozuesit të përmbarimit së paku shtatë ditë para se të fillojë zbatimi i përmbarimit.
Neni 267
Masat e dhunshme në rast nevoje
267.1 Me kërkesën e gjykatës organet e policisë dhe organi i kujdestarisë janë të detyruar që të japin
gjithë ndihmën e nevojshme, me qëllim të kryerjes së veprimeve përmbarimore nga paragrafi 1 i nenit
266 të këtij ligji.
95
267.2 Kundër personave të cilët e pengojnë përmbarimin, gjykata e shqipton masën e largimit apo
gjobën me të holla nga neni 20 i këtij ligji.
Neni 268
Mënjanimi i sendeve të luajtshme nga paluajtshmëria
268.1 Sendet e luajtshme që duhet mënjanuar nga paluajtshmëria i dorëzohen debitorit, e në qoftë se
ky nuk është i pranishëm, anëtarit të rritur të familjes së tij ose personit të autorizuar nga debitori.
268.2 Në qoftë se me rastin e kryerjes së veprimeve përmbarimore nuk është i pranishëm asnjë nga
personat nga paragrafi 1 i këtij neni, apo në qoftë se këta persona refuzojnë t’i marrin, sendet do t’i
jepen për ruajtje personit tjetër, me shpenzimet e debitorit.
268.3 Propozuesi i përmbarimit ka për detyrë që ta gjejë personin tjetër të cilit i dorëzohen sendet e
mënjanuara nga paluajtshmëria. Propozuesi i përmbarimit mundet vetë t’i marrë sendet e luajtshme të
mënjanuara të debitorit për ruajtje me shpenzime të cilat i mbeten në ngarkim debitorit.
Neni 269
Konfirmimi i veprimeve të përmbaruesit me konkluzionin e gjykatës
269.1 Sendet e mënjanuara ia dorëzon për ruajtje personit tjetër, apo propozuesit të përmbarimit,
personi zyrtar i gjykatës. Gjykata mund të vendosë më vonë me anë të konkluzionit, që sendet e
mënjanuara t’i merren personit tjetër dhe t’i besohen për ruajtje personit të tretë.
269.2 Për dhënien e sendeve për ruajtje personit të tretë dhe për shpenzimet e ruajtjes, gjykata e
njofton debitorin, po qe se kjo është e mundshme dhe i cakton afat brenda të cilit mund ta kërkojë
dorëzimin e sendeve pasi t’i paguaj shpenzimet e ruajtjes deri në atë moment.
269.3 Bashkë me këtë njoftim, gjykata do ta paralajmërojë debitorin se pas skadimit të afatit të caktuar
sipas paragrafit 2 të këtij neni, sendet do të shiten dhe prej çmimit të shitjes do të paguhen shpenzimet
e ruajtjes dhe të shitjes së sendeve.
Neni 270
Shitja e sendeve të mënjanuara
270.1 Gjykata do të caktojë me anë të konkluzionit shitjen e sendeve të mënjanuara për llogari të
debitorit, në qoftë se ky brenda afatit që i është lënë nuk e kërkon dorëzimin e tyre dhe nuk i
kompenson shpenzimet e ruajtjes.
270.2 Pjesa e çmimit të arritur nga shitja që mbetet pas pagimit të shpenzimeve të ruajtjes dhe të
shitjes, depozitohet në gjykatë në dobi të debitorit.
96
270.3 Shitja e sendeve bëhet sipas dispozitave të këtij ligji të parapara në kreun IX të këtij ligji, me
qëllim të përmbushjes së kredive në të holla.
Neni 271
Përmbarimi për realizimin e shpenzimeve
271.1 Propozuesi i përmbarimit ka të drejtë që në propozimin e tij për përmbarim, me qëllim të
zbrazjes dhe dorëzimit të sendit të paluajtshëm të kërkojë që bashkë me ekzekutimin të caktohet
përmbarimi për sendet e luajtshme të debitorit, që duhet mënjanuar nga paluajtshmëria me qëllim të
pagimit të shpenzimeve procedurale.
271.2 Përmbarimi nga paragrafi 1 i këtij neni caktohet dhe zbatohet sipas rregullave të këtij ligji të
parapara në kreun IX të këtij ligji për realizimin e kredisë në të holla, sipas propozimit të kërkuesit të
përmbarimit.
K R E U XVIII
PثRMBARIMI PثR REALIZIMIN E KREDISث PثR VEPRIM, MOSVEPRIM, APO DURIM
/ PثSIM
Neni 272
Kompetenca territoriale
Në qoftë se debitori në bazë të dokumentit ekzekutiv, ka për detyrë të kryejë veprimin e caktuar, apo ti
duroj veprimet e caktuara, ose të përmbahet nga veprimi i caktuar, për të vendosur për propozimin për
përmbarim dhe për zbatimin e përmbarimit e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e të
cilës debitori duhet ta përmbushë detyrimin e caktuar në dokumentin ekzekutiv.
Neni 273
Detyrimi i veprimit që mund të kryhet nga çdokush
273.1 Përmbarimi për realizimin e detyrimit për veprim të cilin mund ta kryej çdokush, zbatohet ashtu
që gjykata e autorizon propozuesin e përmbarimit që me shpenzime të debitorit t’ia besoj ndonjë
personi tjetër kryerjen e veprimit të tillë apo që vetë ta kryejë atë veprim.
273.2 Në propozimin për përmbarim, kërkuesi i përmbarimit mund të propozojë që gjykata me
aktvendim t’a urdhërojë debitorin që më parë ta depozitoj në gjykatë shumën e caktuar të nevojshme
për pagimin e shpenzimeve që do të shkaktohen me kryerjen e veprimit nga personi tjetër, apo nga
vetë propozuesi i përmbarimit. Sasinë e shumës së depozituar gjykata e cakton sipas vlerësimit të lirë,
duke marrë parasysh sipas mundësisë çmimoren e personit të autorizuar për kryerjen e veprimit të
tillë, të cilën propozimit për përmbarim ia bashkangjetë propozuesi i përmbarimit.
97
273.3 Aktvendimin definitiv për sasinë e shpenzimeve nga paragrafi 2 i këtij neni, gjykata e jepë me
propozimin e kërkuesit të përmbarimit, respektivisht të debitorit, pasi të jetë kryer veprimi.
273.4 Në qoftë se më vonë konstatohet se në bazë të aktvendimit nga paragrafi 2 i këtij neni, janë
marrë nga debitori më tepër mjete se që ka qenë nevoja për mbulimin e shpenzimeve për kryerjen e
veprimit dhe të shpenzimeve të procedurës përmbarimore, atëherë gjykata do ta kthejë dallimin nëse
ka mjete të marra nga debitori, respektivisht do t’i urdhërojë propozuesit të përmbarimit që brenda
afatit të caktuar ta kthejë dallimin e tillë, po qe se atij i është lanë në disponim.
273.5 Në bazë të aktvendimit nga paragrafi 2 i këtij neni, mund të propozohet ekzekutimi edhe para se
të bëhet i formës së prerë aktvendimi për përmbarimin, kurse në bazë të aktvendimit nga paragrafi 3 i
këtij neni, vetëm pasi ai të bëhet i formës së prerë.
Neni 274
Detyrimi i veprimit që mund të kryhet vetëm nga debitori
274.1 Në qoftë se veprimin e caktuar në dokumentin ekzekutiv mund ta kryejë vetëm debitori, gjykata
me aktvendimin për përmbarimin do t’ia caktojë debitorit afatin për përmbushjen e detyrimit. Me
aktvendimin për përmbarimin gjykata njëherit i kërcënohet debitorit dhe eventualisht personave
përgjegjës në debitorin që është person juridik, se do të gjobiten sipas nenit 20 të këtij ligji, po qe se
brenda afatit të caktuar nuk e përmbushin detyrimin.
274.2 Në qoftë se debitori brenda afatit që ia ka caktuar gjykata nuk e përmbushë detyrimin, gjykata
sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit, do të veprojë mëtutje sipas dispozitave të nenit 20 të këtij
ligji.
274.3 Debitori që e ka përmbushur detyrimin e vet brenda afatit të cilin ia ka lënë gjykata, ka për
detyrë që pa vonesë ta njoftojë gjykatën për një gjë të tillë, si dhe ta parashtrojë në gjykatë mjetin me
të cilin në mënyrë të padyshimtë provohet pretendimi i tillë. Provë e këtillë konsiderohet deklarata me
shkrim e kërkuesit të përmbarimit të vërtetuar, nga e cila shihet se veprimi i detyruar është kryer,
procesverbali i përmbaruesit gjyqësor në të cilin është konstatuar se veprimi i detyruar është kryer,
konstatimi dhe mendimi i ekspertit nga i cili shihet se është kryer veprimi, etj. Në të kundërtën do të
merret se veprimi nuk është kryer.
274.4 Në qoftë se veprimi të cilin mund ta kryejë vetëm debitori, nuk varet vetëm nga vullneti i tij (
krijimi i veprës artistike muzikore, pamore, letrare, arkitektonike, etj.), atëherë propozuesi i
përmbarimit nuk ka të drejtë ta kërkojë shpërblimin nga paragrafi 1 i këtij neni , por vetëm të drejtën
që të kërkojë shpërblimin e dëmit të pësuar.
Neni 275
Detyrimi për durim dhe mosveprim
275.1 Në qoftë se debitori është i detyruar ta duroj kryerjen e ndonjë veprimi,ose të përmbahet nga
kryerja e veprimit, gjykata sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit që pretendon se debitori
vepron në kundërshtim me detyrimin e tij, me aktvendim e urdhëron debitorin që të sillet në pajtim me
98
detyrimin që e ka dhe e kërcënon me gjobë në të holla në pajtim me nenin 20 të këtij ligji, po qe se
edhe mëtutje vepron në mënyrë të njëjtë.
275.2 Propozuesi i përmbarimit mund t’i parashtrojë gjykatës propozim që debitorit t’i caktohet
dënimi në të holla nga shkaku se ai përkundrejt urdhëresës së gjykatës ka vazhduar të veprojë në
kundërshtim me detyrimin e tij. Ky propozim mund të bëhet brenda afatit prej 15 ditësh nga marrja e
dijenisë për sjelljen e tillë të debitorit, por më së voni brenda afatit prej një viti nga shkelja e detyrimit.
275.3 Pas skadimit të afateve nga paragrafi 2 i këtij neni, gjykata me aktvendim e refuzon propozimin
për shqiptimin e gjobës në të holla dhe e pezullon procedurën, kurse kërkuesi i përmbarimit e humbë
të drejtën e paraqitjes së propozimit të ri për ekzekutimin, në bazë të të njëjtit dokument ekzekutiv.
275.4 Për procedurën e përmbarimit nga paragrafi 1 i këtij neni, përshtatshmërish zbatohen dispozitat
e nenit 274 të këtij ligji.
Neni 276
Depozitimi i garancionit për shpërblimin e dëmit
276.1 Gjykata me propozimin e kërkuesit të përmbarimit do ta urdhërojë me aktvendim debitorin që
në gjykatë ta depozitojë një shumë të hollash për shpërblimin e dëmit që mund ta pësojë kreditori me
sjelljen e mëtejme të debitorit në kundërshtim me detyrimin për durim dhe mosveprim. Në këtë rast
propozuesi i përmbarimit duhet ta bë jë të besueshme mundësinë e pësimit të dëmit.
276.2 Kohëzgjatjen e garancionit e cakton gjykata duke i marrë parasysh rrethanat e rastit konkret.
276.3 Në bazë të vendimit për depozitimin e garancionit, përmbarimi zbatohet me propozimin e
kërkuesit të përmbarimit.
Neni 277
Përmbarimi me qëllim të rivendosjes së gjendjes së mëparshme
277.1 Në qoftë se për shkak të sjelljeve të debitorit në kundërshtim me detyrimin nga dokumenti
ekzekutiv është krijuar ndryshimi që nuk është në pajtim me të drejtat e propozuesit të përmbarimit,
gjykata do ta autorizojë këtë të fundit me propozimin e tij që vetë ai, e në rast nevoje edhe me ndihmën
e përmbaruesit gjyqësor, ta rivendosë gjendjen e mëparshme me shpenzimet e debitorit dhe në
rrezikun e tij.
277.2 Sa i përket depozitimit të shumës së nevojshme për mbulimin e shpenzimeve që mund t’i
shkaktojë rivendosja në gjendjen e mëparshme dhe caktimit të shumës definitive të tyre, zbatohen
dispozitat për shpenzimet për përmbarimin e veprimit, të cilin përveç debitorit mund ta kryej edhe
personi tjetër.
Neni 278
Ri-pengimi i posedimit
99
278.1 Në qoftë se në bazë të dokumentit ekzekutiv, të nxjerrë sipas padisë për shkak të pengimit të
posedimit, është kryer përmbarimi, apo në qoftë se debitori e ka përmbushur vullnetarisht detyrimin e
vet, kurse pas kësaj përsëri e bënë pengimin e posedimit i cili në esencë nuk dallohet nga pengimi i
mëparshëm, gjykata me propozimin e kërkuesit të përmbarimit, në bazë të dokumentit ekzekutiv të
njëjtë, do të nxjerrë aktvendim të ri për përmbarimin, me qëllim të rivendosjes së gjendjes së
mëparshme nëse kjo është e nevojshme dhe do të kërcënohet debitori me gjobitje nëse përsëri kryen
pengim posedimi. Në këtë rast në mënyrë të përshtatur zbatohen edhe dispozitat e nenit 276 të këtij
ligji.
278.2 Propozimin për përmbarimin nga paragrafi 1 i këtij neni, kërkuesi i përmbarimit mund ta
parashtrojë brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita kur ka marrë dijeni për ri-pengimin e posedimit, por jo
më vonë se brenda një viti nga pengimi i përsëritur.
Neni 279
E drejta e shpërblimit të dëmit /zhdëmtimit/
Me dispozitat e këtij kreu të ligjit, nuk preket e drejta e propozuesit të përmbarimit që me padi të
ngritur në procedurën kontestimore të kërkojë shpërblimin e dëmit që i është shkaktuar me sjelljet e
debitorit në kundërshtim me detyrimin e tij të caktuar në dokumentin ekzekutiv.
K R E U XIX
PثRMBARIMI I VENDIMIT PثR NDARJEN E SENDEVE
Neni 280
Kompetenca territoriale
Për vendosje për propozimin për përmbarim dhe për zbatimin e përmbarimit në bazë të vendimit për
ndarjen e sendeve, e kompetencës tokësore është gjykata në territorin e së cilës ndodhet sendi në
bashkëpronësi.
Neni 281
Ndarja fizike e sendit
281.1 Ndarjen fizike të sendit të përbashkët, gjykata e cakton në qoftë se ndarja e tillë është
parashikuar me dokumentin ekzekutiv.
281.2 Veprimet e posaçme për kryerjen e ndarjes fizike i zbaton sipas rrethanave të rastit gjykatësi,
apo sipas autorizimit të tij, bashkëpunëtori profesional, apo përmbaruesi gjyqësor.
100
281.3 Gjykata do t’i ftojë pjesëmarrësit e procedurës që të jenë të pranishëm me rastin e kryerjes së
ndarjes fizike të sendit.
281.4 Në qoftë se e kërkon nevoja, gjykata mund ta caktojë ekspertizën.
Neni 282
Ndarja e sendit me anë të shitjes
Në qoftë se në bazë të dokumentit ekzekutiv sendin e përbashkët duhet shitur me qëllim të ndarjes së
tij, shitja do të bëhet në mënyrën e paraparë me kreun IX dhe XIV të këtij ligji. Për çështjet e caktuara
palët mund të merren vesh ndryshe.
Neni 283
Caktimi i mënyrës së ndarjes me vendim të gjykatës
283.1 Gjykata vendosë sipas rregullave për raportet pronësore-juridike se a do ta bëjë ndarjen fizikisht,
apo me anë të shitjes, po qe se me anë të dokumentit ekzekutiv, mënyra e ndarjes nuk është caktuar e
as palët nuk janë marrë vesh për një gjë të tillë.
283.2 Ndarja do të bëhet me anë të shitjes së sendit të përbashkët, po qe se në procedurën
përmbarimore konstatohet se ndarja fizike e paraparë me dokumentin ekzekutiv nuk është e mundur,
apo se është e mundur por me zvogëlim të vlerës së sendit.
Neni 284
Shpenzimet procedurale të përmbarimit
284.1 Shpenzimet e zbatimit të përmbarimit sipas dispozitave të këtij kreu, i heqin të gjithë
bashkëpronarët në përpjesëtim me vlerën e pjesëve që u takojnë për sendin në bashkëpronësi të tyre.
284.2 Bashkëpronari që ka shkaktuar shpenzime të posaçme, ka për detyrë t’ua paguajë ato
bashkëpronarëve që kanë pasur shpenzime të tilla.
K R E U XX
PثRMBARIMI ME QثLLIM MARRثJEJE Tث DEKLARATثS Sث VULLNETIT
Neni 285
101
Kredia e pakushtëzuar
285.1 Në qoftë se debitori me vendimin që e ka cilësinë e dokumentit ekzekutiv, është detyruar për
dhënien e deklaratës së vullnetit, konsiderohet se deklaratën me përmbajtje si në dokumentin
ekzekutiv e ka dhënë në momentin kur është bërë i formës së prerë vendimi i tillë.
285.2 Po qe se debitori ka marrë përsipër detyrimin për dhënien e deklaratës së vullnetit me ujdinë
gjyqësore apo administrative, konsiderohet se deklaratën me përmbajtje si në ujdinë, e ka dhënë në
momentin në të cilin është bërë i kërkueshëm detyrimi i tij sipas ujdisë së tillë.
Neni 286
Kredia e kushtëzuar
Në qoftë se përmbushja e kredisë për dhënien e deklaratës së vullnetit varet nga përmbushja e ndonjë
detyrimi të propozuesit të përmbarimit, apo nga ndonjë kusht tjetër, konsiderohet se debitori e ka
dhënë deklaratën e vullnetit, në momentin në të cilin propozuesi i përmbarimit e ka përmbushur
detyrimin e tij, apo në momentin në të cilin plotësohet kushti tjetër që provohet me dokumentin publik,
apo me dokumentin e vërtetuar sipas ligjit.
K R E U XXI
PثRMBARIMI ME ANث Tث REGJISTRIMIT Tث Tث DREJTAVE Nث LIBRIN PUBLIK
Neni 287
Kompetenca territoriale
287.1 Për vendosje mbi propozimin për përmbarimin me qëllim të themelimit të të drejtave në
paluajtshmërinë me regjistrim në librin publik, si dhe për kalimin, kufizimin, ose shuarjen e të drejtës
së regjistruar, e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e të cilës ndodhet organi që mbanë
librin publik për paluajtshmëri.
287.2 Për zbatimin e përmbarimit nga paragrafi 1 i këtij neni, është kompetente në pikëpamje
territoriale gjykata, apo organi që mban regjistrin publik për paluajtshmërin e tillë.
Neni 288
Mënyra e zbatimit të përmbarimit
288.1 Në bazë të dokumentit ekzekutiv me të cilin është caktuar detyrimi i regjistrimit në librin publik,
gjykata urdhëron që në librin publik të bëhet regjistrimi përkatës.
102
288.2 Regjistrimi i caktuar me anë të aktvendimit për përmbarimin zbatohet sipas detyrës zyrtare.
Neni 289
Regjistrimi i të drejtës së pronësisë kur debitori nuk është i regjistruar si pronar
Kur debitori nuk është i regjistruar si pronar i paluajtshmërisë, regjistrimi i të drejtës së pronësisë të
propozuesit të përmbarimit për këtë paluajtshmëri mund të bëhet në qoftë se, propozuesi i përmbarimit
bashkë me propozimin për përmbarim parashtron provën konform rregullave për regjistrimin e të
drejtave në paluajtshmëritë, se paraardhës juridik i debitorit është personi që është i regjistruar si
pronar.
Neni 290
Regjistrimi i të drejtës tjetër sendore kur debitori nuk është i regjistruar si pronar
Kur sipas dokumentit ekzekutiv propozuesi i përmbarimit është i autorizuar që kundrejt debitorit të
kërkojë regjistrimin e të drejtës së pengut, apo të ndonjë të drejte tjetër sendore në paluajtshmërinë
përveç të drejtës së pronësisë, kurse debitori nuk është i regjistruar si pronar i paluajtshmërisë,
propozuesi i përmbarimit mund të kërkojë me propozimin për përmbarimin, që e drejta e pronësisë të
regjistrohet në emër të debitorit, e pastaj të bëhet regjistrimi i të drejtës së propozuesit të përmbarimit,
po qe se e paraqet provë, në pajtim me dispozitat për regjistrimin e të drejtave në paluajtshmëritë, nga
e cila provë shihet se debitori e ka fituar të drejtën e pronësisë për paluajtshmërinë e këtillë.
K R E U XXII
PثRMBARIMI I VENDIMIT PثR KTHIMIN E PUNثTORIT Nث VENDIN E PUNثS
Neni 291
Kompetenca territoriale
Për vendosje për propozimin për përmbarim në bazë të dokumentit ekzekutiv, me të cilin punëdhënësi
është urdhëruar që punëtorin ta kthejë në punë, apo që ta sistemoj në vendin përkatës të punës dhe për
zbatimin e përmbarimit, e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e së cilës është krijuar
marrëdhënia e punës.
Neni 292
103
Afati për paraqitjen e propozimit për përmbarim
292.1 Propozimi për përmbarim në bazë të dokumentit ekzekutiv, me të cilin punëdhënësi është
urdhëruar që punëtorin ta kthejë në punë, mund të paraqitet brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita në të
cilën propozuesi i përmbarimit e ka fituar të drejtën që ta paraqesë këtë propozim.
292.2 Konsiderohet se punëtori e ka fituar të drejtën për paraqitjen e propozimit për përmbarim, pas
skadimit të afatit për përmbushje vullnetare të detyrimit të caktuar në dokumentin ekzekutiv.
Neni 293
Mënyra e zbatimit të përmbarimit
293.1 Përmbarimi në bazë të dokumentit ekzekutiv sipas të cilit punëdhënësi është i detyruar që
punëtorin ta kthejë në punë, apo që ta sistemoj në vendin përkatës të punës, zbatohet me anë të
caktimit të gjobave në të holla kundër punëdhënësit dhe personit përgjegjës në të.
293.2 Dënimi me të holla caktohet sipas dispozitave të nenit 20 të këtij ligji dhe dispozitave për
përmbarimin me qëllim të realizimit të kredisë për veprimin të cilin mund ta kryejë vetëm debitori.
Neni 294
Shpërblimi i pagës në rast të kthimit të punëtorit në punë
294.1 Propozuesi i përmbarimit që e ka parashtruar propozimin për kthim në punë, ka të drejtë të
kërkojë që gjykata të nxjerrë aktvendim me të cilin do të caktojë se, debitori ka për detyrë që atij t’ia
paguajë në emër të pagës shumat mujore që janë bërë të kërkueshme, nga dita në të cilën ka marrë
formë të prerë vendimi e deri në ditën e rikthimit në punë. Me të njëjtin aktvendim, gjykata e cakton
përmbarimin për realizimin e shumave mujore të caktuara.
294.2 Propozimi për shpërblim mund t’i bashkëngjitet propozimit për përmbarim, ose mund të
paraqitet më vonë deri në përfundimin e procedurës së përmbarimit.
Neni 295
Efekti i aktvendimit për përmbarimin
295.1 Aktvendimi me të cilin propozimi për shpërblim miratohet, e ka efektin e aktvendimit me të
cilin vërtetohet ekzistimi i detyrimit të debitorit dhe efektin e aktvendimit për përmbarimin.
295.2 Debitori mund të propozojë që aktvendimi nga paragrafi 1 i këtij neni të shfuqizohet, po qe se
pas nxjerrjes së tij kanë ndryshuar rrethanat në bazë të të cilave është nxjerrë ai.
295.3 Shpërblimi i pagës mujore caktohet në shumën që do ta realizonte punëtori po të ishte në punë.
104
Neni 296
Realizimi i shpërblimit në procedurë të posaçme
296.1 Propozuesi i përmbarimit të drejtën e tij që ti paguhen pagat mujore mund ta realizojë në
procedurë të posaçme kontestimore.
269.2 Në qoftë se gjykata përmbarimore vetëm pjesërisht e ka miratuar kërkesën për pagimin e pagave
mujore, atëherë ajo do ta udhëzojë propozuesin e përmbarimit që pjesën tjetër të kërkesës ta realizojë
në procedurën gjyqësore kontestimore.
K R E U XXIII
PثRMBARIMI I VENDIMEVE NGA LثMIA E Sث DREJTثS FAMILJARE
ORثZIMI DHE MARRثJA E FثMIJثS
Neni 297
Kompetenca territoriale
297.1 Për të vendosur për propozimin për përmbarimin e vendimit të gjykatës me të cilin urdhërohet
dorëzimi i fëmijës prindit, apo personit tjetër, respektivisht institucionit të cilit i është besuar fëmija në
ruajtje dhe edukim, është kompetente gjykata e cila është e kompetencës së përgjithshme territoriale
për palën që e kërkon përmbarimin, por edhe gjykata në territorin e së cilës ndodhet fëmija.
297.2 Për zbatimin e përmbarimit, kompetente në pikëpamje territoriale është gjykata në territorin e së
cilës ndodhet fëmija në kohën e përmbarimit.
Neni 298
E drejta e paraqitjes së propozimit
Propozimin për përmbarimin e vendimit mund ta paraqesë prindi, apo personi tjetër të cilit fëmija i
është besuar në ruajtje dhe edukim, si dhe organi i kujdestarisë.
Neni 299
105
Mënyra e zbatimit të përmbarimit
299.1 Me rastin e zbatimit të përmbarimit, gjykata sidomos kujdeset për nevojën që të mbrohen
interesat e fëmijës në masën më të madhe të mundshme.
299.2 Me aktvendimin për përmbarimin, gjykata i cakton debitorit afat prej tri ditësh, nga dita në të
cilën i është dorëzuar aktvendimi, që fëmijën t’ia dorëzoj prindit, apo personit tjetër, respektivisht
institucionit të cilit fëmija i është besuar në ruajtje dhe edukim, me kërcënim të shqiptimit të gjobës në
të holla.
299.3 Gjoba në të holla shqiptohet dhe përmbarohet sipas dispozitave të këtij ligji, për kryerjen e
veprimit që mund ta bëjë vetëm debitori.
299.4 Në qoftë se përmbarimi nuk ka mund të zbatohet me shqiptimin dhe përmbarimin e vendimit për
gjobën në të holla, përmbarimi do të zbatohet me marrjen e fëmijës nga personi te i cili ndodhet fëmija
dhe dorëzimin e fëmijës prindit, respektivisht personit tjetër apo institucionit të cilit fëmija i është
besuar për ruajtje dhe edukim.
299.5 Marrjen dhe dorëzimin e fëmijës sipas paragrafit 4 të këtij neni, mund ta bëjë vetëm gjykatësi
në bashkëpunim me psikologun e organit të kujdestarisë, të shkollës, këshillimores së familjes, apo të
institucionit tjetër të specializuar për ndërmjetësim në marrëdhëniet familjare.
Neni 300
Vazhdimi i përmbarimit
Gjykata me propozimin e palës të cilës i është besuar fëmija, e vazhdon ekzekutimin sipas të njëjtit
aktvendim për përmbarimin, në qoftë se fëmija në afatin tre mujor, nga dita e dorëzimit të fëmijës
përsëri gjendet te personi nga i cili është marrë.
Neni 301
Marrja e fëmijës
301.1 Përjashtimisht nga dispozitat nga neni 310 të këtij ligji, në rastin në të cilin konstatohet se i është
rrezikuar jeta, shëndeti, ose zhvillimi psikofizik i fëmijës, gjykata do ta zbatojë përmbarimin pa
caktuar paraprakisht afat për dorëzimin e fëmijës dhe pa shqiptuar gjoba gjyqësore, duke marrë
fëmijën dhe duke ia dorëzuar prindit, apo personit tjetër, respektivisht instuticionit të cilit fëmija i
është besuar në ruajtje dhe edukim.
301.2 Ky përmbarim, zbatohet në bashkëpunim me organin e kujdestarisë, në mënyrën e rregulluar në
nenin 309 paragrafi 4 dhe 5 të këtij ligji.
K R E U XXIV
106
DISPOZITAT KALIMTARE DHE Tث FUNDIT
Neni 302
Procedura e përmbarimit e filluar deri në ditën e fillimit të aplikimit të këtij ligji, do të përfundojë
sipas dispozitave të Ligjit për Procedurën e Përmbarimit ( “Gazeta zyrtare e RSFJ “ , nr. 20/1978).
Neni 303
Procedura e përmbarimit e filluar nga dita në të cilën fillon zbatimi i këtij ligji, do të përfundohet
sipas dispozitave të këtij ligji.
Neni 304
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së
Kosovës.
Ligji Nr. 03/ L-008
2 qershor 2008
Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës,
________________________
Jakup KRASNIQI
 
Redaktimi i fundit:
Top